2 Nephi 14
  Footnotes

  Kabanata 14

  Ang Sion at ang kanyang mga anak na babae ay tutubusin at lilinisin sa araw ng milenyo—Ihambing sa Isaias 4. Mga 559–545 B.C.

  1 At sa araw na yaon, hahawakan ng pitong babae ang isang lalaki, nagsasabing: Kakainin namin ang sarili naming pagkain, at isusuot ang sarili naming damit; tawagin lamang kami sa iyong pangalan upang maalis ang aming akadustahan.

  2 Sa araw na yaon ang asanga ng Panginoon ay magiging maganda at maluwalhati; at ang bunga ng lupa ay magaling at mainam sa mga yaong nakatakas ng Israel.

  3 At ito ay mangyayari, na sila na matitira sa Sion at ang maiiwan sa Jerusalem ay tatawaging banal, ang lahat ng matatala sa mga nabubuhay sa Jerusalem—

  4 aKapag bnahugasan na ng Panginoon ang karumihan ng mga anak na babae ng Sion, at nalinisan na ang Jerusalem sa dumanak na dugo sa pamamagitan ng diwa ng katarungan at sa pamamagitan ng diwa ng cpagkasunog.

  5 At ang Panginoon ay gagawa sa lahat ng pook sa bundok ng Sion, at sa lahat ng kanyang pagtitipon, ng isang aulap at usok kung araw at ng liwanag ng isang nagniningas na apoy kung gabi; sapagkat sa lahat ng kaluwalhatian ng Sion ay magiging kanlungan.

  6 At magkakaroon ng isang kulandong na panganlong sa init ng araw, at atakbuhan at kublihan sa bagyo at ulan.