peji yemusoro
  Footnotes

  Bhuku
  raMormoni

  Humwe
  Uchapupu
  hwaJesu
  Kristu

  Rakashambadzwa
  neChechi yaJesu Kristu
  yaVatendi vaMazuva Ekupedzisira

  Salt Lake City, Utah, USA 1993