2010–2019
รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2010
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2010

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เรียน เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ดังที่อธิบายไว้โดยการเปิดเผยในภาคที่ 120 ของพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา สภาจัดการส่วนสิบมีอำนาจในการใช้จ่ายเงินทุนของศาสนจักร สภาประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบคุม สภาดังกล่าวอนุมัติงบประมาณสำหรับหน่วยงานและการดำเนินงานของศาสนจักร ตลอดจนงบจัดสรรที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งไปยังหน่วยดำเนินการด้านศาสนา หน่วยงานของศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายกับระเบียบปฏิบัติของศาสนจักร

แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังบันทึกและระบบทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อประเมินความเหมาะสมของการควบคุมรายรับรายจ่ายของเงินทุนและการปกป้องดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรทำงานอิสระโดยไม่ขึ้นอยู่กับแผนกหรือหน่วยงานและการดำเนินการอื่นๆ ของศาสนจักรแต่อย่างใด ตลอดจนมีนักบัญชีเอกชนที่มีใบอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในที่มีใบอนุญาต ผู้ตรวจสอบระบบข้อมูลที่มีใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรอง

โดยยึดตามการดำเนินงานตรวจสอบ แผนกตรวจสอบบัญชีลงความเห็นว่า ในแง่ของทรัพย์สิน รายรับของเงินบริจาค รายจ่ายที่เกิดขึ้น และทรัพย์สินของศาสนจักรสำหรับปี 2010 ได้รับการบันทึกและจัดการตามแนวทางที่ถือปฏิบัติตามระบบบัญชี งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และตามนโยบายตลอดจนระเบียบปฎิบัติที่ศาสนจักรกำหนดไว้ทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

แผนกตรวจสอบบัญชี

โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์

กรรมการผู้จัดการ