2010–2019
ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่

คำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระเจ้าขณะฟังและเรียนรู้

ช่างดีเหลือเกิน พี่น้องที่รักทั้งหลาย ที่ได้พบกันอีกครั้ง กว่า 183 ปีล่วงมาแล้วนับตั้งแต่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจัดตั้งศาสนจักรภายใต้การกำกับดูแลของพระเจ้า ณ การประชุมนั้นเมื่อวันที่  6 เมษายน ปี 1830 มีสมาชิกศาสนจักรอยู่ที่นั่นหกคน1

ข้าพเจ้ามีความสุขที่จะประกาศว่าสองสัปดาห์ก่อน สมาชิกภาพของศาสนจักรมีจำนวนถึง 15 ล้านคนแล้ว ศาสนจักรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี และกำลังแผ่ขยายไปทั่วโลกขณะกองกำลังผู้สอนศาสนาเสาะหาคนเหล่านั้นผู้กำลังแสวงหาความจริง

ผ่านมาแล้วปีเศษนับตั้งแต่ข้าพเจ้าประกาศลดอายุผู้ต้องการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา นับแต่นั้นเป็นต้นมา จำนวนผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่รับใช้เพิ่มจาก 58,500 คนในเดือนตุลาคม ปี 2012 เป็น 80,333 คนในปัจจุบัน นับเป็นการตอบรับอันมหาศาลและน่าประทับใจยิ่งที่เราได้เห็น!

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีถ้อยแถลงใดเกี่ยวข้อง ไม่มีความรับผิดชอบใดผูกมัด ไม่มีคำแนะนำใดตรงประเด็นมากไปกว่าโอวาทที่พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์ประทานให้ขณะทรงปรากฏต่อสานุศิษย์สิบเอ็ดคนในกาลิลี พระองค์ตรัสว่า “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์”2 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศว่า “จากทั้งหมดที่กล่าวมา หน้าที่ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดคือสั่งสอนพระกิตติคุณ”3 บางท่านที่นี่ในวันนี้ยังคงจำถ้อยคำของประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ได้ ท่านกล่าวประโยคคุ้นหูว่า “สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา!”4

ข้าพเจ้าขอเสริมคำพูดของท่านเหล่านั้นว่า บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สมาชิกและผู้สอนศาสนาจะพร้อมใจลงแรงทำงานด้วยกันในสวนองุ่นของพระเจ้าเพื่อนำจิตวิญญาณมาหาพระองค์ พระองค์ทรงเตรียมหนทางให้เราแบ่งปันพระกิตติคุณมากมายหลายวิธี และพระองค์จะทรงช่วยเราในการลงแรงนั้นถ้าเราจะกระทำด้วยศรัทธาเพื่อให้งานของพระองค์เกิดสัมฤทธิผล

เพื่อช่วยประคับประคองกองกำลังผู้สอนศาสนาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ขอให้สมาชิกบริจาคตามกำลังความสามารถเข้ากองทุนผู้สอนศาสนาวอร์ดหรือกองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไปของศาสนจักร การตอบรับคำขอนั้นน่าพอใจอย่างยิ่งและได้ช่วยสนับสนุนผู้สอนศาสนาหลายพันคนที่สภาวการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้พวกเขาสนับสนุนตนเอง ข้าพเจ้าขอบคุณการบริจาคอย่างเอื้อเฟื้อของท่าน เรายังต้องการความช่วยเหลือต่อไป เพื่อช่วยผู้ที่ปรารถนาจะรับใช้อย่างมากแต่ไม่มีหนทางทำเช่นนั้นด้วยตนเอง

บัดนี้ พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย เรามาที่นี่เพื่อรับคำสอนและการดลใจ ข่าวสารมากมายครอบคลุมหัวข้อพระกิตติคุณหลากหลายจะมีให้ในช่วงสองวันนี้ บุรุษและสตรีที่จะพูดกับท่านได้ทูลขอความช่วยเหลือจากสวรรค์เกี่ยวกับข่าวสารที่พวกเขาจะให้

คำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคือขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระเจ้าขณะฟังและเรียนรู้ ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ เอเมน