IBizo leKhasi
  Footnotes

  INcwadi kaMormoni

  Elinye iTestamente lika
  Jesu Kristu

  Yakhishwa
  yiBandla lika Jesu Kristu labaNgcwele beziNsuku ZokuGcina

  eSalt Lake City, e-Utah, eMelika

  Ushicilelo Lokuqala LwesiNgisi Lwakhishwa
  ePalmyra, eNew York, eMelika, ngo-1830