Písma
Moroni 10
předchozí

Kapitola 10

Svědectví o Knize Mormonově přichází mocí Ducha Svatého – Dary Ducha jsou udíleny věrným – Duchovní dary vždy doprovázejí víru – Moroniova slova promlouvají z prachu – Pojďte ke Kristu, buďte v něm zdokonalováni a posvěcujte svou duši. Kolem roku 421 po Kr.

1 Nyní já, Moroni, píši něco, co se mi zdá dobré; a píši svým bratřím aLamanitům; a chtěl bych, aby věděli, že uplynulo více nežli čtyři sta a dvacet let od doby, kdy bylo dáno znamení o příchodu Krista.

2 A azapečetím tyto záznamy poté, co k vám promluvím několik slov cestou nabádání.

3 Vizte, chtěl bych vás nabádati, abyste, až budete čísti tyto věci, bude-li to moudrost v Bohu, že je budete čísti, pamatovali, jak milosrdný byl Pán k dětem lidským od stvoření Adama až do doby, kdy tyto věci obdržíte, a abyste o tom apřemítalibsrdci svém.

4 A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádati, abyste se atázali Boha, Věčného Otce, ve jménu Krista, zda tyto věci bnejsou pravdivé; a budete-li se tázati s cupřímným srdcem, s dopravdovým záměrem, majíce evíru v Krista, on vám fprojeví jejich gpravdivost, mocí Ducha Svatého.

5 A mocí Ducha Svatého můžete aznáti bpravdu ohledně všech věcí.

6 A cokoli, co je dobré, je spravedlné a pravdivé; pročež, nic, co je dobré, nepopírá Krista, ale potvrzuje, že on jest.

7 A vy můžete věděti, že on jest, mocí Ducha Svatého; pročež bych vás chtěl nabádati, abyste nepopírali moc Boží; neboť on působí mocí apodle víry dětí lidských, stejně dnes a zítra a na věky.

8 A opět vás nabádám, bratří moji, abyste nepopírali adary Boží, neboť jsou mnohé; a pocházejí od téhož Boha. A jsou brůzné způsoby, jimiž jsou tyto dary udíleny; ale je to tentýž Bůh, který působí všechno ve všech; a lidem jsou předávány projevy Ducha Božího, k jejich prospěchu.

9 Neboť vizte, ajednomu je dáno Duchem Božím, aby mohl bučiti slovu moudrosti;

10 A jinému, aby mohl učiti slovu poznání skrze téhož Ducha;

11 A jinému převeliká avíra; a jinému dary buzdravování skrze téhož Ducha;

12 A opět, jinému, aby mohl konati mocné azázraky;

13 A opět, jinému, aby mohl prorokovati o všech věcech;

14 A opět, jinému spatřiti anděly a sloužící duchy;

15 A opět, jinému všemožné jazyky;

16 A opět, jinému vykládání jazyků a různých druhů ajazyků.

17 A všechny tyto dary přicházejí Duchem Kristovým; a přicházejí ke každému jednotlivě; podle jeho vůle.

18 A chtěl bych vás nabádati, milovaní bratří moji, abyste pamatovali, že akaždý dobrý dar pochází od Krista.

19 A chtěl bych vás nabádati, milovaní bratří moji, abyste pamatovali, že on je atentýž včera, dnes a na věky, a že všechny tyto dary, o kterých jsem promlouval a které jsou duchovní, nikdy nepominou, dokonce dokud svět bude státi, leda pro bnevíru dětí lidských.

20 Pročež, musí býti avíra; a musí-li býti víra, musí také býti naděje; a musí-li býti naděje, musí také býti pravá láska.

21 A pokud nemáte apravou lásku, nemůžete býti nikterak spaseni v království Božím; a také nemůžete býti spaseni v království Božím, nemáte-li víru; a také nemáte-li žádnou naději.

22 A nemáte-li žádnou naději, musíte nezbytně býti zoufalí; a zoufalství přichází pro nepravost.

23 A Kristus vskutku pravil našim otcům: aMáte-li víru, můžete činiti všechny věci, které jsou pro mne žádoucí.

24 A nyní, promlouvám ke všem končinám země – že přijde-li den, kdy moc a dary Boží mezi vámi pominou, bude to apro bnevíru.

25 A běda buď dětem lidským, bude-li tomu tak; neboť nebude mezi vámi anikdo, kdo činí dobro, ne, ani jediný. Neboť bude-li mezi vámi jediný, který činí dobro, bude působiti mocí a dary Božími.

26 A běda těm, kteří způsobí, že tyto věci pominou, a oni zemřou, neboť azemřou ve svých bhříších, a nemohou býti spaseni v království Božím; a pravím tak podle slov Kristových; a nelžu.

27 A nabádám vás, abyste na tyto věci pamatovali; neboť rychle přichází čas, kdy budete věděti, že nelžu, neboť mne uvidíte u stolice Boží; a Pán Bůh vám řekne: Což jsem vám nehlásal aslova svá, jež byla zapsána tímto mužem jako bvolajícím z mrtvých, ano, dokonce jako mluvícím z cprachu?

28 Oznamuji tyto věci, aby se naplnila proroctví. A vizte, vyjdou z úst věčného Boha; a slovo jeho bude asyčeti od pokolení k pokolení.

29 A Bůh vám ukáže, že to, co jsem zapsal, je pravdivé.

30 A opět bych vás chtěl nabádati, abyste ašli ke Kristu a chopili se každého dobrého daru a bnedotýkali se daru zlého, ani věci nečisté.

31 A aprobuď se a povstaň z prachu, ó Jeruzaléme; ano, a oděj se v krásný šat svůj, ó dcero bsionská; a ckůly své dposilni a rozšiř hranice své na věky, abys ejiž nebyla smíchána, aby smlouvy Věčného Otce, které s tebou učinil, ó dome Izraele, se mohly naplniti.

32 Ano, apojďte ke Kristu a buďte v něm bzdokonalováni a popírejte v sobě veškerou bezbožnost; a popřete-li v sobě veškerou bezbožnost a budete-li cmilovati Boha celou svou mocí, myslí a silou, pak je milost jeho postačující pro vás, abyste milostí jeho mohli býti dokonalí v Kristu; a jste-li dmilostí Boží dokonalí v Kristu, nemůžete nikterak popírati moc Boží.

33 A opět, jste-li milostí Boží dokonalí v Kristu a nepopíráte-li jeho moc, pak jste v Kristu milostí Boží aposvěcováni skrze prolití bkrve Kristovy, což je ve smlouvě Otce na codpuštění hříchů vašich, takže se stáváte dsvatými, bez poskvrny.

34 A nyní, říkám všem, mějte se dobře. Brzy půjdu, abych si aodpočinulbráji Božím, dokud nebudou můj cduch a tělo opět dspojeny a dokud nebudu vítězoslavně přiveden evzduchem, abych se setkal s vámi před fpříjemnou stolicí velikého gJehovy, Věčného hSoudce jak živých, tak mrtvých. Amen.

Konec