2010–2019
การประชุมใหญ่สามัญ: เสริมสร้างศรัทธาและประจักษ์พยาน
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การประชุมใหญ่สามัญ : เสริมสร้างศรัทธาและประจักษ์พยาน

โอ เราต้องการการประชุมใหญ่สามัญอย่างยิ่ง โดยผ่านการประชุมใหญ่ศรัทธาของเราจะแข็งแกร่งและประจักษ์พยานของเราจะลึกซึ้ง

ขอบคุณครับ ประธานมอนสัน สำหรับการสอนพร้อมกับแบบอย่างของท่านในการรับใช้ดังเช่นพระคริสต์และคำแนะนำของท่านให้เราทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา เราสวดอ้อนวอนให้ท่านเสมอ

ในสมัยการประทานของเรา พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ทรงอ้างถึงการมารวมกันของวิสุทธิชนว่าเป็น “การประชุมใหญ่สามัญ ของเรา1

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ เราก็จะได้รับชมการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญนี้ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเรามารวมกันในการประชุมใหญ่ ของพระองค์ ข้าพเจ้าขอเป็นพยานด้วยว่าเราจะได้ยินพระคำของพระองค์ เพราะพระองค์ตรัสว่า “ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน”2

การประชุมใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์เสมอ อาดัมรวบรวมลูกหลานของท่านและพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะมาถึง โมเสสรวมลูกหลานอิสราเอลและสอนพระบัญญัติที่ท่านได้รับแก่พวกเขา พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนฝูงชนที่มารวมกันทั้งในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และในทวีปอเมริกา เปโตรรวมผู้ที่เชื่อในเยรูซาเล็ม การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกในวันเวลาสุดท้ายเหล่านี้จัดขึ้นสองเดือนหลังจากศาสนจักรได้รับการจัดตั้งและการประชุมใหญ่ดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้

การประชุมใหญ่อยู่ภายใต้การนำของพระเจ้าเสมอโดยการทรงนำของพระวิญญาณของพระองค์3 เราไม่ได้รับมอบหมายหัวข้อเฉพาะ หลายสัปดาห์หลายเดือนและบ่อยครั้งที่ไม่ได้นอนเพื่อรอคอยพระเจ้า โดยผ่านการอดอาหาร สวดอ้อนวอน ศึกษา และไตร่ตรอง เราเรียนรู้ข่าวสารที่ พระองค์ ประทานให้เรา

บางคนอาจถามว่า “ทำไมการดลใจจึงไม่มาง่ายๆ และรวดเร็ว?” พระเจ้าทรงสอนออลิเวอร์ คาวเดอรีว่า “เจ้าต้องศึกษาไตร่ตรองในความคิดของเจ้า; จากนั้นเจ้าต้องถามเราว่ามันถูกต้องหรือไม่”4 ข่าวสารการประชุมใหญ่มาถึงเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากการเตรียมที่เต็มไปด้วยการสวดอ้อนวอน

หลักธรรมนี้เป็นความจริงต่อสมาชิกทุกคนของศาสนจักรขณะที่เราเตรียมเข้าร่วมการประชุมในวอร์ด สเตคและการประชุมใหญ่สามัญ เราศึกษาในความคิดของเราว่าเราต้องการและปรารถนาอะไรจากพระบิดาบนสวรรค์ และเราสวดอ้อนวอนเพื่อที่จะเข้าใจและนำคำสอนที่ได้รับไปใช้ เมื่อช่วงเวลาการประชุมใหญ่มาถึง เราเสียสละกิจกรรมอื่นๆ “ละทิ้งสิ่งต่างๆของโลกนี้, [เพื่อ] แสวงหาสิ่งต่างๆ ของโลกที่ดีกว่า”5 แล้วเราก็รวมครอบครัวเข้าด้วยกันเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า ดังเช่นผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินทำ6

เด็กและเยาวชนชอบมีส่วนร่วม เราทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงหากเราทึกทักเอาว่าการประชุมใหญ่อยู่เหนือระดับสติปัญญาและวิญญาณของพวกเขา ถึงสมาชิกผู้เยาว์วัยของศาสนจักร ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าหากท่านจะฟัง ท่านจะสัมผัสถึงพระวิญญาณภายในท่าน พระเจ้าจะทรงบอกให้ท่านรู้ว่าพระองค์ต้องการให้ท่านทำอะไรกับชีวิตของท่าน

ในการประชุมใหญ่เราสามารถได้รับพระวจนะของพระเจ้าที่มีความหมายสำหรับเราโดยเฉพาะ สมาชิกท่านหนึ่งเป็นพยานว่า “ขณะผมฟังคำพูดของท่าน ผมประหลาดใจมาก… คำพูดของท่านเป็นการเปิดเผยส่วนตัวโดยตรงจากพระเจ้าต่อครอบครัวผม ผมไม่เคยได้รับการแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณที่ทรงพลังอย่างนี้มาก่อนในชีวิตดังเช่นในช่วงนาทีนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับผมโดยตรง”

อีกท่านหนึ่งพูดว่า “ผมไม่เคยรู้สึกลึกซึ้งอย่างนี้มาก่อนว่าคำปราศรัยนั้นกำลังพูดกับผม”

สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นำพระวจนะของพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราในความหมายที่เราเข้าใจได้7 เมื่อข้าพเจ้าจดบันทึกการประชุมใหญ่ ข้าพเจ้าไม่ได้จดทุกคำพูดของผู้พูดเสมอ แต่บันทึกการทรงนำส่วนตัวที่พระวิญญาณประทานให้ข้าพเจ้า

สิ่งที่ พูด ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เรา ได้ยิน และ รู้สึก8 นั่นเป็นเหตุที่เราพยายามทำให้ประสบการณ์การประชุมใหญ่เป็นที่ซึ่งเสียงสงบแห่งความสมบูรณ์ของพระวิญญาณสามารถได้ยิน รู้สึกและเข้าใจได้อย่างชัดเจน

โอ เราต้องการการประชุมใหญ่สามัญอย่างยิ่ง โดยผ่านการประชุมใหญ่ศรัทธาของเราจะแข็งแกร่งและประจักษ์พยานของเราจะลึกซึ้ง และเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนใจเลื่อมใส เราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อยืนหยัดต่อต้านลูกศรเพลิงของวันเวลาสุดท้ายนี้9

ในทศวรรษที่ผ่านมาศาสนจักรหลุดรอดจากความเข้าใจผิดอันเลวร้ายและการข่มเหงที่บรรดาวิสุทธิชนในยุคเริ่มแรกต้องเผชิญ มันจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป โลกเคลื่อนห่างออกจากพระเจ้าเร็วขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน ปฏิปักษ์ถูกปลดปล่อยบนแผ่นดินโลก เราเฝ้าดู ได้ยิน ได้อ่าน ศึกษาและแบ่งปันถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่เตือนและปกป้องเราล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” มอบให้ไว้ล่วงหน้านานก่อนที่เราจะเผชิญการท้าทายที่ครอบครัวเผชิญอยู่ขณะนี้ “พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก” เตรียมไว้ล่วงหน้าเมื่อเราต้องการมากที่สุดขณะนี้

เราอาจไม่ทราบเหตุผลทั้งหมดว่าเหตุใดศาสดาพยากรณ์และผู้พูดในการประชุมใหญ่จึงพูดหัวข้อนั้นๆ กับเราในการประชุมใหญ่ แต่พระเจ้าทรงทราบ ประธานฮาโรลด์ บี. ลี สอนว่า “"ความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวที่เรามีในฐานะสมาชิกของศาสนจักรนี้ คือ ...เอาใจใส่พระคำและพระบัญญัติที่พระเจ้าจะประทานผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ... มีบางสิ่งที่ต้องอาศัยความอดทนและศรัทธา ท่านอาจจะไม่ชอบสิ่งที่มาจากเจ้าหน้าที่ของศาสนจักร ซึ่งอาจตรงข้ามกับความคิดเห็น [ส่วนตัว] ของท่าน ความคิดเห็นทางสังคมของท่าน และขัดกับชีวิตทางสังคมของท่าน แต่หากท่านฟังสิ่งเหล่านี้ ราวกับมาจากปากของพระเจ้าพระองค์เอง ด้วยความอดทนและศรัทธา คำสัญญาคือ 'ประตูแห่งนรกจะเอาชนะท่านไม่ได้; ... และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้พลังแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้า, และทำให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนเพื่อความดีของเจ้า, และรัศมีภาพของพระนามของพระองค์’ (คพ. 21:6)”10

ประธาน ลี ทราบได้อย่างไรว่าเรากำลังเผชิญอะไรอยู่ในปัจจุบัน? ท่านรู้เพราะท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย และถ้าเราฟังและเชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ขณะนี้ รวมถึงผู้ที่จะพูดกับเราในการประชุมใหญ่นี้ เราจะได้รับการเสริมสร้างและปกป้อง

พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการประชุมใหญ่สามัญมาถึงเราเมื่อการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นไปแล้ว จงระลึกถึงรูปแบบที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์อยู่บ่อยครั้ง: เรามารวมกันเพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและเรากลับไปบ้านเพื่อดำเนินชีวิตตามนั้น

หลังจากกษัตริย์เบ็นจามินสอนผู้คนของท่าน “ท่านให้ฝูงชนแยกย้ายกันไป, และพวกเขากลับไป, ทุกคน, ตามครอบครัวของตน, สู่บ้านของตน”11 กษัตริย์ลิมไฮก็ทำเช่นเดียวกันในวันเวลาของท่าน12 หลังจากทรงสอนและปฏิบัติศาสนกิจแก่ผู้คนที่พระวิหารในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอผู้คนว่า “เจ้าจงไปบ้านของเจ้า, และไตร่ตรองเรื่องที่เราพูด, และทูลถามพระบิดา, ในนามของเรา, เพื่อจะได้เข้าใจ, และจงเตรียมจิตใจไว้สำหรับวันพรุ่ง, และเราจะมาหาเจ้าอีก.”13

เรายอมรับคำเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเราไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเพื่อจะเข้าใจในสิ่งที่เราได้รับการสอนและจากนั้นไปทำตามพระประสงค์ของพระองค์ จงระลึกถึงคำพูดของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ “ข้าพเจ้าตัดสินใจเมื่อกลับไปบ้านจากการประชุมใหญ่ [สามัญ] นี้… มีหลายเรื่องหลายด้านเหลือเกินที่ข้าพเจ้าสามารถทำให้ตนเองดีพร้อมได้ ข้าพเจ้าจดรายการไว้ในความคิด และคาดหวังว่าจะไปทำให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้”14 ประธานมอนสันกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า “ขอให้ท่านอ่านคำปราศรัย…และไตร่ตรองข่าวสารในนั้น ข้าพเจ้าพบในชีวิตตนเองว่าข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากโอวาทที่ได้รับการดลใจเหล่านี้มากกว่าเดิมเมื่อศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้น”15

นอกเหนือจากเชื้อเชิญให้เรามีการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวและครอบครัวแล้ว พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราศึกษาและประยุกต์ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้จากการประชุมใหญ่เป็นประจำ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าผู้ที่วางใจในพระเจ้าและเชื่อฟังคำแนะนำเหล่านี้ในศรัทธาจะมีพละกำลังเพิ่มขึ้นมหาศาลเพื่อเป็นพรต่อตัวเขาเองและครอบครัวหลายชั่วอายุที่จะมาถึง

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมทาง ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ 97 เปอร์เซ็นต์ของศาสนจักรสามารถได้ยินข่าวสารนี้ในภาษาของตนเอง สมาชิกหลายล้านคนใน 197 ประเทศจะเฝ้าชมการประชุมใหญ่นี้ใน 95 ภาษา และอีกสองสามวันข่าวสารภาษาอังกฤษจะปรากฏอยู่ใน LDS.org และภายในหนึ่งสัปดาห์ก็จะเริ่มมีในภาษาต่างๆ อีก 52 ภาษา ปัจจุบันเราได้รับวารสารที่ตีพิมพ์การประชุมใหญ่สามัญนี้ของศาสนจักรภายในสามสัปดาห์ เราไม่จำเป็นต้องรอคำปราศรัยที่จะส่งทางจดหมายเป็นเดือนๆ อีกต่อไป ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องรับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เราสามารถอ่าน ฟัง ชม และแบ่งปันคำสอนของศาสดาพยากรณ์ เราสามารถเพิ่มความรู้ เสริมสร้างศรัทธาและประจักษ์พยาน ปกป้องครอบครัวของเรา และนำพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัย เวลาใดก็ได้ ที่ไหนก็ได้

ข่าวสารในการประชุมใหญ่นี้จะนำไปรวมไว้ในหลักสูตรออนไลน์ของเยาวชนด้วย ท่านผู้ปกครอง ท่านสามารถเข้าไปในบทเรียนเยาวชนด้วยตัวท่านเองใน LDS.org ดูว่าลูกของท่านกำลังเรียนอะไรและใช้เป็นหัวข้อที่ท่านจะศึกษาเอง ในการสนทนาของครอบครัว การสังสรรค์ในครอบครัว สภาครอบครัว และการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับลูกแต่ละคนของท่านเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจำเป็นต้องได้รับการสอนเป็นการส่วนตัว

ข้าพเจ้าขอให้สมาชิกทุกคนใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์และโมบายแอพส์ของศาสนจักร สิ่งนี้ได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะใช้ได้ง่ายขึ้นและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเรา ใน LDS.org ท่านจะพบแหล่งข้อมูลที่จะช่วยท่านศึกษาพระกิตติคุณ เสริมสร้างบ้านและครอบครัวของท่าน และสนับสนุนการเรียกของท่าน ท่านสามารถค้นหาบรรพชนของท่านผู้ต้องการศาสนพิธีพระวิหารและเป็นแหล่งช่วยสนับสนุนท่านในงานแห่งความรอด รวมทั้งการแบ่งปันพระกิตติคุณ ผู้ปกครองสามารถนำไปสู่การเตรียมลูกรับบัพติศมา ฐานะปุโรหิต รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา และพระวิหาร สิ่งนี้จะช่วยเราเดินในทางคับแคบและแคบของศาสนพิธีและพันธสัญญาพระวิหารและให้มีคุณสมบัติรับพรแห่งชีวิตนิรันดร์

ในการประชุมใหญ่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ในการประชุมฐานะปุโรหิตสามัญ ข้าพเจ้าเล่าเรื่องคุณพ่อของข้าพเจ้าวาดรูปอัศวินในเสื้อเกราะเพื่อสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้าและการปกป้องทางวิญญาณที่มาด้วยกัน

หลังจากการประชุมวาระนั้นเสร็จสิ้น คุณพ่อท่านหนึ่งรายงานว่าครอบครัวของเขาได้รับการสอนเป็นส่วนตัว ลูกชายคนเล็กเจสันได้รับการดลใจให้ค้น LDS.org เพื่อฟังข่าวสารด้วยตัวเขาเอง สองสามวันต่อมาเขามาสังสรรค์ในครอบครัวเพื่อแบ่งปันบทเรียนให้กับพี่ๆ ของเขา นี่คือเจสัน

ข่าวสารการประชุมใหญ่ที่เรียบง่าย ซึ่งได้รับการดลใจจากพระเจ้าถึงเด็กชายคนหนึ่ง ได้นำไปสอนแก่ครอบครัวเป็นส่วนตัวในวิธีที่ทรงพลัง ข้าพเจ้าชอบเกราะอกแห่งความชอบธรรมของเขา ข้าพเจ้าชอบโล่แห่งศรัทธาที่สกัดกั้นลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ของเขา นี่คือพรของการประชุมใหญ่

พี่น้องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นพยานพิเศษว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่และทรงยืนเป็นประมุขของศาสนจักรนี้ นี่คือการประชุมใหญ่สามัญ ของพระองค์ ข้าพเจ้าสัญญาท่านในพระนามของพระองค์ว่าหากท่านสวดอ้อนวอนด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจเพื่อจะฟังพระสุรเสียงของพระบิดาบนสวรรค์ในข่าวสารของการประชุมใหญ่นี้ ท่านจะพบว่าพระองค์ตรัสกับท่านเพื่อช่วยท่าน เสริมสร้างท่าน และนำท่านกลับบ้านสู่ที่ประทับของพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน