itulau autu
  Footnotes

  O Le
  Penina
  Tau Tele

  O Se Vaega o mea na Filifilia mai i Faaaliga,
  Faaliliuga, ma Faamatalaga a
  Iosefa Samita
  le Uluai Perofeta, Tagatavāai, ma Talifaaaliga
  o le Ekalesia a Iesu Keriso o le
  Au Paia o Aso e Gata ai

  Ua Faasalalauina e
  le Ekalesia a Iesu Keriso
  o le Au Paia o Aso e Gata Ai

  Aai o Sate Leki, Iutā, U.S.A. 2011