Tusitusiga Paia
itulau autu

O Le
Penina
Tau Tele

O Se Vaega o mea na Filifilia mai i Faaaliga,
Faaliliuga, ma Faamatalaga a
Iosefa Samita
le Uluai Perofeta, Tagatavāai, ma Talifaaaliga
o le Ekalesia a Iesu Keriso o le
Au Paia o Aso e Gata ai

Ua Faasalalauina e
le Ekalesia a Iesu Keriso
o le Au Paia o Aso e Gata Ai

Aai o Sate Leki, Iutā, U.S.A. 2011