2 Nephi 9
  Mga Download
  Buong Aklat (PDF)
  Mga Footnote
  Theme

  Kabanata 9

  Ang mga Judio ay titipunin sa lahat ng kanilang lupang pangako—Tutubusin ng pagbabayad-sala ang tao mula sa Pagkahulog—Ang katawan ng mga patay ay babangon mula sa libingan, at ang kanilang mga espiritu mula sa impiyerno at paraiso—Sila ay hahatulan—Ang pagbabayad-sala ay nagliligtas mula sa kamatayan, impiyerno, sa diyablo, at walang hanggang pagdurusa—Ang mabubuti ay maliligtas sa kaharian ng Diyos—Mga parusa sa mga kasalanan ay itinakda—Ang Banal ng Israel ang tanod ng pasukan. Mga 559–545 B.C.

  1 At ngayon, mga minamahal kong kapatid, binasa ko ang mga bagay na ito upang malaman ninyo ang hinggil sa mga atipan ng Panginoon na kanyang ipinakipagtipan sa buong sambahayan ni Israel—

  2 Na siya ay nangusap sa mga Judio, sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta, maging mula sa simula, sa bawat sali’t salinlahi, hanggang sa dumating ang panahon na sila ay amaibalik sa tunay na simbahan at kawan ng Diyos; kung kailan sila ay btitipunin pauwi sa mga clupaing kanilang mana, at manirahan sa lahat ng kanilang mga lupang pangako.

  3 Masdan, mga minamahal kong kapatid, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo ay magsaya, at aitaas ang inyong mga ulo magpakailanman, dahil sa mga pagpapalang ipagkakaloob ng Panginoong Diyos sa inyong mga anak.

  4 Sapagkat nalalaman kong marami sa inyo ang nagsaliksik na mabuti, upang malaman ang mga bagay na mangyayari; kaya nga alam kong nalalaman ninyo na ang ating laman ay tiyak na manghihina at mamamatay; gayunman, sa ating mga akatawan ay makikita natin ang Diyos.

  5 Oo, alam kong nalalaman ninyo na sa katawan siya ay magpapakita roon sa mga nasa Jerusalem, na ating pinanggalingan; sapagkat kinakailangang iyon ay sa kanila; sapagkat itinulot na ang dakilang aLumikha ay siya na ring magdusa upang mapasailalim ng tao sa laman, at mamatay para sa blahat ng tao, upang ang lahat ng tao ay mapasailalim sa kanya.

  6 Sapagkat kung paanong ang kamatayan ay napasalahat ng tao, upang matupad ang maawaing aplano ng dakilang Lumikha, talagang kinakailangang magkaroon ng kapangyarihan ng bpagkabuhay na mag-uli, at ang pagkabuhay na mag-uli ay tiyak na mapapasa-tao dahil sa cpagkahulog; at ang pagkahulog ay dumating dahil sa kasalanan; at dahil ang tao ay nahulog, sila ay dnahiwalay mula sa harapan ng Panginoon.

  7 Anupa’t talagang kailangang ito ay maging awalang hanggang bpagbabayad-sala—maliban kung ito ay maging walang hanggang pagbabayad-sala ang may kabulukang ito ay hindi makapagbibihis ng walang kabulukan. Kaya nga, ang cunang kahatulang sumapit sa tao ay tiyak na dmananatili nang walang hanggang panahon. At kung magkagayon, ang katawang ito ay tiyak na malilibing upang mabulok at maagnas sa inang lupa, upang hindi na bumangon pang muli.

  8 O ang akarunungan ng Diyos, ang kanyang bawa at cbiyaya! Sapagkat masdan, kung ang dkatawang ito ay hindi na babangon pang muli ang ating espiritu ay tiyak na mapapasailalim sa anghel na yaon na eitinakwil mula sa kinaroroonan ng Diyos na Walang Hanggan, at naging fdiyablo, upang hindi na bumangon pang muli.

  9 At ang ating mga espiritu ay tiyak na matutulad sa kanya, at tayo ay magiging mga diyablo, mga aanghel ng diyablo, upang bmasarahan mula sa kinaroroonan ng ating Diyos, at manatiling kasama ng ama ng ckasinungalingan, sa kalungkutan, katulad ng kanyang sarili; oo, sa nilikhang yaon na ddumaya sa ating mga unang magulang, na enag-anyo sa kanyang sarili na halos katulad ng isang fanghel ng liwanag, at pinukaw ang mga anak ng tao sa mga glihim na pagsasabwatan ng pagpaslang at lahat ng uri ng lihim na gawain ng kadiliman.

  10 O kaydakila ng kabutihan ng ating Diyos, na naghanda ng daan upang tayo ay makawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng kakila-kilabot na halimaw na ito; oo, yaong halimaw, na akamatayan at bimpiyerno, na tinatawag kong kamatayan ng katawan, at kamatayan din ng espiritu.

  11 At dahil sa paraan ng apagliligtas ng ating Diyos, ang Banal ng Israel, ang bkamatayang ito, na aking sinabi, na temporal, ay palalayain ang patay nito; kung aling kamatayan ay libingan.

  12 At ang akamatayang ito na aking sinabi, na kamatayang espirituwal, ay palalayain ang kanyang mga patay; na kung aling kamatayang espirituwal ay bimpiyerno; anupa’t ang kamatayan at impiyerno ay kailangang palayain ang kanilang mga patay, at ang impiyerno ay kailangang palayain ang bihag nitong mga espiritu, at ang libingan ay kailangang palayain ang bihag nitong mga katawan, at ang mga katawan at cespiritu ng tao ay dmagsasamang muli sa isa’t isa; at ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Banal ng Israel.

  13 O kaydakila ng aplano ng ating Diyos! Sapagkat sa kabilang dako, ang bparaiso ng Diyos ay tiyak na palalayain ang mga espiritu ng mabubuti, at ang libingan ay palalayain ang katawan ng mabubuti; at ang espiritu at katawan ay cmagsasamang muli sa sarili nito, at lahat ng tao ay magiging walang kabulukan, at dwalang kamatayan, at sila ay mga buhay na kaluluwa, na may eganap na fkaalamang katulad natin na nasa laman, maliban lamang na ang ating kaalaman ay magiging ganap.

  14 Anupa’t tayo ay magkakaroon ng ganap na akaalaman ng lahat ng ating mga bpagkakasala, at ng ating karumihan, at ng ating ckahubaran; at ang mabubuti ay magkakaroon ng ganap na kaalaman ng kanilang kasiyahan, at ng kanilang dkabutihan, na enabibihisan ng fkadalisayan, oo, maging ng gbata ng kabutihan.

  15 At ito ay mangyayari na kapag ang lahat ng tao ay makalampas mula sa unang kamatayang ito tungo sa pagkabuhay, kung kaya nga’t sila ay naging walang kamatayan, sila ay tiyak na haharap sa ahukumang-luklukan ng Banal ng Israel; at ang bkahatulan ay igagawad, at sila’y kailangang hatulan alinsunod sa banal na paghuhukom ng Diyos.

  16 At tunay, yamang ang Panginoon ay buhay, sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito, at ito ay kanyang walang hanggang asalita, na hindi maaaring bmaglaho, na sila na mabubuti ay mananatili pa ring mabubuti, at sila na cmarurumi ay mananatili pa ring dmarurumi; samakatwid, sila na marurumi ay ediyablo at kanyang mga anghel; at sila ay matutungo sa fwalang hanggang apoy, na inihanda para sa kanila; at ang kanilang pagdurusa ay magiging kagaya ng glawa ng apoy at asupre, na ang ningas ay pumapailanglang magpakailanman at walang katapusan.

  17 O ang kadakilaan at ang akatarungan ng ating Diyos! Sapagkat isinasagawa niya ang lahat ng kanyang salita, at ang mga yaon ay nagmula sa kanyang bibig, at ang kanyang batas ay tiyak na matutupad.

  18 Datapwat, masdan, ang mabubuti, ang mga abanal ng Banal ng Israel, sila na nangagsipaniwala sa Banal ng Israel, sila na nangagsipagtiis sa mga bpasakit ng daigdig, at nasuklam sa kahihiyan nito, sila ay cmagmamana ng dkaharian ng Diyos, na inihanda para sa kanila emula pa sa pagkakatatag ng daigdig, at ang kanilang kagalakan ay malulubos fmagpakailanman.

  19 O ang kadakilaan ng awa ng ating Diyos, ang Banal ng Israel! Sapagkat ainiligtas niya ang kanyang mga banal mula sa bkakila-kilabot na halimaw, ang diyablo, at kamatayan, at cimpiyerno, at doon sa lawa ng apoy at asupre, na walang katapusang pagdurusa.

  20 O kaydakila ng akabanalan ng ating Diyos! Sapagkat bnalalaman niya ang lahat ng bagay, at walang anumang bagay na hindi niya alam.

  21 At siya ay paparito sa daigdig upang kanyang amailigtas ang lahat ng tao kung sila ay makikinig sa kanyang tinig; sapagkat masdan, kanyang titiisin ang sakit ng lahat ng tao, oo, ang bsakit ng bawat nilalang, kapwa lalaki, babae, at mga bata, na kabilang sa mag-anak ni cAdan.

  22 At titiisin niya ito upang ang pagkabuhay na mag-uli ay maganap sa lahat ng tao, upang ang lahat ay tumayo sa harapan niya sa dakila at araw ng paghuhukom.

  23 At kanyang inutusan ang lahat ng tao na kailangang sila’y amagsisi, at bmabinyagan sa kanyang pangalan, na may ganap na pananampalataya sa Banal ng Israel, o sila ay di maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos.

  24 At kung hindi sila magsisisi at maniniwala sa kanyang pangalan, at mabibinyagan sa kanyang apangalan, at bmagtitiis hanggang wakas, sila ay tiyak na csusumpain; sapagkat ang Panginoong Diyos, ang Banal ng Israel, ang nagsalita nito.

  25 Samakatwid, siya ay nagbigay ng abatas; at kung saan bwalang batas na ibinigay ay walang kaparusahan; at kung walang kaparusahan ay walang paghatol; at kung walang paghatol ang mga awa ng Banal ng Israel ang aangkin sa kanila, dahil sa pagbabayad-sala; sapagkat sila ay ililigtas ng kapangyarihan niya.

  26 Sapagkat ang apagbabayad-sala ang makasisiya sa mga hinihingi ng kanyang bkatarungan sa lahat ng cyaong walang dbatas na ibinigay sa kanila, sila ay maliligtas mula sa yaong kakila-kilabot na halimaw, kamatayan at impiyerno, at sa diyablo, at sa lawa ng apoy at asupre, na walang hanggang pagdurusa; at sila ay ibabalik sa yaong Diyos na nagkaloob sa kanila ng ehininga, na siyang Banal ng Israel.

  27 Datapwat sa aba niya na binigyan ng abatas, oo, yaong may taglay ng lahat ng kautusan ng Diyos, na katulad natin, at lumabag sa mga ito, at sinayang ang mga araw ng kanyang pagsubok, sapagkat kakila-kilabot ang kanyang magiging kalagayan!

  28 O yaong tusong aplano niyang masama! O ang bkahambugan, at mga kahinaan, at kahangalan ng mga tao! Kapag sila ay cmarurunong, inaakala nila na sila ay dmatatalino, at sila ay hindi nakikinig sa epayo ng Diyos, sapagkat isinasaisantabi nila ito, inaakala nilang alam nila sa kanilang sarili, kaya nga, ang kanilang karunungan ay kahangalan at wala silang pakinabang dito. At sila ay masasawi.

  29 Subalit ang maging marunong ay mabuti kung sila ay amakikinig sa mga bpayo ng Diyos.

  30 Datapwat sa aba sa amayayaman, na mayayaman sa mga bagay ng daigdig. Sapagkat sila ay mayayaman, kanilang hinahamak ang mga bmaralita, at kanilang pinag-uusig ang maaamo, at ang kanilang mga puso ay nasa kanilang mga kayamanan; anupa’t ang kanilang kayamanan ang kanilang diyos. At masdan, ang kanilang kayamanan ay mawawala ring kasama nila.

  31 At sa aba sa mga bingi na ayaw amakinig; sapagkat sila ay masasawi.

  32 Sa aba sa mga bulag na ayaw makakita; sapagkat sila rin ay masasawi.

  33 Sa aba sa mga hindi tuli ang puso, sapagkat ang kaalaman ng kanilang kasamaan ang babagabag sa kanila sa huling araw.

  34 Sa aba sa mga asinungaling, sapagkat sila ay itatapon sa bimpiyerno.

  35 Sa aba sa mamamatay-tao na apumapatay nang sadya, sapagkat siya ay bmamamatay.

  36 Sa aba sa mga gumagawa ng mga apagpapatutot, sapagkat sila ay itatapon sa impiyerno.

  37 Oo, sa aba nila na asumasamba sa mga diyus-diyusan, sapagkat ang diyablo ng lahat ng diyablo ay nalulugod sa kanila.

  38 At, sa madaling salita, sa aba nilang lahat na namatay sa kanilang mga kasalanan; sapagkat sila ay ababalik sa Diyos, at mamamasdan ang kanyang mukha, at mananatili sa kanilang mga kasalanan.

  39 O, mga minamahal kong kapatid, alalahanin ang kakila-kilabot na paglabag laban sa Banal na Diyos, at gayundin ang kakila-kilabot na pagbibigay-daan sa mga pang-aakit ng yaong atuso. Tandaan, ang maging bmahalay sa kaisipan ay ckamatayan, at ang maging espirituwal sa kaisipan ay dbuhay na ewalang hanggan.

  40 O, mga minamahal kong kapatid, makinig sa aking mga salita. Alalahanin ang kadakilaan ng Banal ng Israel. Huwag sabihin na ako ay nagsasalita nang masasakit na bagay laban sa inyo; sapagkat kung gagawin ninyo ito, kayo ay manlalait laban sa akatotohanan; sapagkat sinabi ko ang mga salita ng inyong Lumikha. Alam ko na ang mga salita ng katotohanan ay bmasakit laban sa lahat ng karumihan; ngunit ang mabubuti ay hindi natatakot sa mga yaon, sapagkat minamahal nila ang katotohanan at hindi nanginginig.

  41 O kung gayon, mga minamahal kong kapatid, alumapit sa Panginoon, sa yaong Banal. Pakatandaan na ang kanyang mga landas ay mabuti. Masdan, ang bdaan para sa tao ay cmakipot, ngunit ito’y nasa isang tuwid na daraanan sa harapan niya, at ang Banal ng Israel ang tanod ng dpasukan; at wala siyang inuupahang tagapaglingkod doon; at walang ibang daan maliban sa pasukan; sapagkat hindi siya malilinlang, sapagkat Panginoong Diyos ang kanyang pangalan.

  42 At ang sinumang kakatok, siya ay kanyang pagbubuksan; at ang amatatalino, at ang marurunong, at silang mayayaman, na bnagmamataas dahil sa kanilang pinag-aralan, at kanilang karunungan, at kanilang mga kayamanan—oo, sila yaong kanyang kinasusuklaman; at maliban kung kanilang iwawaksi ang mga bagay na ito, at ituturing na mga changal ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos, at bumaba sa kailaliman ng dpagpapakumbaba, hindi niya sila pagbubuksan.

  43 Ngunit ang mga bagay ng matatalino at masisinop ay aikukubli mula sa kanila magpakailanman—oo, yaong kaligayahang inihanda para sa mga banal.

  44 O, mga minamahal kong kapatid, pakatandaan ang aking mga salita. Masdan, hinuhubad ko ang aking mga kasuotan, at ipinapagpag ko ang mga ito sa harapan ninyo; ako ay dumadalangin sa Diyos ng aking kaligtasan na tingnan niya ako ng kanyang amapagsiyasat na mata; anupa’t malalaman ninyo sa huling araw, kung kailan ang lahat ng tao ay hahatulan sa kanilang mga gawa, na ang Diyos ng Israel ay sumaksing bipinagpag ko ang inyong mga kasamaan mula sa aking kaluluwa, at na ako ay makatatayo nang maningning sa harapan niya, at ako ay cnaalisan ng inyong dugo.

  45 O, mga minamahal kong kapatid, talikuran ang inyong mga kasalanan; iwagwag ang mga atanikala niya na gagapos sa inyo nang mahigpit; lumapit sa yaong Diyos na siyang bbato ng inyong kaligtasan.

  46 Ihanda ang inyong mga kaluluwa para sa maluwalhating araw na yaon, kung kailan ang akatarungan ay igagawad sa mabubuti, maging ang araw ng bpaghuhukom, upang huwag kayong manliit nang may nakapanghihilakbot na takot; upang huwag ninyong maalaala ang inyong nakakikilabot na cpagkakasala sa kaganapan, at mapilitang bumulalas: Banal, banal ang inyong mga kahatulan, O Panginoong Diyos na dPinakamakapangyarihan—ngunit alam ko ang aking pagkakasala; ako ay lumabag sa inyong batas, at ang mga kasalanan ko ay sa akin; at nakuha ako ng diyablo, na ako ay biktima ng kanyang nakapanghihilakbot na kalungkutan.

  47 Ngunit masdan, mga kapatid ko, hindi ba’t kinakailangang kayo ay gisingin ko sa isang kakila-kilabot na katotohanan ng mga bagay na ito? Sasaktan ko ba ang inyong mga kaluluwa kung ang inyong mga isipan ay dalisay? Ako ba ay magiging matapat sa inyo alinsunod sa katapatan ng katotohanan kung kayo ay malaya sa kasalanan?

  48 Masdan, kung kayo ay banal mangungusap ako sa inyo ng kabanalan; ngunit yamang kayo ay hindi banal, at itinuturing ninyo akong isang guro, talagang kinakailangang aturuan ko kayo ng kahihinatnan ng bkasalanan.

  49 Masdan, ang aking kaluluwa ay napopoot sa kasalanan, at ang aking puso ay nalulugod sa kabutihan; at apupurihin ko ang banal na pangalan ng aking Diyos.

  50 Halikayo, mga kapatid ko, bawat isa na nauuhaw, lumapit kayo sa mga atubig; at siya na walang salapi, halika bumili ka at kumain; oo, bumili ng alak at gatas nang walang bsalapi at walang bayad.

  51 Samakatwid, huwag gugulin ang salapi sa mga yaong walang kabuluhan, o ang inyong apaggawa sa mga yaong hindi nakasisiya. Makinig kayo nang masigasig sa akin, at tandaan ang mga salitang aking sinabi; at lumapit sa Banal ng Israel, at bmagpakabusog doon sa hindi nawawala, ni nasisira, at hayaang ang inyong kaluluwa ay malugod sa katabaan.

  52 Masdan, mga minamahal kong kapatid, pakatandaan ang mga salita ng inyong Diyos; patuloy na manalangin sa kanya sa araw, at amagbigay-pasalamat sa kanyang banal na pangalan sa gabi. Magsaya ang inyong mga puso.

  53 At masdan kaydakila ng mga atipan ng Panginoon, at kaydakila ng kanyang mga pagpapakababa sa mga anak ng tao; at dahil sa kanyang kadakilaan, at kanyang biyaya at bawa, kanyang ipinangako sa atin na ang ating mga binhi ay hindi lubusang malilipol, ayon sa laman, kundi kanyang pangangalagaan sila; at sa mga darating na salinlahi, sila ay magiging isang mabuting csanga sa sambahayan ni Israel.

  54 At ngayon, mga kapatid ko, magsasalita pa ako sa inyo nang marami; ngunit sa kinabukasan ko na ipahahayag sa inyo ang nalalabi sa aking mga salita. Amen.