Pühakirjad
4. Nefi 1


Neljas Nefi

Jeesuse Kristuse Ühe Jüngri Nefi Poja
Nefi raamat

Aruanne Nefi rahvast tema ülestähenduse põhjal.

1. peatükk

Nefilased ja laamanlased pöörduvad kõik Issandasse – Neil on kõik ühine; nad teevad imesid ja neid saadab maal edu – Pärast kahte sajandit tekivad jagunemised, kurjad teod, valekirikud ja tagakiusamised – Pärast kolmesadat aastat on nii nefilased kui ka laamanlased pahelised – Ammaron peidab pühad ülestähendused. Ligikaudu 35–321 pKr.

1 Ja sündis, et möödus kolmekümne neljas aasta ja samuti kolmekümne viies; ja vaata, Jeesuse jüngrid olid moodustanud Kristuse kiriku kõikjal üle kogu maa. Ja kõik, kes tulid nende juurde ja parandasid tõeliselt meelt oma pattudest, ristiti Jeesuse nimel; ja nad said ka Püha Vaimu.

2 Ja sündis, et kolmekümne kuuendal aastal olid inimesed kogu maa palgel kõik Issandasse pöördunud, nii nefilased kui laamanlased, ja nende keskel ei olnud tülisid ega vaidlusi ning iga inimene kohtles teist õiglaselt.

3 Ja nende seas oli akõik ühine; seepärast ei olnud rikkaid ega vaeseid, orje ega vabu, vaid nad kõik olid saanud vabaks ja osasaajateks taevasest annist.

4 Ja sündis, et möödus ka kolmekümne seitsmes aasta ja maal jätkus veel rahu.

5 Ja Jeesuse jüngrid tegid suuri ja imepäraseid töid, nii et nad atervendasid haigeid ja äratasid üles surnuid ja panid jalutud kõndima ja pimedad said nägemise ja kurdid kuulmise; ja nad tegid inimlaste seas kõiksugu bimesid; ja nad ei teinud imesid muidu, kui ainult Jeesuse nimel.

6 Ja nõnda möödus kolmekümne kaheksas aasta ja samuti kolmekümne üheksas ja neljakümne esimene ja neljakümne teine, jah, kuni oli möödunud koguni neljakümne üheksas aasta ja samuti viiekümne esimene ja viiekümne teine; jah, ja oli möödunud koguni viiskümmend üheksa aastat.

7 Ja Issand lasi neid maal saata ülimalt suurel edul; jah, nii et nad ehitasid taas linnu sinna, kus linnad olid ära põlenud.

8 Jah, koguni selle suure Sarahemla alinna lasid nad uuesti üles ehitada.

9 Aga oli palju linnu, mis olid avajunud ja vesi oli tulnud nende asemele; seepärast ei saanud neid taastada.

10 Ja nüüd, vaata, sündis, et Nefi rahvas kasvas tugevaks ning paljunes ülimalt ruttu ja sellest sirgus ülimalt akena ja veetlev rahvas.

11 Ja nad võtsid naisi ja läksid mehele ja olid õnnistatud nende rohkete lubaduste kohaselt, mis Issand oli neile andnud.

12 Ja nad ei kõndinud enam Moosese aseaduse btoimingute ja talituste järgi, vaid nad kõndisid nende käskude järgi, mida nad olid saanud oma Issandalt ja oma Jumalalt, jätkates cpaastumises ja palvetamises ja kogunedes tihti, et palvetada ja ka Issanda sõna kuulata.

13 Ja sündis, et kogu rahva seas üle terve maa ei olnud mingit tülitsemist; aga Jeesuse jüngrite seas tehti vägevaid imesid.

14 Ja sündis, et möödus seitsmekümne esimene aasta ja ka seitsmekümne teine aasta, jah, ja lühidalt, kuni oli möödunud seitsmekümne üheksas aasta; jah, oli möödunud koguni sada aastat ning Jeesuse jüngrid, keda ta oli valinud, olid kõik läinud Jumala aparadiisi peale nende bkolme, kes pidid jääma, ja nende asemele cpühitseti teised djüngrid; ja ka sellest põlvkonnast olid paljud lahkunud.

15 Ja sündis, et maal ei olnud mingit atülitsemist Jumala armastuse pärast, mis elas inimeste südametes.

16 Ja ei olnud akadetsemist ega riidu ega rahutusi ega hooramist ega valetamist ega mõrvu ega mingit bhimurust; ja tõepoolest ei saanud olla cõnnelikumat rahvast kõikide nende inimeste seas, keda Jumala käsi oli loonud.

17 Ei olnud röövleid ega mõrvareid, ka ei olnud laamanlasi ega mingisuguseid -lasi, vaid kõik nad olid aühes Kristuse lapsed ja Jumala kuningriigi pärijad.

18 Ja kui õnnistatud nad olid! Sest Issand õnnistas neid kõigis nende toiminguis; jah, nad olid õnnistatud ja neid saatis edu koguni nii kaua, kuni oli möödunud sada kümme aastat; ja esimene põlvkond pärast Kristust oli lahkunud ja kogu maal ei olnud tülitsemist.

19 Ja sündis, et Nefi, see, kes kirjutas seda viimast ülestähendust (ja ta kirjutas selle Nefi aplaatidele), suri ja tema poeg Amos kirjutas tema asemel; ja ta kirjutas seda samuti Nefi plaatidele.

20 Ja ta kirjutas seda kaheksakümmend ja neli aastat ja ikka veel oli maal rahu, peale ühe väikese osa rahvast, kes langes mässulisena kirikust ära ning oli võtnud endale laamanlaste nime; seepärast hakkas maal taas laamanlasi olema.

21 Ja sündis, et ka Amos suri (ja see oli sada ja üheksakümmend ja neli aastat pärast Kristuse tulekut) ja tema poeg Amos kirjutas ülestähendust tema asemel; ja ka tema kirjutas seda Nefi plaatidele ja seegi kirjutati Nefi raamatusse, mis ongi see raamat.

22 Ja sündis, et oli möödunud kakssada aastat; ja kogu teine põlvkond oli lahkunud peale mõne üksiku.

23 Ja nüüd, mina, Mormon, tahan, et te teaksite, et rahvas oli paljunenud, nii et nad olid levinud kogu maa palgel ja nad olid saanud ülimalt rikkaks oma edu tõttu Kristuses.

24 Ja nüüd, sel kahesaja esimesel aastal hakkas olema nende seas selliseid, kes olid auhkust täis, kandes muuhulgas kalleid rõivaid ja kõiksugu peeni pärleid ja maailma peeni asju.

25 Ja sellest ajast alates ei pidanud nad enam oma asju ega muud vara aühiseks.

26 Ja nad hakkasid jagunema klassidesse ning ehitama endile akirikuid, et bkasu saada, ja nad hakkasid salgama Kristuse tõelist kirikut.

27 Ja sündis, et kui oli möödunud kakssada ja kümme aastat, oli maal palju kirikuid; jah, palju kirikuid, kes väitsid, et nad tunnevad Kristust, ja siiski nad asalgasid suurema osa tema evangeeliumist, nii et nad lubasid kõiksugu pahelisust ja andsid seda, mis on püha, sellele, kellele see oli väärituse pärast bkeelatud.

28 Ja see akirik kasvas ülimalt süütegude ja Saatana väe tõttu, kes oli saanud võimust nende südametes.

29 Ja oli veel teine kirik, kes salgas Kristust; ja nad akiusasid taga tõelist Kristuse kirikut, nende alandlikkuse ja usu pärast Kristusesse ja nad põlgasid neid nende paljude imede pärast, mis nende seas tehti.

30 Seepärast kasutasid nad väge ja võimu Jeesuse jüngrite üle, kes viibisid nendega, ja nad heitsid neid avanglasse; aga Jumala sõna väe läbi, mis neis oli, lõhenesid vanglad kaheks ja nad läksid edasi, tehes nende seas vägevaid imesid.

31 Ometi ja hoolimata kõigist neist imedest tegi rahvas oma südame kõvaks ja püüdis neid tappa, just nagu juudid Jeruusalemmas püüdsid tappa Jeesust vastavalt tema sõnale.

32 Ja nad viskasid neid apõlevatesse bahjudesse ja nad tulid välja viga saamata.

33 Ja nad viskasid neid ka metsloomade akoopasse ja nad mängisid metsloomadega just nagu laps lambatallega ning nad tulid nende juurest tagasi mingit viga saamata.

34 Ometi tegi rahvas oma südame kõvaks, sest paljude preestrite ja valeprohvetite juhtimisel rajasid nad palju kirikuid ja panid toime kõiksugu süütegusid. Ja nad alõid Jeesuse rahvast, aga Jeesuse rahvas ei löönud vastu. Ja nõnda kaldusid nad aastast aastasse uskmatusse ja pahelisusesse, kuni oli möödunud koguni kakssada ja kolmkümmend aastat.

35 Ja nüüd, sündis, et sellel aastal, jah, kahesaja kolmekümne esimesel aastal toimus rahva seas suur jagunemine.

36 Ja sündis, et sellel aastal tekkis rahvas, keda kutsuti nefilasteks, ja nad olid tõelised Kristusesse uskujad; ja nende hulgas olid need, keda laamanlased kutsusid jaakoblasteks ja jooseplasteks ja soramlasteks;

37 seepärast tõelisi Kristusesse uskujaid ja tõelisi Kristuse kummardajaid (kelle hulgas olid need akolm Jeesuse jüngrit, kes pidid jääma) kutsuti nefilasteks ja jaakoblasteks ja jooseplasteks ja soramlasteks.

38 Ja sündis, et neid, kes evangeeliumi hülgasid, kutsuti laamanlasteks ja lemuellasteks ja ismaellasteks; ja nad ei kaldunud uskmatusse – vaid ahakkasid tahtlikult vastu Kristuse evangeeliumile; ja nad õpetasid oma lapsi, et nad ei usuks – nagu nende isad algusest peale kaldusid.

39 Ja see oli nende isade pahelisuse ja jäleduse pärast, just nagu oli alguses. Ja neid aõpetati vihkama Jumala lapsi, just nagu laamanlasi oli õpetatud vihkama Nefi lapsi algusest peale.

40 Ja sündis, et oli möödunud kakssada ja nelikümmend ja neli aastat ja nõnda olid rahva lood. Ja pahelisem osa rahvast kasvas tugevaks ja muutus ülimalt arvukamaks kui Jumala rahvas.

41 Ja nad jätkasid üha kirikute ehitamist enestele ja ehtisid neid kõiksugu hinnaliste asjadega. Ja nõnda möödusid kakssada ja viiskümmend aastat ja ka kakssada ja kuuskümmend aastat.

42 Ja sündis, et pahelisem osa rahvast hakkas taas üles ehitama aGadiantoni salavandeid ja -liite.

43 Ja ka rahvas, keda kutsuti Nefi rahvaks, hakkas muutuma südames uhkeks oma ülisuure rikkuse pärast ja muutus tühiseks nagu nende vennad laamanlased.

44 Ja sellest ajast alates hakkasid jüngrid kurvastama maailma apattude pärast.

45 Ja sündis, et kui oli möödunud kolmsada aastat, olid nii Nefi rahvas kui laamanlased muutunud ülimalt paheliseks, teineteise sarnaseks.

46 Ja sündis, et Gadiantoni röövlid levisid üle kogu maa palge ja polnud mitte ühtegi õigemeelset peale Jeesuse jüngrite. Ja nad kogusid külluslikult kulda ja hõbedat ning kauplesid kõiksugu asjadega.

47 Ja sündis, et kui oli möödunud kolmsada ja viis aastat (ja rahvas oli ikka veel pahelisuses), Amos suri ja tema vend Ammaron kirjutas ülestähendust tema asemel.

48 Ja sündis, et kui oli möödunud kolmsada ja kakskümmend aastat, peitis Ammaron, keda sundis Püha Vaim, aülestähendused, mis on pühad – jah, tõepoolest kõik pühad ülestähendused, mis olid põlvest põlve edasi antud, mis on pühad – kuni Kristuse tulemisest möödunud kolmesaja ja kahekümnenda aastani välja.

49 Ja ta peitis need Issanda hoolde, et need võiksid ajõuda taas Jaakobi koja jäägini vastavalt Issanda prohvetlikele kuulutustele ja lubadustele. Ja nõnda lõpeb Ammaroni ülestähendus.