2010–2019
รายงานสถิติปี 2012
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

รายงานสถิติปี 2012

เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติของศาสนจักรเกี่ยวกับการเติบโตและสถานะของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2012 ดังต่อไปนี้

หน่วยของศาสนจักร

สเตค

3,005

คณะเผยแผ่

347

ท้องถิ่น

591

วอร์ดและสาขา

29,014

สมาชิกภาพของศาสนจักร

สมาชิกภาพทั้งหมด

14,782,473

เด็กใหม่ในบันทึกศาสนจักรระหว่างปี 2012

122,273

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมาระหว่างปี 2012

272,330

ผู้สอนศาสนา

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

58,990

ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์

22,961

พระวิหาร

พระวิหารที่ได้รับการอุทิศระหว่างปี 2012 (แคนซัสซิตี้ มิสซูรี, มาเนาส์ บราซิล, บริคัมซิตี้ ยูทาห์ และแคลกะรี แอลเบอร์ตา)

4

พระวิหารที่ได้รับการอุทิศซ้ำระหว่างปี 2012 (บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา และบอยซี ไอดาโฮ)

2

พระวิหารที่เปิดดำเนินการ

140