Alma 45
  Footnotes
  Theme

  Laporan tentang orang-orang Nefi, dan peperangan dan pertengkaran mereka, pada masa Helaman, menurut catatan Helaman, yang dia simpan pada masa hidupnya.

  Meliputi pasal 45 sampai 62.

  Pasal 45

  Helaman memercayai perkataan Alma—Alma menubuatkan kehancuran orang-orang Nefi—Dia memberkati dan mengutuk tanah itu—Alma mungkin telah diangkat oleh Roh, bahkan seperti Musa—Pertengkaran tumbuh di dalam Gereja. Kira-kira tahun 73 SM.

  1 Lihatlah, sekarang, terjadilah bahwa orang-orang Nefi amat bersukacita, karena Tuhan kembali telah membebaskan mereka dari tangan musuh mereka; oleh karena itu mereka berterima kasih kepada Tuhan Allah mereka; ya, dan mereka banyak aberpuasa dan banyak berdoa, dan mereka menyembah Allah dengan sukacita yang amat besar.

  2 Dan terjadilah pada tahun kesembilan belas masa pemerintahan para hakim atas orang-orang Nefi, bahwa Alma datang kepada putranya, Helaman dan berkata kepadanya: Percayakah engkau perkataan yang telah aku ucapkan kepadamu mengenai acatatan-catatan itu yang telah disimpan?

  3 Dan Helaman berkata kepadanya: Ya, aku percaya.

  4 Dan Alma berkata lagi: Percayakah engkau kepada Yesus Kristus, yang akan datang?

  5 Dan dia berkata: Ya, aku memercayai segala perkataan yang telah engkau ucapkan.

  6 Dan Alma berkata kepadanya lagi: Akankah kamu amenaati perintah-perintahku?

  7 Dan dia berkata: Ya, aku akan menaati perintah-perintahmu dengan segenap hatiku.

  8 Kemudian Alma berkata kepadanya: Diberkatilah engkau; dan Tuhan akan amemakmurkan engkau di tanah ini.

  9 Tetapi lihatlah, aku memiliki sedikit untuk adinubuatkan kepadamu; tetapi apa yang aku nubuatkan kepadamu janganlah kamu singkapkan; ya, apa yang aku nubuatkan kepadamu janganlah disingkapkan, bahkan sampai nubuat ini digenapi; oleh karena itu tuliskanlah perkataan yang akan aku katakan.

  10 Dan inilah perkataan itu: Lihatlah, aku merasa bahwa bangsa yang sama ini, orang-orang Nefi, menurut roh wahyu yang ada dalam diriku, dalam aempat ratus tahun sejak waktu ketika Yesus Kristus akan menyatakan diri-Nya kepada mereka, akan merosot dalam bketidakpercayaan.

  11 Ya, dan pada waktu itu mereka akan melihat peperangan dan sampar, ya, bencana kelaparan dan pertumpahan darah, bahkan sampai orang-orang Nefi akan menjadi apunah

  12 Ya, dan ini karena mereka akan merosot dalam ketidakpercayaan dan jatuh ke dalam pekerjaan kegelapan, dan apengumbaran nafsu, dan segala macam kedurhakaan; ya, aku berkata kepadamu, bahwa karena mereka akan berdosa terhadap terang dan pengetahuan yang demikian besar, ya, aku berkata kepadamu, bahwa sejak zaman itu, bahkan angkatan keempat tidak akan semuanya berlalu sebelum kedurhakaan besar ini akan datang.

  13 Dan ketika zaman yang besar itu tiba, lihatlah, waktunya sangat segera tiba bahwa mereka yang sekarang, atau benih keturunan dari mereka yang sekarang terbilang di antara orang-orang Nefi, atidak akan terbilang lagi di antara orang-orang Nefi.

  14 Tetapi barang siapa yang tetap tinggal, dan tidak dihancurkan pada hari yang besar dan mengerikan itu, akan aterbilang di antara orang-orang Laman, dan akan menjadi seperti mereka, semuanya, kecuali beberapa yang akan disebut para murid Tuhan; dan mereka akanlah orang-orang Laman kejar-kejar bahkan bsampai mereka akan menjadi punah. Dan sekarang, karena kedurhakaan, nubuat ini akan digenapi.

  15 Dan sekarang, terjadilah bahwa setelah Alma telah mengatakan hal-hal ini kepada Helaman, dia memberkatinya, dan juga para putranya yang lain; dan dia juga memberkati bumi demi akepentingan orang-orang saleh.

  16 Dan dia berkata: Demikianlah firman Tuhan Allah—aTerkutuklah akan jadinya tanah ini, ya, tanah ini, bagi setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak, pada kehancuran, yang melakukan kejahatan, ketika mereka matang sepenuhnya; dan seperti yang telah aku katakan demikianlah itu akan terjadi; karena inilah kutukan dan bberkat dari Allah ke atas tanah ini, karena Tuhan tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenanan cyang terkecil.

  17 Dan sekarang, ketika Alma telah mengatakan perkataan ini dia memberkati agereja, ya, mereka semua yang akan berdiri teguh dalam iman sejak waktu itu seterusnya.

  18 Dan ketika Alma telah melakukan ini dia meninggalkan tanah Zarahemla, seolah-olah pergi ke tanah Melek. Dan terjadilah bahwa mengenai dia tidaklah pernah terdengar lagi; sehubungan dengan kematian atau penguburannya kami tidak tahu mengenainya.

  19 Lihatlah, ini yang kami tahu, bahwa dia adalah pria yang saleh; dan perkataan tersebar luas di dalam gereja bahwa dia diangkat oleh Roh, atau adikuburkan oleh tangan Tuhan, bahkan seperti Musa. Tetapi lihatlah, tulisan suci mengatakan Tuhan mengambil Musa kepada diri-Nya sendiri; dan kami kira bahwa Dia juga telah menerima Alma di dalam roh, kepada diri-Nya sendiri; oleh karena itu, karena alasan ini kami tidak tahu apa pun mengenai kematian dan penguburannya.

  20 Dan sekarang, terjadilah pada permulaan tahun kesembilan belas masa pemerintahan para hakim atas orang-orang Nefi, bahwa Helaman pergi ke antara orang-orang untuk memaklumkan firman kepada mereka.

  21 Karena lihatlah, karena peperangan mereka melawan orang-orang Laman dan banyaknya pertengkaran dan gangguan kecil yang telah terjadi di antara orang-orang, adalah menjadi perlu bahwa afirman Allah hendaknya dimaklumkan ke antara mereka, ya, dan bahwa sebuah aturan hendaknya dibuat di seluruh gereja.

  22 Oleh karena itu, Helaman dan saudara-saudaranya pergi untuk menegakkan gereja kembali di seluruh negeri, ya, di setiap kota di seluruh tanah yang dimiliki oleh orang-orang Nefi. Dan terjadilah bahwa mereka menetapkan para imam dan pengajar di seluruh negeri, atas seluruh jemaat.

  23 Dan sekarang, terjadilah bahwa setelah Helaman dan saudara-saudaranya menetapkan para imam dan pengajar atas jemaat-jemaat bahwa timbullah suatu apertengkaran di antara mereka, dan mereka tidak mau mengindahkan perkataan Helaman dan saudara-saudaranya;

  24 Tetapi mereka menjadi sombong, terangkat-angkat dalam hati mereka, karena akekayaan mereka yang amat besar; oleh karena itu mereka menjadi kaya di bmata mereka sendiri, dan tidak mau mengindahkan perkataan mereka, untuk berjalan dengan lurus di hadapan Allah.