2010–2019
“นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา”
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

“นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา”

พระผู้เป็นเจ้าประทานเดชานุภาพของพระองค์แก่ผู้ที่ยอมรับและให้เกียรติฐานะปุโรหิตของพระองค์ ซึ่งนำไปสู่พรที่สัญญาไว้ของความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์

ประธานแพคเกอร์ครับ เราเฝ้ารอบทกวีอันยอดเยี่ยมฉบับที่ 98 ของท่าน คำแนะนำที่ท่านให้เราดีมากจริงๆ

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในคืนฤดูหนาวอันเยือกเย็นและมืดมิด ข้าพเจ้ากับบาร์บารา ภรรยา แหงนมองดูท้องฟ้า ดาวหลายล้านดวงช่างดูสว่างไสวสวยงาม ข้าพเจ้าเปิดพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำค่าและอ่านซ้ำด้วยความอัศจรรย์ใจถึงสิ่งที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสส “และโลกสุดที่จะคณานับเราสร้างไว้; และเราสร้างโลกเพื่อจุดประสงค์ของเราเองด้วย; และโดยพระบุตร, ซึ่งคือพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเรา, เราสร้างโลก” (โมเสส 1:33).

ในยุคของเรากล้องส่องอวกาศฮับเบิลยืนยันความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่โมเสสเห็น นักวิทยาศาสตร์ฮับเบิลกล่าวว่า กาแล็กซีทางช้างเผือกของโลกและดวงอาทิตย์เป็นเพียงส่วนกระจิริดเท่านั้น ประเมินว่าเป็นเพียงหนึ่งในอีกกว่า 200 พันล้านกาแล็กซีที่คล้ายกัน นับเป็นเรื่องยากที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจและหยั่งรู้ความกว้างใหญ่ไพศาลในการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า

พี่น้องทั้งหลาย สวรรค์และแผ่นดินโลกสร้างขึ้นโดยอำนาจฐานะปุโรหิต เราซึ่งเป็นสมาชิกศาสนจักรต่างทราบว่าแหล่งกำเนิดของอำนาจฐานะปุโรหิตนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ ฐานะปุโรหิตไม่เพียงเป็นอำนาจที่ใช้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นอำนาจที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็นมนุษย์ด้วย เพื่อกระทำสิ่งอัศจรรย์ ให้พรและรักษาผู้ป่วย ช่วยให้คนตายกลับมีชีวิต และในฐานะพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระบิดาเรา ทรงทนต่อความเจ็บปวดแสนสาหัสในเกทเสมนีและคัลวารี—ทรงทำให้กฎของความยุติธรรมมีสัมฤทธิผลด้วยพระเมตตา ประทานการชดใช้อันไม่มีขอบเขตและเอาชนะความตายทางร่างกายโดยผ่านการฟื้นคืนชีวิต

กุญแจและสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตนี้เป็นอำนาจที่พระองค์ประทานแก่เปโตร ยากอบ และยอห์น ตลอดจนอัครสาวกคนอื่นๆ ของพระองค์เพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่นและสิ่งที่ผูกไว้บนแผ่นดินโลกจะผูกไว้ในสวรรค์

อำนาจของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์และเป็นของประทานสำคัญยิ่งจากพระผู้เป็นเจ้า พลังอำนาจนี้ต่างจากสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิต ซึ่งเป็นสิทธิอำนาจที่กระทำในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า สิทธิอำนาจหรือการแต่งตั้งได้รับมอบโดยการวางมือบนศีรษะ อำนาจของฐานะปุโรหิตเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้อำนาจมีค่าควรและกระทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ดังที่ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ ประกาศว่า “พระเจ้าทรงมอบอำนาจบางส่วนของพระองค์ให้แก่เราทุกคนในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิต แต่เราจะได้รับพลังอำนาจจากสวรรค์ตามความชอบธรรมส่วนตัวของเราเท่านั้น” (“Boys Need Heroes Close By,” Ensign, May 1976, 45).

ในช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ของการฟื้นฟูและสถาปนาศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้อีกครั้ง ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา เปโตร ยากอบ และยอห์น โมเสส เอลีอัส เอลียาห์ มาเยือนแผ่นดินโลกพร้อมทั้งฟื้นฟูกุญแจและอำนาจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เพื่องานของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

โดยกุญแจเหล่านี้ สิทธิอำนาจและพลังอำนาจนี้ที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ได้รับการจัดตั้งในปัจจุบัน โดยมีพระคริสต์ทรงเป็นพระประมุขผู้กำกับดูแลศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิต โธมัส เอส. มอนสัน และผู้ช่วยของท่านคือเหล่าอัครสาวกผู้ได้รับการเรียกและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ในแผนแห่งการประสาทฐานะปุโรหิตอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์ ชายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะต่อการปฏิบัติหน้าที่ฐานะปุโรหิต แต่พวกเขาไม่ใช่ฐานะปุโรหิต ชายและหญิงมีบทบาทสำคัญเท่าเทียมกันแต่แตกต่างกัน สตรีไม่อาจตั้งครรภ์ได้โดยปราศจากผู้ชายฉันใด ชายก็ไม่อาจใช้อำนาจฐานะปุโรหิตอย่างเต็มที่เพื่อสถาปนาครอบครัวนิรันดร์โดยปราศจากผู้หญิงฉันนั้น กล่าวคือ ในมุมมองนิรันดร์ ทั้งอำนาจแห่งการให้กำเนิดและอำนาจฐานะปุโรหิตจะผสานกันโดยผ่านสามีกับภรรยา และในฐานะสามีภรรยา ชายและหญิงต้องพยายามทำตามพระบิดาบนสวรรค์ คุณธรรมชาวคริสต์ในด้านความรัก ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความอดทน พึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งขณะพวกเขาแสวงหาพรของฐานะปุโรหิตในชีวิตและครอบครัว

เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เราจะเข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมทางให้บุตรธิดาของพระองค์ได้รับพรและรับการเสริมสร้างโดยอำนาจฐานะปุโรหิต หัวใจสำคัญในแผนของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับบุตรธิดาทางวิญญาณของพระองค์มาจากพระดำรัสนี้ “นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา—คือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)

ในการเปิดเผยที่ประทานแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ในภาคที่ 81 ของหลักคำสอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงอธิบายว่าอำนาจฐานะปุโรหิตต้องใช้เพื่อ “ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้กำลังเข่าที่อ่อนล้า” (ข้อ 5)

“และในการทำสิ่ง [ดังกล่าว]เจ้าจะทำความดีมากที่สุดต่อเพื่อนมนุษย์ของเจ้า, และจะส่งเสริมรัศมีภาพของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเจ้า” (คพ. 81:4)

เมื่อเรามีมโนภาพถึงการช่วยเหลือคนอ่อนแอ ยกมือที่อ่อนแรง และให้กำลังเข่าที่อ่อนล้า ข้าพเจ้านึกถึงเด็กหญิงน่ารักอายุเจ็ดขวบคนหนึ่ง เธอนำเอาโครงงานโรงเรียนระดับประถมสองซึ่งเป็นมะเขือเทศต้นเล็กที่เธอปลูกไปให้คุณตาดู

เธอเล่าว่าจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ เมล็ดเดียวจะกลายเป็นลำต้น และหากเราดูแลเอาใจใส่ ลำต้นก็จะให้ผลมะเขือเทศหลายลูกซึ่งแต่ละลูกมีเมล็ดพันธุ์มากมาย

เธอบอกว่า “ถ้าเรานำเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดไปปลูกจนโตเป็นมะเขือเทศ และคุณตาปลูกเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนั้นอีก ในสองสามฤดูกาลคุณตาจะได้มะเขือเทศหลายล้านต้น”

ทั้งหมด” เธอบอกด้วยความพิศวง “จากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ เมล็ดเดียว”

จากนั้นเธอบอกว่า “หนูเกือบทำให้มะเขือเทศต้นนี้ตาย หนูทิ้งมันไว้ในห้องมืดและลืมรดน้ำ เมื่อหนูนึกขึ้นได้ มันก็เฉาและดูเหมือนตาย หนูร้องไห้เพราะหนูนึกถึงมะเขือเทศหลายล้านต้นที่จะไม่มีวันได้เติบโต”

เธอตื่นเต้นเมื่อเล่าถึง “ปาฏิหาริย์” ที่เกิดขึ้นให้คุณตาฟัง

เธอเล่าว่า “คุณแม่บอกว่าบางทีต้นมะเขือเทศอาจจะยังไม่ตาย มันอาจต้องการน้ำและแสงสว่างเพื่อให้กลับมามีชีวิตอีก

“คุณแม่พูดถูก หนูรดน้ำและวางไว้ตรงหน้าต่างเพื่อรับแสง ลองทายสิคะ” เธอพูดว่า “มันกลับมีชีวิตอีก และตอนนี้มันจะออกผลเป็นมะเขือเทศนับล้าน!”

มะเขือเทศต้นเล็กของเธอ เปี่ยมด้วยศักยภาพแต่อ่อนแอมากและเหี่ยวเฉาจากการถูกทอดทิ้งโดยไม่ตั้งใจ ได้รับพลังและคืนชีพผ่านการปรนนิบัติเรียบง่ายของน้ำและแสงสว่างจากสองมือที่รักและห่วงใยของเด็กหญิงตัวเล็กๆ

พี่น้องทั้งหลาย—ในฐานะบุตรธิดาทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา—เรามีศักยภาพแห่งสวรรค์ที่ไร้ขอบเขต แต่ถ้าเราไม่ระมัดระวัง เราอาจเป็นเหมือนต้นมะเขือเทศที่เหี่ยวเฉา เราจะออกห่างจากหลักคำสอนที่แท้จริงและพระกิตติคุณของพระคริสต์ ไร้การบำรุงเลี้ยงทางวิญญาณและเหี่ยวเฉา โดยถอดถอนตนเองออกจากแสงสวรรค์และน้ำธำรงชีวิตแห่งความรักนิรันดร์และอำนาจฐานะปุโรหิตของพระผู้ช่วยให้รอด

ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ล้มเหลวต่อการให้เกียรติฐานะปุโรหิตอย่างสม่ำเสมอโดยการรับใช้ครอบครัวของเราและผู้อื่นจะเป็นเหมือนผู้ที่ไม่ได้ รับ พรจากอำนาจฐานะปุโรหิตและจะเหี่ยวเฉาทางวิญญาณอย่างแน่นอน กีดกันตนเองจากการบำรุงเลี้ยงทางวิญญาณที่จำเป็น เช่น แสงสว่าง และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตพวกเขา---เหมือนต้นมะเขือเทศที่เปี่ยมด้วยศักยภาพแต่ถูกละเลยและเหี่ยวเฉา

อำนาจฐานะปุโรหิตเดียวกันนี้ที่สร้างโลก กาแล็กซี และจักรวาลสามารถเป็นและควรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราที่จะช่วยเหลือ เสริมสร้าง และเป็นพรแก่ครอบครัว มิตรสหาย และเพื่อนบ้านของเรา—กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การทำสิ่งต่างๆ ที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำหากพระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจกับเราในวันนี้

วัตถุประสงค์หลักของอำนาจฐานะปุโรหิตนี้คือให้พร ทำให้บริสุทธิ์ และชำระล้างตัวเราเพื่อจะสามารถอยู่ด้วยกันกับครอบครัวของเราในที่ประทับของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์ ผูกไว้โดยการผนึกของฐานะปุโรหิต มีส่วนร่วมในงานอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ในการแผ่ขยายความสว่างและรัศมีภาพ ของทั้งสองพระองค์ ตลอดกาล

ด้วยเหตุนี้ เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการทำวีดิทัศน์นำเสนอการประชุมอบรมผู้นำทั่วโลก ปี 2013 ในหัวข้อ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต

ดีวีดีที่ปรับปรุงใหม่และมีประโยชน์ต่อการศึกษานี้แปลเป็น 66 ภาษา สอนว่าอำนาจฐานะปุโรหิตสามารถเป็นพร ชูกำลัง และเพิ่มเติมพลังชีวิตแก่เราและครอบครัวเรา ตลอดจนชีวิตของสมาชิกศาสนจักรทุกคนได้อย่างไร

การนำเสนอช่วยเราทุกคน—ทั้งชาย หญิง และเด็ก แต่งงานแล้ว เป็นหม้าย หรือยังโสด ไม่ว่าสภาวการณ์ของเราจะเป็นเช่นไร—สอนวิธีที่เราจะรับพรของฐานะปุโรหิต มีบางช่วงบางตอนประมาณ 8 ถึง 12 นาที ที่อธิบายถึงกุญแจ สิทธิอำนาจ พลังอำนาจของฐานะปุโรหิตและวิธีเสริมสร้างบุคคล ครอบครัว และศาสนจักร

มีฉากพิเศษฉากหนึ่งที่ถ่ายทำในบ้านหลังเล็กของผู้บุกเบิกซึ่งเป็นคุณทวดของคุณแม่ข้าพเจ้า แมรี ฟิลดิงก์ สมิธ เธอเป็นภรรยาหม้ายของไฮรัม พี่ชายคนโตของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ในฐานะมารดาตัวคนเดียว โดยผ่านศรัทธาอันแรงกล้าในฐานะปุโรหิต เธอเรียกหาและพึ่งพาพลังอำนาจนั้นในการเลี้ยงดูและเป็นพรแก่ลูกๆ ของเธอด้วยความรักและความสว่างของพระกิตติคุณ ทุกวันนี้ลูกหลานของเธอหลายพันคนซึ่งเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์และสมาชิกศาสนจักรต่างขอบคุณสำหรับศรัทธา ความกล้าหาญ และแบบอย่างของเธอ

เวลานี้การประชุมอบรมผู้นำใหม่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ LDS.org ให้ทุกคนได้ชมและเรียนรู้ (wwlt.lds.org) ท่านจะรับชมได้ทันทีจาก LDS.org หรืออาจดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ทของท่าน

ฝ่ายประธานสูงสุดขอให้ “ฝ่ายประธานสเตคและฝ่ายอธิการใช้การประชุมสภาสเตคหรือสภาวอร์ดหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นเพื่อรับชมเนื้อหา [ทั้งหมด] ในดีวีดี การประชุมสภาสเตคและสภาวอร์ดควรสนทนากันถึงวิธีการประยุกต์ใช้คำสอนที่นำเสนอ” (จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด, ก.พ. 1, 2013).

เนื้อหาจะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้สมาชิกในโควรัมฐานะปุโรหิต สมาคมสงเคราะห์ โรงเรียนวันอาทิตย์ เยาวชนชาย เยาวชนหญิง—(โดยเฉพาะผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา)—และในการประชุมปฐมวัยหรือในชั้นเรียนรวมของอาทิตย์ที่ห้า จากนั้นสมาชิกสภาสามารถกระตุ้นแต่ละคนและบิดามารดาให้ใช้การนำเสนอนี้กับครอบครัวของพวกเขา พี่น้องทั้งหลาย การประชุมอบรมผู้นำนี้มีไว้สำหรับสมาชิกศาสนจักรทุกคน บิดามารดาทบทวน แบ่งปัน และสนทนากันถึงสิ่งที่เรียนรู้และรู้สึกกับลูกๆ ของท่าน ให้พวกเขาสังเกตและปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าน เพื่อครอบครัวของท่านจะได้รับการเสริมสร้างผ่านฐานะปุโรหิต

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า

“ถ้าใครกระหาย ให้คนนั้นมาหาเรา และให้คนที่วางใจในเราดื่ม” (ยอห์น 7:37).

“แต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้น จะไม่มีวันกระหายอีกเลย น้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 4:14).

“เราเป็นความสว่างของโลก… จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12).

ถ้าท่านรู้สึกว่าศรัทธาหรือประจักษ์พยานถึงพระบิดาบนสวรรค์ของท่านมีน้อยกว่าที่ควร ให้ท่านหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอดอย่างสุดกำลังความสามารถ ให้แสงสว่างและน้ำธำรงชีวิตของพระองค์ชโลมท่านและครอบครัว ดังเช่นน้ำและแสงสว่างที่ช่วยนำชีวิตของต้นมะเขือเทศเหี่ยวเฉากลับคืนมา

ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยความอัศจรรย์ใจและยำเกรงต่อการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าผ่านอำนาจฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้ายืนตรงนี้ด้วยความสงสัย เช่นเดียวกับท่าน ว่าพระเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่สอนและเป็นพรแก่เรานั้นจะสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้หรือไม่ ช่างยิ่งใหญ่ สูงส่ง ทรงพลังยิ่งนัก

โจเซฟ สมิธ กล่าวว่า “ฐานะปุโรหิตคือหลักธรรมอันเป็นนิจ และดำรงอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจากนิรันดร และจะดำรงอยู่ไปถึงนิรันดร ปราศจากการเริ่มต้นของวันหรือการสิ้นสุดของปี” (คำสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 104).

พระผู้เป็นเจ้าประทานเดชานุภาพของพระองค์แก่ผู้ที่ยอมรับและให้เกียรติฐานะปุโรหิตของพระองค์ ซึ่งนำไปสู่พรที่สัญญาไว้ของความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่างานของพระเยซูคริสต์บรรลุผลสำเร็จโดยผ่านฐานะปุโรหิต ซึ่งเป็นอำนาจเดียวกันกับที่พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรที่รักของพระองค์ทรงสร้างโลกนี้และทรงวางแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขเพื่อเรา ขอให้เรามีปัญญาและพยายามเสริมสร้างชีวิตเราเอง ชีวิตครอบครัวของเรา และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผ่านอำนาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยความนอบน้อม ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน