Raštai
Etero knyga 4
ankstesnis kitas

4 Skyrius

Moroniui įsakyta užantspauduoti Jaredo brolio raštus. Jie nebus paskelbti, kol žmonės netikės taip, kaip Jaredo brolis. Kristus įsako žmonėms tikėti jo ir jo mokinių žodžiais. Žmonėms įsakyta atgailauti, tikėti evangelija ir būti išgelbėtiems.

1 Ir Viešpats įsakė Jaredo broliui nusileisti nuo kalno iš Viešpaties akivaizdos ir aužrašyti tai, ką matė; bet buvo uždrausta atskleisti tai žmonių vaikams, bkol jis nebus iškeltas ant kryžiaus; ir dėl to karalius Mozijas saugojo tai, kad neišeitų pasauliui, kol Kristus parodys save savo žmonėms.

2 Ir kai Kristus iš tiesų parodė save savo žmonėms, jis įsakė, kad tai būtų paskelbta.

3 Ir dabar, po šito visi jie nusirito į netikėjimą; ir nėra nieko kito, kaip tik lamanitai, o šie atmetė Kristaus evangeliją; todėl man įsakyta vėl apaslėpti tai žemėje.

4 Štai ant šitų plokštelių aš aprašiau būtent tai, ką matė Jaredo brolis; ir dar niekada nebuvo atskleista nieko didingesnio už tai, kas buvo atskleista Jaredo broliui.

5 Todėl Viešpats įsakė man tai užrašyti; ir aš tai užrašiau. Ir jis man įsakė, kad tai aužantspauduočiau; ir taip pat įsakė, kad užantspauduočiau to išvertimą; todėl aš užantspaudavau bvertiklius, kaip man įsakė Viešpats.

6 Nes Viešpats įsakė man: Tai neišeis kitataučiams, kol jie neatgailaus dėl savo nedorybių ir netaps švarūs prieš Viešpatį.

7 Ir tą dieną, kada jie panaudos tikėjimą manimi, – sako Viešpats, – taip, kaip Jaredo brolis ir taps apašventinti per mane, tada aš jiems atskleisiu tai, ką matė Jaredo brolis, net kol atskleisiu jiems visus savo apreiškimus, – sako Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, dangaus ir žemės, ir visko, kas juose, bTėvas.

8 O tas, kuris akovos prieš Viešpaties žodį, tebūna prakeiktas; ir tas, kuris bneigs tai, tebūna prakeiktas; nes tiems aš cneparodysiu didesnių dalykų, – sako Jėzus Kristus, – nes tai aš esu tas, kuris kalba.

9 Ir mano įsakymu dangūs atsiveria ir aužsiveria; ir mano žodžiu bus sudrebinta bžemė; ir mano įsakymu jos gyventojai išeis anapus, netgi kaip nuo ugnies.

10 Ir tas, kuris netiki mano žodžiais, netiki mano mokiniais; patys spręskite, ar tai aš kalbu, nes apaskutiniąją dieną jūs žinosite, kad tai aš esu tas, kuris kalba.

11 Bet tą, kuris atiki tuo, ką kalbėjau, aš aplankysiu savo Dvasios pasireiškimais, ir jis žinos ir paliudys. Nes mano Dvasios dėka jis bžinos, kad tai yra ctiesa; nes tai įtikinėja žmones daryti gera.

12 O viskas, kas įtikinėja žmones daryti gera, yra iš manęs; nes agėris neateina iš nieko kito, kaip tik iš manęs. Aš esu tas, kuris veda žmones į visa, kas gera; tas, kuris bnetiki mano žodžiais – netiki manimi, kad aš esu; o tas, kuris netiki manimi – netiki Tėvu, kuris mane atsiuntė. Nes štai, aš esu Tėvas, aš esu pasaulio cšviesa, dgyvybė ir tiesa.

13 aAteikite pas mane, o jūs, kitataučiai, ir aš parodysiu jums didesnių dalykų, žinojimą, paslėptą dėl netikėjimo.

14 Ateikite pas mane, o jūs, Izraelio namai, ir jums abus atskleista, kokių didžių dalykų Tėvas turi paruošęs jums nuo pasaulio įkūrimo; ir tai neatėjo jums dėl netikėjimo.

15 Štai kada perplėšite tą netikėjimo uždangą, dėl kurios esate savo baisioje nelabumo, širdies kietumo ir proto aklumo būsenoje, tada didūs ir nuostabūs dalykai, kurie nuo jūsų buvo apaslėpti nuo pasaulio įkūrimo… taip, kada šauksitės Tėvo mano vardu, sudužusia širdimi ir atgailaujančia dvasia, tada žinosite, kad Tėvas atsiminė sandorą, kurią jis sudarė jūsų tėvams, o Izraelio namai.

16 Ir tada mano aapreiškimai, kuriuos aš nurodžiau užrašyti savo tarnui Jonui, bus atskleisti visų žmonių akyse. Atminkite, kada tai pamatysite, jūs žinosite, kad atėjo laikas, kada tai bus apreikšta pačiais veiksmais.

17 Todėl akada gausite šitą metraštį, jūs žinosite, kad Tėvo darbas prasidėjo ant viso žemės veido.

18 Todėl aatgailaukite, visi jūs, žemės pakraščiai, ateikite pas mane ir tikėkite mano evangelija, ir bpriimkite krikštą mano vardu; nes tas, kuris tiki ir yra pakrikštytas, bus išgelbėtas; bet tas, kuris netiki, bus pasmerktas; ir cženklai lydės tuos, kurie tiki mano vardą.

19 Ir palaimintas tas, kuris randamas aištikimas mano vardui paskutiniąją dieną, nes jis bus iškeltas, kad gyventų karalystėje, paruoštoje jam bnuo pasaulio įkūrimo. Ir štai, tai esu aš, kuris tai pasakiau. Amen.