2010–2019
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนโธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ ผู้เปิดเผย และประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรีย์ เบนเนียน อายริงก์ ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด และดีเทอร์ ฟรีดริก อุคท์ดอร์ฟ ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนบอยด์ เคนเน็ธ แพคเกอร์ ในฐานะประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองดังต่อไปนี้: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์, รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, และนีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอปลดเอ็ลเดอร์จอห์น บี. ดิคสัน, พอล อี. โคล์ลิเคอร์, และเอฟ. ไมเคิล วัทสันจากสมาชิกในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบและแต่งตั้งให้พวกท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณ

ขอเสนอปลดเอ็ลเดอร์เคนท์ ดี. วัทสันจากสมาชิกในโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบเช่นกัน

เราขอแสดงความขอบคุณเอ็ลเดอร์ซีซาร์ เอช. ฮูเคอร์และเครก ที. ไรท์ ด้วยเช่นกัน ผู้ซึ่งได้รับการปลดจากสาวกเจ็ดสิบภาค

ผู้ที่ปรารถนาจะร่วมแสดงความขอบคุณการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: ฮูลิโอ เอ. อันกูโล, ปีเตอร์ เอฟ. อีแวนส์, และเจนนาดีย์ เอ็น. พอดโวโดฟ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้คัดค้าน หากมี

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนแรนดัลล์ แอล. ริดด์เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ

ผู้ที่คัดค้าน โปรดทำเช่นเดียวกัน

ขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำหรับการออกเสียงสนับสนุน ตลอดจนศรัทธา และการสวดอ้อนวอนตลอดมาของท่าน