peji yemusoro wenyaya
  Footnotes

  Dombo
  reMutengo Mukuru

  Zvakasarudzwa Kubva Mune Zvakazarurwa,
  Dudziro neZvitaurwa
  zvaJoseph Smith,
  Muporofita Wekutanga, Muoni, neMududziri
  kuChechi yaJesu Kristu
  yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira

  Rakashambadzwa
  neChechi yaJesu Kristu
  yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira

  Salt Lake City, Utah, USA 1993