Magwaro Matsvene
Mufanikiso 2


Mufanikiso Sezvauri Kubva Mubhuku raAbrahama

Namba 2

Mufananidzo
Mufanikiso 2

Tsananguro

Mufananidzo 1. Korobhu, inoreva kusikwa kwekutanga, pedyo pedyo neseresitiyaro, kana pahugari hwaMwari. Wekutanga muhurumende, wekupedzisira maererano nokuyerwa kwenguva. Kuyera maererano nenguva yeseresitiyaro, iri nguva yeumambo hweseresitiyaro, inoreva zuva rimwechete kukubiti. Zuva rimwechete muKorobhu rinoenzana nechiuru chemakore maererano nekuyera kwepasi pano, uko kunodaidzwa nemaEgipita kuti Ja-o-e.

Mufananidzo 2. Imire pamwechete neKorobhu, iyo inonzi nemaEgipita Oribirishi, inove ndiyo inoteverera huru pakusikwa kwezvinotonga, iri pedyo neumambo hweseresitiyaro kana kuti panogara Mwari; inobata makiyi esimba, riri maererano nedzimwe nyika; sezvakaratidzwa kubva kuna Mwari kuna Abrahama, achipira mupiro paaritari, iyo yaakanga avakira kuna Ishe.

Mufananidzo 3. Wakaitwa kumirira Mwari vagere pachigaro chavo chekutonga, vakapfekedzwa simba nehutongi; nekorona yechiedza chekusingaperi iri pamusoro pavo; yakamirirawo maZwi makuru eHupirisita Hutsvene, sekuratidzwa kwahwakaitwa kuna Adama muBindu reEdeni, sezvakaitwawo Seti, Noa, Merkizedeki, Abrahama, nevose uko kwakaratidzwa Hupirisita.

Mufananidzo 4. Inodaira kuizwi rechiHeberu Rekeyangi, iro rinoreva mukaha kana muhudzikwa hwematenga; zvakare mufananidzo wekuverenga, muchiEgipita unoreva chiuru chimwechete; uchipindura kuyerwa kwenguva yeOribirishi, iyo yakaenzana neKorobhu mukufamba kwayo uye mekuyera kwayo nguva.

Mufananidzo 5. Unonzi nechiEgipita Enishi-go-on-doshi; iyi imwewo yenyika dzinotonga, uye inonzi nemaEgipita iZuva, uye kuti inotora chiedza chayo kubva kuKorobhu kuburikidza nekune Kae-e-vanirashi, iyo inove ndiyo Kiyi huru, kana, kuti nemamwe mazwi, ndiyo simba rinotonga, iro rinotonga dzimwe nyika kana nyenyedzi dzisangafambe, dzinoita gumi neshanu, seForoesi kana Mwedzi, Nyika neZuva mukufamba kwazvo pagore. Ino nyika inogashira simba rayo kuburikidza nekune Kiri-foros-is-esi, kana Ha-ko-kau-bemu, nyenyedzi dzinomirirwa nenhamba 22 ne23, dzinotambira chiedza kubva mukutenderera kweKorobhu.

Mufananidzo 6. Unomirira nyika ino mumativi mana ayo.

Mufananidzo 7. Unoratidza Mwari vagere pachigaro chavo cheumambo, vachiratidza kuburikidza nematenga maZwi maKuru eHufundisi; zvakarewo nechiratidzo cheMweya Mutsvene kuna Abrahama, ichinge njiva.

Mufananidzo 8. Une zvinyorwa zvisingagone kuratidzwa kunyika; asi zviNoanikwa muTemberi Tsvene yaMwari.

Mufananidzo 9. Haufanire kuratidzwa panguva dzino.

Mufananidzo 10. Naiwoyo.

Mufananidzo 11. Naiwoyo. Kana nyika ikakwanisa kuwana zviverengo izvi, saizvozvo regai zvidaro. Ameni.

Mufananidzo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 na 21 nemumwechete, ichapiwa munguva yazvo yakafanira yaIshe.

Dudziro iri pamusoro iyi inopihwa sekukwanisa kwatinoita sekodzero yatiinayo panguva ino.