2010–2019
เพื่อสันติสุขในบ้าน
เชิงอรรถ
พื้นหลัง

เพื่อให้มีสันติสุขในบ้าน

พรยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่เราจะให้โลกได้คือพลังของบ้านที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง บ้านที่สอนพระกิตติคุณ รักษาพันธสัญญา และอบอวลด้วยความรัก

เสียงมากมายจากโลกที่เราอาศัยอยู่บอกให้เราดำเนินชีวิตด้วยจังหวะเร่งรีบ สิ่งที่ยังต้องทำและทำให้สำเร็จมีอยู่เสมอ แต่ส่วนลึกข้างในเราแต่ละคนยังต้องการมีสถานหลบภัยที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความสงบเย็น สถานที่ให้เราตั้งต้นใหม่ รวบรวมพลังกายใจเพื่อให้พร้อมรับมือกับความกดดันในอนาคต

สถานที่ในอุดมคติสำหรับสันติสุขเช่นนั้นอยู่ภายในรั้วบ้านเราเอง ซึ่งเราทำสุดความสามารถเพื่อให้พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นจุดศูนย์รวมที่นั่น

บ้านบางหลังมีบิดาเป็นผู้ดำรงฐานะปุโรหิตกับมารดาผู้ซื่อสัตย์และอุทิศตนร่วมกันนำครอบครัวในความชอบธรรม บ้านหลายหลังมีโครงสร้างต่างออกไป แต่ไม่ว่าสภาวการณ์ของท่านจะเป็นอย่างไร ท่านสามารถทำให้บ้านและชีวิตท่านมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขที่แท้จริงในชีวิตนี้

จงแน่ใจว่าทุกเรื่องที่ท่านตัดสินใจ ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางวิญญาณ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้ท่านทำ เมื่อพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในบ้านท่าน สันติสุขและความสงบเย็นย่อมเกิดขึ้น มีวิญญาณของความเชื่อมั่นภายในบ้าน และทุกคนในบ้านสัมผัสได้

สัมฤทธิผลของคำแนะนำนี้ไม่ใช่ภาระของบิดามารดาเพียงฝ่ายเดียว แม้พวกเขาจะมีหน้าที่เป็นผู้นำก็ตาม บุตรธิดาสามารถรับผิดชอบต่อการทำให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางในบ้านมากขึ้น สิ่งสำคัญคือบิดามารดาต้องสอนบุตรธิดาให้รับรู้ว่าการกระทำของพวกเขาส่งผลต่อแต่ละคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน เด็กที่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบการกระทำของตน ไม่ว่าจะชอบธรรมหรือไม่ เขาจะเติบโตเป็นพลเมืองที่น่าเชื่อถือในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านรู้จักหลักธรรมพื้นฐานที่ทำให้บ้านท่านมีศูนย์กลางอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอด คำแนะนำของศาสดาพยากรณ์ที่ให้เราสวดอ้อนวอนส่วนตัวและกับครอบครัวทุกวัน ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวและกับครอบครัวทุกวัน ตลอดจนจัดสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ ล้วนเป็นคานรับน้ำหนักที่จำเป็นต่อการสร้างบ้านที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง หากไม่มีวิถีปฏิบัติเป็นประจำเหล่านี้ ก็ยากจะพบสันติสุขและสถานหลบภัยจากโลกซึ่งเป็นที่ปรารถนาและจำเป็นอย่างยิ่ง

จงเชื่อฟังคำสอนของศาสดาพยากรณ์ที่พระคริสต์ทรงต้องการให้ท่านทำตาม อย่าหาเหตุผลให้ความสุขในอนาคตโดยใช้เส้นทางลัดแทนที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณ พึงระลึกว่าเรื่องเล็กน้อยนำไปสู่เรื่องใหญ่ ความประมาทหรือการละเลยที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ สำคัญยิ่งกว่านั้นคือนิสัยดี เรียบง่าย เสมอต้นเสมอปลาย นำไปสู่ชีวิตที่อุดมด้วยพรอันล้นเหลือ

ท่านที่เป็นเด็กปฐมวัย เยาวชนชายหญิงในโปรแกรมเยาวชน ผู้สอนศาสนาที่เด็ดเดี่ยวซึ่งเวลานี้กำลังรับใช้และทำหลายสิ่งหลายอย่างได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าข้าพเจ้าสมัยอยู่ในวัยของท่าน ในชีวิตก่อนเกิดท่านพิสูจน์ตนเองว่าเป็นคนองอาจ เชื่อฟัง และบริสุทธิ์ ที่นั่น ท่านพยายามพัฒนาพรสวรรค์และความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมเผชิญความเป็นมรรตัยด้วยความกล้าหาญ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิ และความสำเร็จ

ไม่นานมานี้ท่านมาสู่ชีวิตมรรตัยด้วยความรู้ความสามารถพิเศษและโอกาสพัฒนาไม่สิ้นสุด แต่ยังมีอันตรายในสภาพแวดล้อมรอบตัวท่าน ศักยภาพและความสามารถของท่านอาจถูกจำกัดหรือถูกทำลายได้หากท่านยอมต่อมลภาวะรอบด้านอันเกิดจากอิทธิพลของมาร อย่างไรก็ตาม ซาตานเทียบชั้นไม่ได้กับพระผู้ช่วยให้รอด ชะตากรรมของซาตานถูกกำหนดไว้แล้ว เขารู้ตัวว่าไม่รอด แต่ยังต้องการพาคนอื่นล่มจมไปกับเขาให้มากที่สุด เขาจะพยายามทำลายคุณงามความดีและความสามารถของท่านโดยใช้ความอ่อนแอของท่านให้เป็นประโยชน์ จงอยู่ฝ่ายพระเจ้า แล้วท่านจะชนะทุกครั้งไป

ท่านอาศัยอยู่ในโลกที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นในอัตราความเร็วที่น่าตกใจ เป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนในรุ่นข้าพเจ้าที่จะตามความล้ำหน้าเหล่านั้นให้ทัน วิธีที่เราใช้เทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดว่าความก้าวหน้าดังกล่าวจะเป็นพรหรือเป็นสิ่งกีดขวาง เมื่อเข้าใจและนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่ชอบธรรม เทคโนโลยีย่อมไม่เป็นภัย แต่กลับเป็นสิ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารทางวิญญาณ

ตัวอย่างเช่น เราหลายคนมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวแบบพอดีกระเป๋า น้อยครั้งที่เราจะไม่พกไปด้วย เราอาจหยิบขึ้นมาใช้วันละหลายครั้ง น่าเสียดายที่อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเป็นบ่อเกิดของความโสมมและเวลาที่สูญเปล่า แต่เมื่อใช้อย่างมีวินัย เทคโนโลยีดังกล่าวก็สามารถเป็นเครื่องมือป้องกันจากสิ่งเลวร้ายที่สุดในสังคมได้

เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ใครเลยจะจินตนาการได้ว่างานมาตรฐานครบชุดและข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญหลายปีจะมาอยู่ในกระเป๋าของท่านได้ การมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าเพียงอย่างเดียวย่อมไม่คุ้มครองท่าน แต่การศึกษา ไตร่ตรอง และฟังสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลาเงียบ ๆ แต่ละวันจะช่วยให้เราสื่อสารผ่านพระวิญญาณได้ดีขึ้น

จงฉลาดในการรับเทคโนโลยีมาใช้ ทำเครื่องหมายข้อพระคัมภีร์สำคัญในอุปกรณ์ของท่านและกลับมาอ่านบ่อยๆ หากเยาวชนคนหนุ่มสาวจะทบทวนข้อพระคัมภีร์สักข้อให้บ่อยเท่ากับที่บางคนส่งข้อความ ไม่นานท่านจะท่องจำข้อพระคัมภีร์ได้หลายร้อยข้อทีเดียว ข้อความเหล่านั้นจะกลายเป็นแหล่งการดลใจและการนำทางอันทรงพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยามจำเป็น

การที่เราทำสุดความสามารถเพื่ออัญเชิญอิทธิพลนำทางอันอ่อนโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเรา จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำให้บ้านเรามีศูนย์กลางอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอด ยิ่งเชื่อฟังการกระตุ้นเตือนเหล่านั้นยิ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เรา

สันติสุขยิ่งใหญ่กว่าจะเกิดขึ้นเมื่อท่านผนึกกำลังการเชื่อฟังกับการรับใช้คนรอบข้าง หลายคนมีพรสวรรค์ แม้จะคิดว่าตนเองมีจำกัด แต่กลับใช้พรสวรรค์อย่างเผื่อแผ่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตคนรอบข้าง ความเห็นแก่ตัวเป็นรากของความชั่วร้ายมหันต์ ยาถอนพิษความชั่วร้ายนั้นมีแบบอย่างในพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นวิธีกำหนดชีวิตเราให้ออกไปรับใช้ผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงตนเอง

ข้าพเจ้าเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นบ่อยมากในชีวิตจนทราบว่านั่นคือกฎอันเที่ยงแท้ กฎซึ่งนิยามว่าการเชื่อฟังและการรับใช้สัมพันธ์กับพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติพระเจ้าและรับใช้บุตรธิดาของพระองค์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือพลังอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้า—ที่ให้เราทำได้มากกว่าความสามารถของตนเอง วิจารณญาณ พรสวรรค์ และความสามารถของเราขยายเพราะได้รับความเข้มแข็งและพลังอำนาจจากพระเจ้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญในการสร้างบ้านที่เปี่ยมด้วยสันติสุข

เมื่อท่านทำให้บ้านมีศูนย์กลางอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอด บ้านจะกลายเป็นสถานหลบภัยไปเอง ไม่เฉพาะครอบครัวท่านเท่านั้น แต่สำหรับมิตรสหายที่อยู่ในสภาพยากลำบากกว่าเราด้วย พวกเขาจะเข้ามาหาความสงบเย็นที่รู้สึกได้ในบ้านท่าน จงต้อนรับมิตรสหายเช่นนั้น พวกเขาจะเบ่งบานในสภาพแวดล้อมที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง จงเป็นเพื่อนกับเพื่อนลูก จงเป็นแบบอย่างที่มีค่าควรให้แก่พวกเขา

พรยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่เราจะให้โลกได้คือพลังของบ้านที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง บ้านที่สอนพระกิตติคุณ รักษาพันธสัญญา และอบอวลด้วยความรัก

หลายปีก่อน หลังจากเดินทางเยี่ยมคณะเผยแผ่ จีนีนภรรยาข้าพเจ้าเล่าให้ฟังถึงเอ็ลเดอร์คนหนึ่งที่เธอพบ จีนีนถามเขาถึงครอบครัว เธอแปลกใจเมื่อเขาตอบว่าไม่มีครอบครัว เขาอธิบายต่อไปว่าช่วงที่เขาเกิด คุณแม่ยกเขาให้รัฐเลี้ยงดู ช่วงวัยเด็กของเขาหมดไปกับการย้ายบ้านอุปถัมภ์ เขาได้รับพรที่ค้นพบพระกิตติคุณในช่วงวัยรุ่น ครอบครัววอร์ดที่เปี่ยมด้วยความรักช่วยเหลือเขาให้มีโอกาสรับใช้งานเผยแผ่

ต่อมาจีนีนถามภรรยาประธานคณะเผยแผ่เกี่ยวกับเอ็ลเดอร์แสนดีผู้นี้ เธอทราบว่าไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเอ็ลเดอร์คนนี้มาพักที่บ้านคณะเผยแผ่สองสามวันเพราะไม่สบาย ช่วงนั้นเขาร่วมสังสรรค์ในครอบครัวด้วยกัน ก่อนกลับไปสนามเผยแผ่ เขาขอประธานคณะเผยแผ่มาอยู่ด้วยอีกสองสามวันช่วงเขาจบ เขาต้องการสังเกตว่าครอบครัวที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางทำอย่างไร เขาต้องการวางแบบแผนครอบครัวเขาให้ได้อย่างนั้น

จงทำสุดความสามารถเพื่อให้มีบ้านเช่นนั้น จงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้ที่อยู่ในสภาพการณ์ยากลำบาก จงเป็นมิตรแท้ มิตรภาพที่ยั่งยืนเปรียบเสมือนยางมะตอยที่มาเติมหลุมบนพื้นถนนชีวิตและทำให้การเดินทางราบรื่นและเพลิดเพลินมากขึ้น เราไม่ควรใช้มิตรภาพหาประโยชน์ใส่ตัว แต่จงทะนุถนอมไว้เพื่อชื่นชมและแบ่งปัน จงต้อนรับผู้อื่นที่จำเป็นต้องได้รับพลังความเข้มแข็งผ่านประสบการณ์เช่นนั้นในบ้านท่าน

ข้าพเจ้าขอแนะนำข้อคิดสุดท้ายสำหรับผู้ที่รักสมาชิกครอบครัวซึ่งไม่ได้ทำการเลือกที่ดี สภาพเช่นนี้อาจท้าทายความอดทนอดกลั้นของท่าน เราต้องวางใจพระเจ้าและจังหวะเวลาของพระองค์ว่าคำสวดอ้อนวอนของเราจะได้รับคำตอบที่ดี การช่วยชีวิตจะเกิดขึ้นได้ เราทำสุดความสามารถที่จะรับใช้ เป็นพร และยินดียอมรับพระประสงค์ทุกอย่างของพระผู้เป็นเจ้า เราใช้ศรัทธาและระลึกว่าบางอย่างเราต้องฝากไว้กับพระเจ้า พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราวางภาระไว้แทบพระบาทพระองค์ ด้วยศรัทธาเราจะทราบได้ว่าผู้หลงทางที่เรารักไม่ได้ถูกทอดทิ้ง แต่เขาอยู่ในความดูแลของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก

จงมองเห็นข้อดีในตัวผู้อื่น ไม่ใช่รอยแปดเปื้อนของเขา บางครั้งรอยแปดเปื้อนต้องอาศัยการดูแลอย่างถูกวิธีจึงจะสะอาดได้ แต่จงส่งเสริมคุณความดีของเขาเสมอ

เมื่อท่านรู้สึกว่ามีความหวังเพียงเส้นบางๆ ที่จริงแล้วนั่นไม่ใช่เส้นด้าย หากแต่เป็นสายใยผูกพันอันเหนียวแน่น เปรียบเสมือนสิ่งคุ้มครองชีวิตที่จะเสริมสร้างและอุ้มชูท่าน สิ่งนี้จะปลอบโยนให้ท่านคลายความหวาดกลัวได้ จงพยายามดำเนินชีวิตให้มีค่าควรและวางใจในพระเจ้า

ไม่ต้องกังวลหากเราไม่สามารถทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงแนะนำได้ทุกอย่างในคราวเดียวกัน พระองค์ตรัสไว้เช่นกันว่ามีวาระและฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง ในคำตอบของคำสวดอ้อนวอนขอการนำทางอย่างจริงใจ พระองค์จะทรงนำทางเราว่าควรเน้นเรื่องใดในแต่ละช่วงของชีวิต เราสามารถเรียนรู้ เติบโต และเป็นเหมือนพระองค์ทีละก้าวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟัง หยั่งรากมั่นคงในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ จะรับรองได้ดีที่สุดว่าเราจะมีสันติสุขและสถานหลบภัยในบ้าน ความท้าทายและความปวดร้าวยังมีอีกมาก แต่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย เราก็ยังมีสันติสุขภายในและความสุขอันลึกซึ้งได้ ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นบ่อเกิดของสันติสุขอันล้นเหลือ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน