Pejin-dohateny
ny teo aloha manaraka


Ny
Bokin’i Môrmôna

Testamenta iray hafa momba an’i
Jesoa Kristy

Navoakan’
Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany

Salt Lake City, Utah, Etazonia

Ny fanontana voalohany tamin’ny teny Anglisy dia navoaka tany
Palmyra, New York, Etazonia tamin’ny taona 1830