3. Nefi 12


Kapitola 12

Ježíš povolává Dvanáct a pověřuje je – Pronáší k Nefitům řeč podobnou Kázání na hoře – Pronáší blahoslavenství – Jeho učení přesahuje zákon Mojžíšův a je mu nadřazeno – Lidem je přikázáno, aby byli dokonalí tak, jako je dokonalý on a jeho Otec – Porovnej s Matoušem 5. Kolem roku 34 po Kr.

1 A stalo se, že když Ježíš pravil tato slova Nefimu a těm, kteří byli povoláni (nyní, počet těch, kteří byli povoláni a obdrželi moc a pravomoc křtíti, byl advanáct), a vizte, vztáhl ruku svou k zástupu a zvolal k nim řka: bPožehnaní budete, budete-li dbáti slov těchto dvanácti, které jsem cvyvolil z prostředku vás, aby vám žehnali a byli služebníky vašimi; a jim jsem dal moc, aby vás mohli křtíti vodou; a poté, co budete pokřtěni vodou, vizte, pokřtím vás ohněm a Duchem Svatým; tudíž budete požehnaní, uvěříte-li ve mne a budete-li pokřtěni poté, co jste mne viděli a víte, že jsem.

2 A opět, požehnanější jsou ti, kteří auvěří ve slova vaše, protože dosvědčíte, že jste mne viděli a že víte, že jsem. Ano, požehnaní jsou ti, kteří uvěří ve slova vaše a bsestoupí do hlubin pokory a budou pokřtěni, neboť budou navštíveni cohněm a Duchem Svatým a obdrží odpuštění hříchů svých.

3 Ano, požehnaní jsou achudí duchem, kteří bpřicházejí ke mně, neboť jejich je království nebeské.

4 A opět, požehnaní jsou všichni ti, kteří truchlí, neboť oni budou utěšeni.

5 A požehnaní jsou amírní, neboť oni zdědí bzemi.

6 A požehnaní jsou všichni ti, kteří alační a bžízní po cspravedlivosti, neboť oni budou naplněni Duchem Svatým.

7 A požehnaní jsou amilosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.

8 A požehnaní jsou všichni ačistí v srdci, neboť oni buvidí Boha.

9 A požehnaní jsou všichni amírotvorci, neboť oni budou nazváni bdětmi Božími.

10 A požehnaní jsou všichni ti, kteří jsou apronásledováni pro jméno mé, neboť jejich je království nebeské.

11 A požehnaní jste, když vám lidé budou spílati a budou vás pronásledovati a budou proti vám lživě mluviti všeliké druhy zla, pro mne;

12 Neboť budete míti velikou radost a budete nesmírně veselí, neboť veliká bude aodměna vaše v nebi; neboť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

13 Vpravdě, vpravdě pravím vám, dávám vám, abyste byli asolí země; avšak pozbude-li sůl chuti své, čím bude země osolena? Sůl pak nebude dobrá k ničemu, nežli aby byla vyvržena a pošlapána nohama lidí.

14 Vpravdě, vpravdě pravím vám, dávám vám, abyste byli světlem tomuto lidu. Město, které leží na hoře, nemůže býti skryto.

15 Vizte, rozsvěcují lidé asvíci a staví ji pod kbelec? Nikoli, ale na svícen a dává světlo všem, kteří jsou v domě.

16 Tudíž, nechť tak asvětlo vaše svítí před tímto lidem, aby mohli viděti dobré skutky vaše a oslavovati Otce vašeho, který jest v nebi.

17 Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušiti zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušiti, ale naplniti.

18 Neboť vpravdě pravím vám, ani jedna literka, ani jedna čárka ze azákona nepominula, ale ve mně byl celý naplněn.

19 A vizte, dal jsem vám zákon a přikázání Otce svého, abyste věřili ve mne a abyste činili pokání z hříchů svých a šli ke mně se asrdcem zlomeným a s duchem zkroušeným. Vizte, přikázání máte před sebou, a bzákon je naplněn.

20 Tudíž pojďte ke mně a buďte spaseni; neboť vpravdě pravím vám, že pokud nebudete zachovávati přikázání má, jež jsem vám v této době přikázal, v žádném případě nevstoupíte do království nebeského.

21 Slyšeli jste, že ti ve starých časech říkali, a je to i před vámi napsáno, anezabiješ, a každý, kdo zabije, bude v nebezpečí soudu Božího;

22 Ale já vám pravím, že každý, kdo se hněvá na bratra svého, bude v nebezpečí soudu jeho. A každý, kdo řekne bratru svému: Rácha, bude v nebezpečí soudu před radou; a každý, kdo řekne: Ty blázne, bude v nebezpečí pekelného ohně.

23 Tudíž, přijdeš-li ke mně nebo budeš-li si přáti jíti ke mně a rozpomeneš-li se, že bratr tvůj má něco proti tobě –

24 Jdi cestou svou k bratru svému a nejprve se asmiř s bratrem svým a potom pojď ke mně s celým úmyslem srdce, a já tě přijmu.

25 Dohodni se s protivníkem svým rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby se tě někdy nezmocnil a ty jsi nebyl uvržen do vězení.

26 Vpravdě, vpravdě pravím tobě, že na žádný způsob odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního séninu. A zatímco jste ve vězení, můžete splatiti byť i jediný asénin? Vpravdě, vpravdě pravím vám: Nikoli.

27 Vizte, ti ze starých časů napsali: aNezcizoložíš;

28 Ale já vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu, aby jí byl ažádostiv, již zcizoložil v srdci svém.

29 Vizte, dávám vám přikázání, abyste nestrpěli žádné z těchto věcí, aby vstoupila do asrdce vašeho;

30 Neboť je lépe, abyste tyto věci v sobě popřeli, čímž vezmete akříž svůj, nežli abyste byli uvrženi do pekla.

31 Je psáno, že každý, kdo zapudí manželku svou, nechť jí dá lístek arozvodový.

32 Vpravdě, vpravdě pravím vám, že každý, kdo azapudí manželku svou, kromě příčiny bsmilstva, uvádí ji k tomu, aby czcizoložila; a každý, kdo se ožení s tou, která je rozvedená, cizoloží.

33 A opět je psáno: Nebudeš přísahati křivě, ale budeš apřísahy své Pánu plniti;

34 Ale vpravdě, vpravdě pravím vám, anepřísahejte vůbec; ani při nebi, neboť to je Božím trůnem;

35 Ani při zemi, neboť ta je podnožím jeho;

36 Ani při hlavě své nebudeš přísahati, neboť nemůžeš učiniti jediný vlas černým nebo bílým.

37 Ale nechť je řeč vaše: Ano, ano; Ne, ne; neboť cokoli přichází navíc nežli toto, je zlé.

38 A vizte, je psáno: aOko za oko a zub za zub.

39 Ale já vám pravím, že nebudete aodporovati zlému, ale když tě kdokoli udeří v pravou tvář tvou, bnastav mu i druhou;

40 A kdyby se s tebou někdo soudil a vzal košili tvou, nech mu i plášť svůj.

41 A kdokoli tě bude nutiti jíti míli, jdi s ním dvě.

42 aDej tomu, kdo tě prosí, a od toho, kdo by si chtěl od tebe vypůjčiti, se neodvracej.

43 A vizte, také je psáno, že budeš milovati bližního svého a nenáviděti nepřítele svého;

44 Ale vizte, já vám pravím: Milujte anepřátele své, žehnejte těm, kteří vám zlořečí, čiňte dobro těm, kteří vás nenávidí, a bmodlete se za ty, kteří vás zneužívají a pronásledují;

45 Abyste mohli býti dětmi Otce svého, který je v nebi; neboť on dává slunci svému vycházeti nad zlé i nad dobré.

46 Tudíž tyto věci, jež byly ve starých časech a jež byly pod zákonem, jsou všechny ve mně naplněny.

47 aStaré věci pominuly a všechny věci jsou nové.

48 Tudíž bych chtěl, abyste byli adokonalí, dokonce jako já nebo jako Otec váš, který je v nebi, dokonalý je.