Pejin-dohateny
  Footnotes

  Ny
  Bokin’i Môrmôna

  Testamenta iray hafa momba an’i
  Jesoa Kristy

  Navoakan’
  Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany

  Salt Lake City, Utah, Etazonia

  Ny fanontana voalohany tamin’ny teny Anglisy dia navoaka tany
  Palmyra, New York, Etazonia tamin’ny taona 1830