2 Nephi 21
  Footnotes

  Kabanata 21

  Maghahatol ang sanga ni Jesse (Cristo) sa katarungan—Ang kaalaman sa Diyos ay babalot sa mundo sa Milenyo—Magtataas ng isang sagisag ang Panginoon at titipunin ang Israel—Ihambing sa Isaias 11. Mga 559–545 B.C.

  1 At may lalabas na ausbong sa bpuno ni cJesse, at lilitaw ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat.

  2 At mapapasakanya ang aEspiritu ng Panginoon, ang diwa ng karunungan at pang-unawa, ang diwa ng pagpapayo at kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at ang takot sa Panginoon;

  3 At kalulugdan niya ang pagkatakot sa Panginoon; at hindi siya ahahatol nang naaayon sa nakikita ng kanyang mga mata, ni hindi rin hahatol ng alinsunod sa naririnig ng kanyang mga tainga.

  4 Subalit hahatulan niya ang mga maralita nang may akatwiran, at bsasaway sa mga cmaaamo nang pantay-pantay; at kanyang hahampasin ang mundo ng pamalo ng kanyang bibig, at sa hininga ng kanyang mga labi ay papatayin niya ang masasama.

  5 At magiging bigkis ng kanyang baywang ang katwiran, at katapatan ang pamigkis ng kanyang abalakang.

  6 At maninirahan din ang lobo na kasama ang kordero, at mahihiga ang leopardo na kasiping ang batang kambing, at ang guya at ang batang leon at ang patabain ay magkasamang manginginain; at aakayin sila ng isang maliit na bata.

  7 At manginginain ang baka at ang oso; at ang kanilang mga anak ay sama-samang mahihiga; at kakain ng dayami ang leon na tulad ng baka.

  8 At ang pasusuhing bata ay maglalaro sa lungga ng aahas, at ipapasok ng sanggol na kaaawat pa lamang ang kanyang kamay sa lungga ng bulupong.

  9 At ahindi sila mananakit ni maninira sa lahat ng aking banal na bundok, sapagkat mapupuno ang mundo ng bkaalaman sa Panginoon, tulad ng pagkapuno ng tubig sa karagatan.

  10 At asa araw na yaon ay sisibol ang isang bugat ni Jesse, na tatayong pinakasagisag sa mga tao; cdito ang mga dGentil ay sasangguni; at magiging maluwalhati ang kanyang katiwasayan.

  11 At ito ay mangyayari sa araw na yaon na itataas na muli ng Panginoon ang kanyang kamay sa aikalawang pagkakataon upang maibalik ang labi ng kanyang mga tao na matitira, mula sa Asiria, at mula sa Egipto, at mula sa Patros, at mula sa Cus, at mula sa Elam, at mula sa Sinar, at mula sa Jamat, at mula sa mga pulo ng dagat.

  12 At magtataas siya ng asagisag para sa mga bansa, at titipunin niya ang mga btapon ng Israel, at sama-samang ctitipunin ang mga ikinalat ng Juda mula sa apat na sulok ng mundo.

  13 At ang apaninibugho rin ng Ephraim ay maaalis, at ihihiwalay ang mga kaaway ng Juda; hindi na bmaiinggit ang Ephraim sa cJuda, at hindi na manliligalig ang Juda sa Ephraim.

  14 Subalit alulusob sila sa mga balikat ng mga Filisteo tungo sa kanluran; sabay-sabay silang mananamsam sa mga anak ng silanganan; at pagbubuhatan ng kanilang kamay ang Edom at Moab; at susundin sila ng mga anak ni Ammon.

  15 At lubusang apatutuyuin ng Panginoon ang dila ng dagat Egipto; at sa pamamagitan ng kanyang malakas na hangin ay iwawasiwas niya ang kanyang kamay sa ilog, at hahampasin niya sa pitong batis, at palalakarin niya ang mga tao na hindi basa ang sapin sa paa.

  16 At magkakaroon ng alansangan para sa mga labi ng kanyang mga tao na matitira, mula sa Asiria, tulad ng sa Israel sa araw na sila ay lumabas mula sa lupain ng Egipto.