Magwaro Matsvene
peji yemusoro
kwawabva zvinotevera

Bhuku
raMormoni

Humwe
Uchapupu
hwaJesu
Kristu

Rakashambadzwa
neChechi yaJesu Kristu
yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira

Salt Lake City, Utah, USA 1993