Tusitusiga Paia
O Le Faatomuaga

O Le Faatomuaga

O le Penina Tau Tele o se vaega o mea filifilia o mea silisili e faatatau i le tele o vaega taua o le faatuatuaga ma mataupu faavae O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. O ia mea na faia e le Perofeta o Iosefa Samita ma sa faasalalauina i nusipepa a le Ekalesia i ona aso.

O le tuufaatasiga muamua o ia mea na tauaveina le igoa o le Penina Tau Tele sa faia i le 1851 e le Elder o Franklin D. Richards, o lē sa avea i le taimi lena ma se tasi o le Aufono a le Toasefululua ma le peresitene o le Misiona i Peretania. O le faamoemoega o le tuufaatasiga o ia mea o le faia lea ia faigofie ona maua o ni isi o tusitusiga taua sa faatapulaaina le faasalalauga i le taimi o Iosefa Samita. Aʼo faateleina pea le aofai o tagata o le Ekalesia i Europa ma Amerika atoa, sa manaomia ona faia o ia mea ia maua e tagata. Sa faaaogaina tele le Penina Tau Tele ma sa mulimuli ane ona avea o se tusi faavae o le Ekalesia i le faaiuga a le Au Peresitene Sili ma le konafesi aoao i le Aai o Sate Leki i le aso 10 Oketopa 1880.

E tele teuteuga na faia i mea ua i totonu o le tusi e pei ona tatau ai e tusa ma manaoga o le Ekalesia. O le 1878 na faaopoopo ai vaega o le Tusi a Mose sa lei i ai i le lomiga muamua. O le 1902 na aveese ai ni isi o vaega o le Penina Tau Tele sa faasalalauina foi i le Mataupu Faavae ma Feagaiga. O le vaevaega i mataupu ma fuaiupu, faatasi ma faamatalaga i lalo o itulau, na faia i le 1902. O le lomiga muamua i itulau faa-koluma-lua, faatasi ma faasino upu, na faia i le 1921. E leai ni isi suiga na faia seia oo mai ia Aperila 1976, i le taimi na faaopoopo ai i ai ni faaaliga e lua. O le 1979 na aveese ai ia faaaliga e lua mai le Penina Tau Tele ma tuu i totonu o le Mataupu Faavae ma Feagaiga, i le mea ua i ai nei o vaega 137 ma le 138. O le lomiga o le taimi nei ua i ai ni suiga ua faia ina ia faaogatasi le tusi ma tusitusiga faamaumau muamua.

O se faatomuaga puupuu lenei i mea ua i ai i le lomiga lenei:

  • O Vaega na Filifilia mai le Tusi a Mose. O se vaega mai le tusi o le Kenese o le faaliliuga a Iosefa Samita o le Tusi Paia, lea na ia amataina ia Iuni 1830 (History of the Church, 1:98–101, 131–139).

  • O Le Tusi a Aperaamo. O se faaliliuga mai ni papari Aikupito na oo mai i lima o Iosefa Samita i le 1835, sa i ai ni tusitusiga a le peteriaka o Aperaamo. Sa lomia faasolosolo lenei faaliliuga i le nusipepa o le Times and Seasons (O Taimi ma Tau), na amata i le aso 1 Mati 1842, i Navu, Ilinoi. (History of the Church, 4:519–534.)

  • Iosefa Samita—Mataio. O se vaega mai le molimau a Mataio i le faaliliuga a Iosefa Samita o le Tusi Paia (tagai i le Mataupu Faavae ma Feagaiga 45:60–61 mo le faatonuga paia ia amata le faaliliuga o le Feagaiga Fou).

  • Iosefa Samita—Talafaasolopito. Vaega mai le molimau ma le talafaasolopito aloaia a Iosefa Samita, na ia saunia i le 1838 ma lea sa lomia faasolosolo i le nusipepa o le Times and Seasons i Navu, Ilinoi, na amata i le aso 15 o Mati 1842 (History of the Church, 1:1–44).

  • Mataupu Faavae o le Faatuatuaga O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. O se saunoaga a Iosefa Samita na lomia i le nusipepa o le Times and Seasons 1 Mati 1842, sa i ai faatasi ma se talafaasolopito puupuu o le Ekalesia sa lauiloa o le Tusi ia Wentworth (History of the Church, 4:535–541).