Magwaro Matsvene
Mufanikiso 3


Mufanikiso Sezvauri Kubva Mubhuku raAbrahama

Namba. 3

Mufananidzo
Mufanikiso 3

Tsananguro

Mufananidzo 1. Abrahama agere pachigaro chekutonga chaFarao, abvumirwa nokupfava kwamambo, aine korona pamusoro pake, yairatidza Hupirisita, sechiratidzo cheHutungamiri hukuru huri Kudenga netsvimbo yekuenzanisa nekutonga iri mumaoko ake.

Mufananidzo 2. Mambo Farao, uyo anezita riri kupihwa mumifananidzo iri pamusoro pake.

Mufananidzo 3. Unoratidza Abrahama ari muEgipita sezvazvakaita mumufananidzo gumi weMufanikiso Sezvauri wekutanga.

Mufananidzo 4. Jinda raFarao, Mambo weEgipita, sekunyorwa kwazvakaitwa pamusoro peruoko.

Mufananidzo 5. Shuremu, mumwe wevakuru vaishandira mambo, sekuratidzwa kwazviri kuitwa nemifananidzo iri pamusoro peruoko rwake.

Mufananidzo 6. Orimura, nhapwa yaive yejinda.

Abrahama ari kudzidzisa nezvemirau yezveNyenyedzi, ari mudare ramambo.