2010–2019
จนกว่าเราจะพบกันอีก
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

จนกว่าเราจะพบกันอีก

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าพระเจ้าจะประทานพรท่านและทรงปกปักรักษาท่าน พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้สันติสุขที่สัญญาไว้ของพระองค์อยู่กับท่านในเวลานี้และตลอดไป

พี่น้องทั้งหลาย การประชุมที่ผ่านมาช่างเป็นการประชุมใหญ่อันยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าทราบว่าท่านจะเห็นด้วยกับข้าพเจ้าว่าข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจ ใจเราซาบซึ้ง และประจักษ์พยานที่เรามีต่องานอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขณะที่เรารู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้า ขอให้เราจดจำไปอีกนานถึงสิ่งที่เรารับฟังในสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้ากระตุ้นท่านให้ศึกษาข่าวสารมากขึ้นเมื่อข่าวสารเหล่านั้นตีพิมพ์ในนิตยสาร Ensign (เอ็นไซน์) และ เลียโฮนา

ขอขอบคุณแต่ละท่านที่พูดกับเรา ตลอดจนผู้ที่กล่าวคำสวดอ้อนวอน นอกจากนี้บทเพลงยังยกระดับจิตวิญญาณและให้การดลใจ เรารักคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิลที่ยอดเยี่ยมและขอบคุณทุกท่านเช่นกันที่จัดเตรียมบทเพลงในวันนี้

เรามารวมกันเพื่อแสดงความสำนึกคุณต่อผู้ที่อยู่ในฝ่ายประธานและคณะกรรมการเยาวชนหญิงสามัญที่ได้รับการปลดเมื่อวานนี้ การรับใช้ของพวกเธอดีเยี่ยมและการอุทิศตนของพวกเธอสมบูรณ์

เราได้สนับสนุน โดยการยกมือ พี่น้องชายหญิงผู้ได้รับเรียกสู่ตำแหน่งใหม่ระหว่างการประชุมใหญ่นี้ เราต้องการให้ทุกท่านทราบว่าเราตั้งตาคอยที่จะรับใช้กับพวกท่านในอุดมการณ์ของพระอาจารย์

เราคือศาสนจักรที่ขยายออกไปทั่วโลก พี่น้องทั้งหลาย สมาชิกภาพของเรามีอยู่ทั่วโลก ข้าพเจ้าตักเตือนให้ท่านเป็นพลเมืองดีของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในชุมชนของท่าน โดยมีน้ำใจไมตรีต่อผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นเดียวกับพี่น้องของเราเอง ขอให้เราอดกลั้นอดทน แสดงความรักความกรุณาต่อผู้ที่ไม่ได้มีความเชื่อและมาตรฐานเดียวกันกับเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำข่าวสารแห่งความรักและไมตรีจิตมาสู่ชายหญิงทั้งปวง ขอให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ตลอดไป

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราตระหนักถึงความต้องการของผู้ที่อยู่รอบข้างเรา มีบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาว ที่เข้าไปพัวพันอย่างน่าสลดใจกับยาเสพติด การผิดศีลธรรม สื่อลามก และอื่นๆ มีผู้ที่อ้างว้าง รวมถึงชายหญิงที่เป็นม่าย ผู้ที่โหยหาความเป็นเพื่อนและความห่วงใยจากผู้อื่น ขอให้เราพร้อมที่จะยื่นมือออกไปช่วยเหลือและมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยรัก

เราอาศัยอยู่ในยุคสมัยของประวัติศาสตร์โลกที่มีการท้าทายอันยากลำบากอยู่มากแต่มีโอกาสอันยิ่งใหญ่และมีเหตุให้ชื่นชมยินดี แน่นอนว่ามีช่วงเวลาที่เราต้องประสบกับความผิดหวัง ใจสลาย และแม้เรื่องราวน่าสลดใจในชีวิตเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าเราจะวางใจในพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยให้เราผ่านพ้นความยากลำบากของเรา ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม ผู้เขียนเพลงสดุดีให้ความมั่นใจดังนี้ “การร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า”1

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าสำนึกคุณอย่างยิ่งสำหรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ที่ได้รับการฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี้ผ่านท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ นี่คือกุญแจสู่ความสุขของเรา ขอให้เรานอบน้อมและสวดอ้อนวอนเสมอ มีศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงนำทางและประทานพรเราในชีวิต

ข้าพเจ้ากล่าวคำพยานและแสดงประจักษ์พยานส่วนตัวกับท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระองค์ทรงได้ยินคำสวดอ้อนวอนของผู้มีใจนอบน้อม พระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา ตรัสกับเราแต่ละคนว่า “นี่แน่ะเรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขา” 2 ขอให้เราเชื่อถ้อยคำเหล่านี้และทำให้คำสัญญานี้เกิดประโยชน์กับเรา

บัดนี้การประชุมใหญ่สิ้นสุดลง ข้าพเจ้าวิงวอนพรจากฟ้าสวรรค์ให้สถิตอยู่กับท่านแต่ละคน ขอให้บ้านท่านเปี่ยมด้วยสันติสุข ความปรองดอง ความเอื้อเฟื้อ และความรัก ขอให้บ้านท่านเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ขอให้ท่านบำรุงเลี้ยงและดูแลประจักษ์พยานแห่งพระกิตติคุณของท่าน เพื่อประจักษ์พยานเหล่านั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองท่านจากการโจมตีของซาตาน

จนกว่าเราจะพบกันอีกในหกเดือน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าพระเจ้าจะประทานพรท่านและทรงปกปักรักษาท่าน พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้สันติสุขที่สัญญาไว้ของพระองค์อยู่กับท่านในเวลานี้และตลอดไป ขอบคุณสำหรับคำสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทุกท่าน เราขอขอบคุณท่านอย่างสุดซึ้ง ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ ผู้ที่เรารับใช้ แม้พระเยซูคริสต์ พระเจ้า เอเมน