Moróni 7
  Footnotes
  Theme

  7. Fejezet

  Meghívást kapunk, hogy menjünk be az Úr nyugalmába – Igaz szándékkal imádkozzunk – Krisztus Lelke lehetővé teszi az emberek számára, hogy különbséget tegyenek jó és gonosz között – Sátán Krisztus megtagadására és gonosztettekre veszi rá az embereket – A próféták kijelentik Krisztus eljövetelét – Hit által csodák történnek és angyalok szolgálnak – Az emberek reméljék az örök életet és ragaszkodjanak a jószívűséghez. Mintegy Kr.u. 401–421.

  1 És most én, Moróni, leírok még egy keveset atyám, Mormon szavaiból, amelyeket a ahitről, a reményről és a jószívűségről mondott; mert ily módon szólt ő a néphez, amint a zsinagógában tanította őket, melyet a hódolat helyeként építettek.

  2 És most én, Mormon, hozzátok szólok, szeretett testvéreim; és az Atyaisten, valamint Urunk, Jézus Krisztus kegyelme által és az ő szent akarata szerint, aelhívásának nékem adott ajándéka folytán van ez, hogy szólhatok hozzátok ezen alkalommal.

  3 Tihozzátok szeretnék tehát szólni, akik az egyházhoz tartoztok, akik Krisztus békés követői vagytok, és – mostantól kezdve egészen addig, amíg meg nem pihentek ővele a mennyben – elegendő reménységre tettetek szert ahhoz, hogy az Úr anyugalmába bejuthassatok.

  4 És most, testvéreim, azért vélekedem így felőletek, mert békességben ajártok az emberek gyermekeivel.

  5 Mert emlékszem Isten szavára, mely azt mondja, hogy cselekedeteikről aismeritek meg őket; mert ha cselekedeteik jók, akkor ők is jók.

  6 Mert íme, azt mondja Isten, hogy a agonosz ember nem tehet olyan dolgot, ami jó; mert ha ajándékot ajánl fel vagy Istenhez bimádkozik, és azt nem igaz szándékkal teszi, akkor semmi haszna nincs abból.

  7 Mert íme, nem igazlelkűségnek íratik fel az.

  8 Mert íme, ha a agonosz ember ajándékot ad, bkelletlenül adja; ez tehát ugyanúgy lesz felírva neki, mintha megtartotta volna az ajándékot; gonosznak íratik fel tehát Isten előtt.

  9 És hasonlóképpen gonoszságként íratik fel az embernek az, ha imádkozik, de nem szívének aigaz szándékával; igen, és semmi haszna nincs ebből, mert Isten nem fogadja be az ilyent.

  10 Ha tehát valaki gonosz, az nem képes azt tenni, ami jó; se nem ad jó ajándékot.

  11 Mert íme, keserű aforrásból nem fakadhat jó víz; és jó forrásból sem fakadhat keserű víz; így tehát az, aki az ördög szolgája, nem képes Krisztus követésére; és ha bKrisztust követi, akkor nem lehet az ördög szolgája.

  12 Tehát aminden olyan dolog, ami jó, Istentől való; és az, ami bgonosz, az ördögtől való; mert az ördög ellensége Istennek, és állandóan ellene harcol, és állandóan cbűnre és annak megtételére hív és csábít, ami gonosz dolog.

  13 De íme, ami Istentől való, az állandóan ajócselekedetekre hív és csábít, tehát minden dolog, ami jócselekedetekre hív és csábít, valamint Isten szeretetére, és az ő szolgálatára, azt Isten bsugalmazza.

  14 Vigyázzatok tehát, szeretett testvéreim, nehogy úgy ítéljétek meg, hogy Istentől való az, ami agonosz, vagy hogy az ördögtől való az, ami jó és Istentől való.

  15 Mert íme, testvéreim, megadatott nektek, hogy aítéletet tegyetek, hogy különbséget tehessetek jó és gonosz között; és az ítélet módja olyan világos, hogy olyan tökéletes tudással tudhattok, miként a nappali világosság különbözik a sötét éjszakától.

  16 Mert íme, aKrisztus Lelke minden embernek megadatott, hogy bkülönbséget tehessen jó és gonosz között; megmutatom tehát nektek, hogy mi módon ítélkezzetek; mert minden dolog, mely jócselekedetre hív, és arra ösztönöz, hogy higgyünk Krisztusban, azt Krisztus hatalma és ajándéka küldi, tehát tökéletes tudással tudhatjátok, hogy Istentől való.

  17 Ám amely dolog arra veszi rá az embereket, hogy agonosz dolgokat cselekedjenek és ne higgyenek Krisztusban, hanem tagadják meg őt és ne szolgálják Istent, arról tökéletes tudással tudhatjátok, hogy az ördögtől való; mert ily módon munkálkodik az ördög, mert ő senkit nem vesz rá arra, hogy jót cselekedjen, nem, senkit; és angyalai sem; és azok sem, akik az ő alattvalói.

  18 És most, testvéreim, tekintettel arra, hogy megismertétek a világosságot, mely által ítéljetek, mely világosság Krisztus avilágossága, vigyázzatok, hogy ne ítéljetek helytelenül; mert ugyanazon bítélettel ítéltettek majd meg, amellyel ti is ítéltek.

  19 Könyörgök tehát nektek, testvéreim, hogy szorgalmasan kutassatok Krisztus avilágosságánál, hogy különbséget tehessetek jó és gonosz között; és ha minden jó dolgot megragadtok, és nem kárhoztatjátok ezeket, akkor biztosan Krisztus bgyermekei lesztek.

  20 És most, testvéreim, hogyan lehetséges minden jó dolgot megragadnotok?

  21 És most jutottam el a hithez, amiről mondtam, hogy beszélni fogok; és elmondom nektek, hogy mi módon ragadhattok meg minden jó dolgot.

  22 Mert íme Isten, mivel öröktől fogva örökkévaló és amindent tud, íme, bangyalokat küldött az emberek gyermekeinek szolgálatára, hogy jelentsék ki nekik a Krisztus eljövetelét illető dolgokat; és hogy Krisztusban el fog jönni minden jó dolog.

  23 És Isten a prófétáknak is kijelentette, saját szája által, hogy Krisztus el fog jönni.

  24 És íme, különböző módokon jelent ki olyan dolgokat az emberek gyermekeinek, melyek jók; és minden jó dolog Krisztustól származik; különben aelbukottak lennének az emberek és semmi jó dolog nem érhetné őket.

  25 Tehát aangyalok szolgálattétele és minden olyan szó által, mely Isten szájából elhangzott, kezdték el gyakorolni az emberek a Krisztusba vetett hitet; és így hit által ragadtak meg minden jó dolgot; és ez így volt Krisztus eljöveteléig.

  26 És eljövetele után is a nevébe vetett hit által szabadultak meg az emberek; és hit által váltak Isten fiaivá. És amilyen biztosan él Krisztus, elmondta ezeket a szavakat atyáinknak, mondván: aHa valamit kértek az Atyától az én nevemben, ami helyes, és elhiszitek, hogy kapni fogtok, akkor íme, az megadatik nektek.

  27 Tehát, szeretett testvéreim, megszűntek-e a acsodák csak azért, mert Krisztus felment a mennybe és leült Isten jobb keze felől, hogy bigényt tartson az Atyánál jogaira az irgalom tekintetében, melyekkel az emberek gyermekei felett rendelkezik?

  28 Mert beteljesítette a törvényt, és jogot formál mindazokra, akik hisznek benne; és akik hisznek benne, azok minden jó dolgot amegragadnak; bszót emel tehát az emberek gyermekeinek ügyében; és örökké a mennyben lakik.

  29 Megszűntek-e a csodák, szeretett testvéreim, amiért ő ezt tette? Íme, azt mondom nektek, hogy nem; és az angyalok sem szűntek meg szolgálni az emberek gyermekeinek.

  30 Mert íme, azok az ő alárendeltjei, és parancsának szava szerint szolgálnak, megmutatva magukat azoknak, akiknek erős a hitük és szilárd az elméjük, az isteniség minden formájában.

  31 Elrendelt szolgálatuk hivatala pedig az, hogy bűnbánatra szólítsák az embereket, és betöltsék és végezzék az Atya szövetségeinek munkáját, melyet az emberek gyermekeivel kötött, hogy készítsék az utat az emberek gyermekei között azáltal, hogy Krisztus szavát hirdetik az Úr választott edényeinek, hogy bizonyságot tehessenek róla.

  32 És ennek megtétele által az Úristen elkészíti az utat, hogy a többi ember is ahihessen Krisztusban, hogy a Szentléleknek helye lehessen a szívükben, annak hatalma szerint; és ily módon teljesíti az Atya az emberek gyermekeivel kötött szövetségeket.

  33 És Krisztus ezt mondta: aHa hisztek énbennem, hatalmatokban lesz mindazt megtenni, amit én bjónak látok.

  34 És ezt mondta: aTartsatok bűnbánatot, mind ti földnek szélei, és jöjjetek hozzám és keresztelkedjetek meg az én nevemben, és higgyetek bennem, hogy meg lehessen szabadítani titeket.

  35 És most, szeretett testvéreim, ha úgy áll a helyzet, hogy mindezen dolgok, melyeket elmondtam nektek igazak, és Isten ahatalommal és nagy dicsőséggel meg fogja nektek mutatni az utolsó bnapon, hogy igazak, és ha igazak, akkor elmúlt-e a csodák napja?

  36 Vagy nem jelennek már meg többé angyalok az emberek gyermekeinek? Vagy amegvonta már tőlük a Szentlélek hatalmát? Vagy meg fogja-e vonni valamikor is, amíg az idő idő lesz és a föld fennáll, vagyis amíg egyetlen megszabadítható ember él annak színén?

  37 Íme, azt mondom nektek, hogy nem; mert hit által történnek a acsodák, és hit által van az is, hogy angyalok jelennek meg és szolgálnak az embereknek; jaj tehát az emberek gyermekeinek, ha megszűntek ezek a dolgok, mert ez bhitetlenség miatt következik be, és minden hiábavaló.

  38 Mert Krisztus szavai szerint senkit nem lehet megszabadítani, aki nem hisz az ő nevében; ha tehát megszűntek ezek a dolgok, akkor a hit is megszűnt; és rettenetes akkor az ember helyzete, mert olyanok így, mintha nem lett volna megváltás.

  39 De íme, szeretett testvéreim, én jobban vélekedem felőletek, mert szelídségetek folytán úgy ítélem meg, hogy hisztek Krisztusban; mert ha nem hisztek benne, akkor nem vagytok améltóak arra, hogy egyházának népe közé számláljanak benneteket.

  40 Továbbá, szeretett testvéreim, a areményt illetően szólnék hozzátok. Hogyan lehetséges az, hogy hitet nyerjetek, ha nincs reményetek?

  41 És mi az, amiben areménykedjetek? Íme, azt mondom nektek, hogy Krisztus engesztelése és feltámadásának hatalma által breméljétek azt, hogy majd cörök életre támadtok fel, és ez a belé vetett hitetek miatt van, az ígéret szerint.

  42 Ha tehát valakinek van ahite, akkor breményének is kell lennie; mert hit nélkül nem lehet semmi remény.

  43 Továbbá íme, azt mondom nektek, hogy csak akkor lehet hite és reménysége, ha aszelíd és alázatos szívű.

  44 És ha nem így van, akkor hiábavaló a ahite és a reménysége, mert csak a szelíd és alázatos szívű embert fogadja el Isten; és ha valaki szelíd és alázatos szívű, és a Szentlélek hatalma által bmegvallja, hogy Jézus a Krisztus, akkor abban jószívűségnek is kell lenni; mert ha nincs benne jószívűség, akkor semmi ő; tehát kell, hogy legyen benne jószívűség.

  45 És a ajószívűség hosszan tűrő, és kedves, és nem birigykedik, és nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, nem könnyű felbosszantani, nem gondol rosszra, és nem örvend a gonoszságnak, hanem az igazságnak örvend, minden dolgot elbír, minden dologban hisz, minden dolgot remél és minden dolgot elvisel.

  46 Ezért tehát, szeretett testvéreim, ha nincs bennetek jószívűség, akkor semmik vagytok, mert a jószívűség soha el nem múlik. Ragaszkodjatok tehát a jószívűséghez, ami a legnagyobb mindenek között, mert minden dolognak el kell múlnia –

  47 De a ajószívűség Krisztus tiszta bszeretete, és örökké tart; és jó sora lesz annak, akiről az utolsó napon úgy találtatik, hogy rendelkezik ezzel.

  48 aImádkozzatok tehát, szeretett testvéreim, szívetek minden erejével az Atyához, hogy eltöltsön benneteket ez a szeretet, melyet mindenkinek megadott, aki igaz bkövetője Fiának, Jézus Krisztusnak; hogy Isten fiaivá legyetek; hogy amikor megjelenik, akkor olyanok legyünk cmint ő, mert a maga valóságában fogjuk látni őt; hogy meglehessen ez a reménységünk; hogy dmegtisztulhassunk, miként ő is tiszta. Ámen.