2 Nephi 30
  Footnotes

  Kabanata 30

  Ang nagbalik-loob na mga Gentil ay mabibilang sa mga pinagtipanang tao—Marami sa mga Lamanita at Judio ang maniniwala sa salita at magiging kaaya-aya—Ibabalik ang Israel at lilipulin ang masasama. Mga 559–545 B.C.

  1 At ngayon masdan, mga minamahal kong kapatid, mangungusap ako sa inyo; sapagkat ako, si Nephi, ay hindi tutulutang ipagpalagay ninyo na higit kayong mabubuti kaysa sa mga Gentil. Sapagkat masdan, maliban kung susundin ninyo ang mga kautusan ng Diyos kayong lahat ay masasawi rin; at dahil sa mga salitang sinabi ay hindi ninyo dapat ipagpalagay na lubusang malilipol ang mga Gentil.

  2 Sapagkat masdan, sinasabi ko sa inyo, na kasindami ng mga Gentil na magsisisi ay mga apinagtipanang tao ng Panginoon; at kasindami ng mga bJudio na hindi magsisisi ay itatakwil; sapagkat ang Panginoon ay hindi nakikipagtipan sa kanino man maliban sa kanila na cnagsisisi at naniniwala sa kanyang Anak, na siyang Banal ng Israel.

  3 At ngayon, magpopropesiya pa ako kahit paano hinggil sa mga Judio at sa mga Gentil. Sapagkat matapos lumabas ang aklat na aking sinabi, at maisulat sa mga Gentil, at muling mahigpit na isinara ayon sa Panginoon, marami ang amaniniwala sa mga salitang nakasulat; at dadalhin bnila ang mga yaon sa mga labi ng ating mga binhi.

  4 At doon malalaman ng mga labi ng ating mga binhi ang hinggil sa atin, kung paanong lumisan tayo mula sa Jerusalem, at na sila ay mga inapo ng mga Judio.

  5 At ang ebanghelyo ni Jesucristo ay ihahayag sa akanila; dahil dito, maibabalik bsila sa ckaalaman ng kanilang mga ama, at sa kaalaman din tungkol kay Jesucristo, na taglay ng kanilang mga ama.

  6 At pagkatapos sila ay magagalak; sapagkat malalaman nila na pagpapala ito sa kanila mula sa kamay ng Diyos; at ang kaliskis ng kadiliman ay magsisimulang mapawi mula sa kanilang mga mata; at hindi lilipas ang maraming salinlahi sa kanila, maliban sa magiging dalisay sila at mga akaaya-ayang tao.

  7 At ito ay mangyayari na ang mga aJudio na nakakalat ay bmagsisimula ring maniwala kay Cristo; at magsisimula silang magtipon sa ibabaw ng lupain; at kasindami ng maniniwala kay Cristo gayon din ay magiging mga kaaya-ayang tao.

  8 At ito ay mangyayari na sisimulan ng Panginoong Diyos ang kanyang gawain sa lahat ng bansa, lahi, wika, at tao, upang maisakatuparan ang panunumbalik ng kanyang mga tao sa mundo.

  9 At sa kabutihan ay ahahatulan ng bPanginoong Diyos ang mga maralita, at hahatulan nang may katwiran ang cmaaamo ng mundo. At babagabagin niya ang mundo sa pamamagitan ng pamalo ng kanyang bibig; at sa pamamagitan ng hinga ng kanyang mga labi ay papatayin niya ang masasama.

  10 Sapagkat mabilis na darating ang apanahon na gagawa ng malaking bpaghahati ang Panginoong Diyos sa mga tao, at lilipulin ang masasama; at cpatatawarin niya ang kanyang mga tao, oo, maging kung nararapat na kanyang dlipulin ang masasama sa pamamagitan ng apoy.

  11 At akatwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang at katapatan ang bigkis ng kanyang balakang.

  12 At pagkatapos amaninirahan ang lobo na kasama ng kordero; at mahihiga ang leopardo na kasiping ang batang kambing, at ang guya, at ang batang leon, at ang patabain ay magkasamang manginginain; at aakayin sila ng isang maliit na bata.

  13 At manginginain ang baka at ang oso; at ang kanilang mga anak ay sama-samang mahihiga; at kakain ng dayami ang leon na tulad ng baka.

  14 At ang pasusuhing bata ay maglalaro sa lungga ng ahas, at ipapasok ng sanggol na kaaawat pa lamang ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong.

  15 At hindi sila mananakit ni maninira sa lahat ng aking banal na bundok; sapagkat mapupuno ang mundo ng kaalaman tungkol sa Panginoon, tulad ng pagkapuno ng tubig sa karagatan.

  16 Dahil dito, ipaaalam ang mga lihim ng alahat ng bansa; oo, lahat ng bagay ay bipaaalam sa mga anak ng tao.

  17 Walang bagay na malilihim maliban sa ito ay aipahahayag; walang gawain ng kadiliman maliban sa ito ay ipakikita sa liwanag; at walang bagay na napipinid nang mahigpit sa mundo maliban sa ito ay mabubuksan.

  18 Dahil dito, ang lahat ng bagay na naipahayag na sa mga anak ng tao ay ipahahayag sa araw na yaon, at si Satanas ay amawawalan ng kapangyarihan sa mga puso ng mga anak ng tao, sa mahabang panahon. At ngayon, mga minamahal kong kapatid, tinatapos ko ang aking mga sinasabi.