Pyhät kirjoitukset
Mormon 9


Luku 9

Moroni kehottaa niitä, jotka eivät usko Kristukseen, tekemään parannuksen. Hän julistaa ihmeiden Jumalaa, joka antaa ilmoituksia ja vuodattaa lahjoja ja merkkejä uskollisille. Ihmeteot lakkaavat epäuskon tähden. Merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ihmisiä kehotetaan olemaan viisaita ja pitämään käskyt. Noin 401–421 jKr.

1 Ja nyt, minä puhun myös niistä, jotka eivät usko Kristukseen.

2 Katso, uskotteko te rangaistuksenne päivänä – katso, kun Herra tulee, niin, nimittäin sinä asuurena päivänä, jolloin bmaa kääritään kokoon kuin kirjakäärö ja alkuaineet csulavat hehkuvassa kuumuudessa, niin, sinä suurena päivänä, jolloin teidät viedään seisomaan Jumalan Karitsan eteen – sanotteko silloin, ettei Jumalaa ole?

3 Kiellättekö vielä silloinkin Kristuksen, tai voitteko katsella Jumalan Karitsaa? Luuletteko voivanne asua hänen kanssaan tietoisina syyllisyydestänne? Luuletteko, että voisitte olla onnellisia asuessanne tuon pyhän Olennon kanssa, kun sieluanne kiduttaa syyllisyydentunto siitä, että olette aina rikkoneet hänen lakejaan vastaan?

4 Katso, minä sanon teille, että teidän olisi onnettomampaa asua pyhän ja oikeudenmukaisen Jumalan kanssa, tietoisina saastaisuudestanne hänen edessään, kuin teidän olisi asua atuomittujen sielujen kanssa bhelvetissä.

5 Sillä katso, kun teidät saatetaan näkemään aalastomuutenne Jumalan edessä sekä Jumalan kirkkaus ja Jeesuksen Kristuksen pyhyys, se sytyttää teissä sammumattoman tulen liekin.

6 Oi siis te aepäuskoiset, bkääntykää Herran puoleen; huutakaa voimallisesti Isän puoleen Jeesuksen nimessä, jotta teidät kenties havaittaisiin tahrattomiksi, cpuhtaiksi, ihaniksi ja valkoisiksi, dKaritsan veren puhdistamiksi, sinä suurena ja viimeisenä päivänä.

7 Ja vielä minä puhun teille, jotka akiellätte Jumalan ilmoitukset ja sanotte, että ne ovat lakanneet, ettei ole ilmoituksia eikä profetioita eikä lahjoja eikä parantamista eikä kielillä puhumista ja kielten btulkitsemista;

8 katso, minä sanon teille: Se, joka nämä asiat kieltää, ei tunne Kristuksen aevankeliumia; eli hän ei ole lukenut kirjoituksia, ja jos on, hän ei bymmärrä niitä.

9 Sillä emmekö me lue, että Jumala on asama eilen, tänään ja ikuisesti eikä hänessä ole vaihtelevaisuutta eikä muuttumisen häivää?

10 Ja nyt, jos te olette kuvitelleet itsellenne jumalan, joka vaihtelee ja jossa on muuttumisen häivää, niin silloin te olette kuvitelleet itsellenne jumalan, joka ei ole ihmeiden Jumala.

11 Mutta katso, minä näytän teille ihmeiden Jumalan, nimittäin Abrahamin Jumalan ja Iisakin Jumalan ja Jaakobin Jumalan; ja se on se sama aJumala, joka loi taivaat ja maan ja kaiken, mitä niissä on.

12 Katso, hän loi Aadamin, ja aAadamin kautta tuli ihmisen blankeemus. Ja ihmisen lankeemuksen tähden tuli Jeesus Kristus, nimittäin Isä ja Poika; ja Jeesuksen Kristuksen tähden tuli ihmisen clunastus.

13 Ja ihmisen lunastuksen tähden, joka tuli Jeesuksen Kristuksen kautta, heidät tuodaan takaisin Herran eteen; niin, tässä on kaikki ihmiset lunastettu, koska Kristuksen kuolema saa aikaan aylösnousemuksen, joka saa aikaan lunastuksen loputtomasta bunesta, josta unesta kaikki ihmiset herätetään Jumalan voimasta, kun pasuuna soi; ja he tulevat esiin, sekä pienet että suuret, ja kaikki tulevat seisomaan hänen tuomioistuimensa edessä lunastettuina ja päästettyinä tästä iankaikkisesta kuoleman csiteestä, joka kuolema on ajallinen kuolema.

14 Ja silloin heitä kohtaa Pyhän atuomio; ja silloin tulee aika, jolloin se, joka on bsaastainen, on yhä saastainen; ja se, joka on vanhurskas, on yhä vanhurskas; se, joka on onnellinen, on yhä onnellinen; ja se, joka on onneton, on yhä onneton.

15 Ja nyt, oi te kaikki, jotka olette kuvitelleet itsellenne jumalan, joka ei voi tehdä aihmeitä, minä tahtoisin kysyä teiltä, ovatko kaikki nämä asiat mennyttä, joista olen puhunut? Onko loppu jo tullut? Katso, minä sanon teille: Ei; eikä Jumala ole lakannut olemasta ihmeiden Jumala.

16 Katso, eikö kaikki se, mitä Jumala on tehnyt, ole ihmeellistä meidän silmissämme? Niin, ja kuka voi käsittää Jumalan ihmeellisiä atekoja?

17 Kuka voi sanoa, ettei se ollut ihme, että hänen asanastaan taivas ja maa luotiin; ja hänen sanansa voimalla ihminen bluotiin maan ctomusta; ja hänen sanansa voimalla on tehty ihmeitä?

18 Ja kuka voi sanoa, ettei Jeesus Kristus tehnyt monia voimallisia aihmeitä? Ja monia voimallisia ihmeitä tehtiin apostolien kätten kautta.

19 Ja jos aihmeitä tehtiin silloin, miksi Jumala on lakannut olemasta ihmeiden Jumala mutta on silti muuttumaton Olento? Ja katso, minä sanon teille: Hän ei muutu; jos muuttuisi, hän lakkaisi olemasta Jumala; eikä hän lakkaa olemasta Jumala ja on ihmeiden Jumala.

20 Ja syy siihen, miksi hän lakkaa tekemästä aihmeitä ihmislasten keskuudessa, on se, että he vaipuvat epäuskoon ja poikkeavat oikealta tieltä eivätkä tunne Jumalaa, johon heidän tulisi bturvata.

21 Katso, minä sanon teille, että joka uskoo Kristukseen, mitään epäilemättä, amitä ikinä hän pyytää Isältä Kristuksen nimessä, se annetaan hänelle; ja tämä lupaus on kaikille, aina maan ääriin asti.

22 Sillä katso, näin sanoi Jeesus Kristus, Jumalan Poika, opetuslapsilleen, joiden oli määrä jäädä, ja myös kaikille opetuslapsilleen, väkijoukon kuullen: aMenkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia jokaiselle luodulle;

23 ja joka uskoo ja ottaa kasteen, se pelastuu, mutta joka ei usko, se atuomitaan;

24 ja nämä amerkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos briivaajia; he puhuvat uusilla kielillä; he nostavat käärmeitä; ja jos he juovat jotakin tappavaa, se ei vahingoita heitä; he panevat ckädet sairaiden päälle, ja he paranevat;

25 ja jokaiselle, joka uskoo minun nimeeni, mitään epäilemättä, minä avahvistan kaikki sanani, aina maan ääriin asti.

26 Ja nyt, katso, kuka voi vastustaa Herran tekoja? aKuka voi kieltää hänen sanansa? Kuka nousee Herran kaikkivaltiasta voimaa vastaan? Kuka halveksii Herran tekoja? Kuka halveksii Kristuksen lapsia? Katsokaa, te kaikki, jotka olette Herran tekojen bhalveksijoita, sillä te saatte ihmetellä ja hukkua.

27 Oi älkää siis halveksiko älkääkä ihmetelkö, vaan kuulkaa Herran sanoja ja pyytäkää Isältä Jeesuksen nimessä, mitä tahansa tarvitsettekin. Älkää epäilkö vaan olkaa uskovia, ja alkakaa niin kuin muinaisina aikoina ja atulkaa Herran luokse koko bsydämestänne ja ctehkää työtä pelastuaksenne peläten ja vavisten hänen edessään.

28 Olkaa aviisaita koetusaikananne; riisukaa pois päältänne kaikki epäpuhtaus; älkää pyytäkö mitään kuluttaaksenne sen bhimoissanne, vaan pyytäkää horjumattoman lujina, ettette antaudu mihinkään kiusaukseen vaan että palvelette todellista ja celävää Jumalaa.

29 Katsokaa, ettette ota kastetta akelvottomina; katsokaa, ettette nauti Kristuksen sakramenttia bkelvottomina, vaan katsokaa, että teette kaiken ckelvollisina ja teette sen Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan nimessä; ja jos te tämän teette ja kestätte loppuun asti, teitä ei suinkaan ajeta pois.

30 Katso, minä puhun teille ikään kuin apuhuisin kuolleista; sillä minä tiedän, että te saatte minun sanani.

31 Älkää tuomitko minua minun vajavaisuuteni tähden älkääkä minun isääni hänen avajavaisuutensa tähden, älkääkä niitä, jotka ovat kirjoittaneet ennen häntä, vaan antakaa sen sijaan kiitos Jumalalle siitä, että hän on ilmaissut teille meidän vajavaisuutemme, jotta te oppisitte olemaan viisaampia kuin me olemme olleet.

32 Ja nyt, katso, me olemme kirjoittaneet tämän aikakirjan tietomme mukaan kirjoitusmerkein, joita meidän keskuudessamme kutsutaan auudistetuiksi egyptiläisiksi, koska ne ovat meillä periytyneet ja muuttuneet meidän puhetapamme mukaisesti.

33 Ja jos meidän levymme olisivat olleet kyllin suuret, olisimme kirjoittaneet hepreaksi; mutta myös heprea on meillä muuttunut; ja jos olisimme voineet kirjoittaa hepreaksi, katso, teillä ei olisi ollut mitään vajavaisuutta aikakirjassamme.

34 Mutta Herra tietää sen, mitä me olemme kirjoittaneet, ja myös, ettei mikään muu kansa osaa meidän kieltämme; ja koska mikään muu kansa ei osaa meidän kieltämme, sen tähden hän on valmistanut akeinon sen tulkitsemiseksi.

35 Ja nämä asiat on kirjoitettu, jotta voisimme puhdistaa vaatteemme aepäuskoon vaipuneiden veljiemme verestä.

36 Ja katso, tämä, mitä me olemme veljillemme ahalunneet, niin, nimittäin heidän palauttamisensa Kristuksen tuntemiseen, on kaikkien tässä maassa asuneiden pyhien rukousten mukaista.

37 Ja suokoon Herra Jeesus Kristus, että heidän rukouksiinsa vastattaisiin heidän uskonsa mukaisesti; ja muistakoon Isä Jumala sen liiton, jonka hän on tehnyt Israelin huoneen kanssa; ja hän siunatkoon sitä ikuisesti, uskon kautta Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen.