Magwaro Matsvene
peji yemusoro wenyaya


Dombo
reMutengo Mukuru

Zvakasarudzwa Kubva Mune Zvakazarurwa,
Dudziro neZvitaurwa
zvaJoseph Smith,
Muporofita Wekutanga, Muoni, neMududziri
kuChechi yaJesu Kristu
yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira

Rakashambadzwa
neChechi yaJesu Kristu
yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira

Salt Lake City, Utah, USA 1993