2010–2019
จนกว่าเราจะพบกันอีก
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

จนกว่าเราจะพบกันอีก

ขอให้เรามีเมตตาต่อกันมากขึ้น และขอให้เราทำงานของพระเจ้าอยู่เสมอ

พี่น้องทั้งหลาย ใจข้าพเจ้าอิ่มเอิบเมื่อเรามาถึงช่วงสุดท้ายของการประชุมใหญ่สามัญที่ยอดเยี่ยมของศาสนจักร เราได้รับอาหารทางวิญญาณเมื่อเราฟังคำแนะนำและประจักษ์พยานของผู้พูดในแต่ละภาคการประชุม

นับเป็นพรที่เราได้มาประชุมกันที่ศูนย์การประชุมใหญ่อันโอ่อาแห่งนี้อย่างสงบและปลอดภัย การประชุมใหญ่นี้ครอบคลุมข้ามทวีปไปยังผู้คนทุกหนแห่งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แม้ในความเป็นจริงเราจะอยู่ห่างไกลจากหลายท่าน แต่เราสัมผัสถึงวิญญาณของท่าน

ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการปลดในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงแทนผู้คนทั้งศาสนจักรสำหรับวันเวลาที่ท่านอุทิศตนรับใช้ ผู้คนนับไม่ถ้วนได้รับพรจากการที่ท่านกระทำคุณประโยชน์ในงานของพระเจ้า

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิลและคณะนักร้องอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ บทเพลงของท่านไพเราะและเพิ่มพระวิญญาณอย่างมากซึ่งเราสัมผัสได้ในแต่ละภาคการประชุม

ข้าพเจ้าขอบคุณท่านทั้งหลายสำหรับคำสวดอ้อนวอนเพื่อข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ระดับสามัญทุกคนของศาสนจักร คำสวดอ้อนวอนเหล่านั้นเสริมกำลังเรา

ขอพรจากสวรรค์จงสถิตกับท่าน ขอให้บ้านของท่านเต็มไปด้วยความรัก ความสุภาพอ่อนน้อม และพระวิญญาณของพระเจ้า ขอให้ท่านบำรุงเลี้ยงประจักษ์พยานในพระกิตติคุณตลอดเวลา เพื่อประจักษ์พยานจะคุ้มครองท่านจากความทุกข์ทรมานของปฏิปักษ์

บัดนี้การประชุมใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว ขอให้เราเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ขอพระวิญญาณซึ่งเราสัมผัสที่นี่ทรงสถิตกับเราเมื่อเราทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องทำในแต่ละวัน ขอให้เรามีเมตตาต่อกันมากขึ้น และขอให้เราทำงานของพระเจ้าอยู่เสมอ

พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรท่าน ขอให้สันติสุขที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อยู่กับท่านเวลานี้และตลอดไป ข้าพเจ้ากล่าวคำอำลาจนกว่าเราจะพบกันอีกในหกเดือน ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน