បុណ្យអ៊ីស្ទើរ​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ

ដើម្បី​ចងចាំ​ឲ្យច្បាស់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ​នេះ​ការងារ​បម្រើ​ក្នុង​ជីវិត​រមែង​ស្លាប់​របស់​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ គឺ​ត្រូវ​យល់ថា ពេលវេលា​រាល់ថ្ងៃ​ផ្ដល់​ឱកាស​ថ្មី​មួយ​ដើម្បី​ដកពិសោធន៍​នូវ​អំណរ និង​សេចក្ដីសុខសាន្ត​ដែល​អាចកើត​ឡើង​ដោយសារ​ទ្រង់ ។

ចែកចាយ​គំនិត​របស់​អ្នក​អំពី​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​ដោយ​ប្រើ

#ដោយសារ​ព្រះគ្រីស្ទ