Scripturi
2 Nefi 27


Capitolul 27

Întunericul şi apostazia vor cuprinde pământul în ultimele zile—Cartea lui Mormon va apărea—Trei martori vor depune mărturie despre carte—Omul învăţat va spune că nu poate citi cartea pecetluită—Domnul va face o lucrare minunată şi un miracol—Comparaţi cu Isaia 29. Circa 559–545 î.H.

1 Dar iată, în aultimele zile, sau în zilele neamurilor—da, iată toate popoarele neamurilor şi, de asemenea, iudeii, cei care vor veni în această ţară, precum şi cei care vor fi în alte ţări, da, chiar în toate ţările de pe pământ, iată, ei vor fi îmbătaţi de nedreptate şi de tot felul de lucruri abominabile—

2 Şi când ziua aceea va veni, ei vor fi vizitaţi de către Domnul oştirilor cu tunete şi cutremur de pământ, cu zgomot puternic şi vijelie, cu furtună şi cu aflacăra unui foc mistuitor.

3 Şi toate anaţiunile care vor blupta împotriva Sionului şi care îl fac să sufere vor fi ca un vis, ca o vedenie a nopţii; da, aceasta va fi cu ei la fel ca şi cu cel flămând care visează că mănâncă, dar se trezeşte cu sufletul gol; sau ca şi cel însetat care visează că bea, dar se trezeşte fără putere şi cu sufletul jinduind; da, chiar aşa va fi mulţimea tuturor neamurilor care luptă împotriva Muntelui Sionului.

4 Căci iată, voi toţi care faceţi nedreptate, staţi şi întrebaţi-vă, căci veţi striga şi veţi plânge; da, veţi fi beţi, dar nu de vin, vă veţi clătina, dar nu din cauza unei băuturi tari.

5 Căci iată, Domnul a turnat peste voi spiritul unui somn adânc. Căci iată, voi v-aţi închis ochii şi i-aţi respins pe profeţi; iar pe conducătorii voştri şi pe văzătorii voştri El i-a adăpostit din cauza nedreptăţii voastre.

6 Şi se va întâmpla că Domnul Dumnezeu a va aduce cuvintele unei bcărţi pecetluite şi ele vor fi cuvintele celor care au adormit.

7 Şi iată, cartea va fi apecetluită; şi în carte va fi o brevelaţie de la Dumnezeu, de la începutul lumii până la csfârşitul ei.

8 Prin urmare, din cauza lucrurilor care sunt apecetluite, lucrurile care sunt pecetluite nu vor fi bdezvăluite în ziua ticăloşiei şi a lucrurilor abominabile ale oamenilor. Prin urmare, cartea va fi ţinută ascunsă de ei.

9 Dar cartea va fi dezvăluită unui aom, iar el va dezvălui cuvintele cărţii, care sunt cuvintele celor care sunt adormiţi în ţărână, iar el va dezvălui aceste cuvinte unui balt om;

10 Dar cuvintele care sunt pecetluite nu le va dezvălui şi nu va dezvălui nici cartea. Căci cartea va fi pecetluită prin puterea lui Dumnezeu, iar revelaţia care a fost pecetluită va fi păstrată în carte până la timpul ales de Domnul, când ele vor fi scoase la lumină; căci iată, ele dezvăluie toate lucrurile, de la facerea lumii până la sfârşitul ei.

11 Şi vine ziua când cuvintele cărţii care au fost pecetluite vor fi citite pe acoperişurile caselor; şi ele vor fi citite prin puterea lui Hristos; şi toate lucrurile vor fi adezvăluite copiilor oamenilor, care au fost vreodată printre copiii oamenilor şi care vor fi întotdeauna, chiar până la sfârşitul pământului.

12 Prin urmare, în ziua în care cartea va fi dezvăluită omului despre care am vorbit, cartea va fi ascunsă de ochii lumii pentru ca ochii nimănui să nu o vadă decât dacă atrei bmartori o vor vedea, prin puterea lui Dumnezeu, pe lângă cel căruia cartea îi va fi dezvăluită; şi ei vor purta mărturie despre adevărul cărţii şi al lucrurilor din ea.

13 Şi nu este nimeni altul care o va vedea, în afară de câţiva, după voinţa lui Dumnezeu, pentru a depune mărturie despre cuvântul Lui copiilor oamenilor; căci Domnul Dumnezeu a zis despre cuvintele celui credincios că trebuie să vorbească aşa ca şi cum ar fi adin morţi.

14 Prin urmare, Domnul Dumnezeu va începe să aducă cuvintele cărţii; şi în gura atâtor martori câţi va socoti El potrivit va întemeia cuvântul Său; şi vai de cel ce arespinge cuvântul lui Dumnezeu!

15 Dar iată, se va întâmpla că Domnul Dumnezeu va spune celui căruia El îi va dezvălui cartea: Ia aceste cuvinte care nu sunt pecetluite şi dezvăluie-le altuia, pentru ca acesta să le poată arăta celui învăţat, zicând: Ia aciteşte, mă rog ţie. Iar cel învăţat va răspunde: Aduceţi aici cartea şi eu le voi citi.

16 Şi acum, din cauza slăvii lumii şi pentru ca să capete acâştiguri vor spune ei aceasta, iar nu pentru slava lui Dumnezeu.

17 Iar omul va răspunde: Nu pot să aduc cartea, căci este pecetluită.

18 Atunci, învăţatul va răspunde: Nu pot să o citesc.

19 Prin urmare, se va întâmpla că Domnul Dumnezeu va dezvălui iarăşi cartea şi cuvintele ei aceluia care nu este învăţat; iar omul care nu este învăţat va spune: Eu nu sunt învăţat.

20 Atunci, Domnul Dumnezeu va spune către el: Cei învăţaţi nu le vor citi, căci le-au respins, iar Eu pot să înfăptuiesc propria Mea lucrare; prin urmare, tu vei citi cuvintele pe care Eu ţi le voi da.

21 Nu aatinge lucrurile care sunt pecetluite, căci Eu le voi dezvălui la timpul ales de Mine; căci voi arăta copiilor oamenilor că Eu sunt capabil să-Mi înfăptuiesc lucrarea.

22 Prin urmare, după ce ai citit cuvintele pe care Eu ţi le-am poruncit şi ai obţinut amartorii pe care Eu ţi i-am făgăduit, tu va trebui să pecetluieşti iarăşi cartea şi s-o ascunzi pentru Mine, ca să pot păstra cuvintele pe care tu nu le-ai citit, până când Eu voi crede de cuviinţă în propria Mea înţelepciune să dezvălui toate lucrurile copiilor oamenilor.

23 Căci iată, Eu sunt Dumnezeu; şi Eu sunt un Dumnezeu al amiracolelor; şi Eu voi arăta lumii că sunt bacelaşi ieri, astăzi şi în vecii vecilor; şi Eu nu lucrez printre copiii oamenilor decât cîn funcţie de credinţa lor.

24 Şi iarăşi se va întâmpla că Domnul va spune celui care va citi cuvintele ce-i vor fi dezvăluite:

25 aÎn măsura în care poporul acesta se apropie de Mine cu gura sa şi Mă bcinsteşte cu buzele sale, dar inima sa şi-o îndepărtează de Mine şi frica pe care o are de Mine este o cînvăţătură omenească.

26 De aceea, Eu voi continua să fac o lucrare aminunată printre oamenii aceştia, da, o lucrare bminunată şi un miracol, căci înţelepciunea înţelepţilor şi învăţaţilor lor va pieri, iar înţelegerea celor pricepuţi se va face nevăzută.

27 Şi avai de cei care caută să-şi ascundă planurile de Domnul! Şi lucrările lor sunt în întuneric; şi ei zic: Cine ne vede şi cine ne ştie? Şi, de asemenea, ei zic: Desigur, felul tău de a întoarce lucrurile cu susul în jos va fi judecat ca şi blutul olarului. Dar iată, Eu le voi arăta, a spus Domnul oştirilor, că Eu cunosc toate lucrările lor. Căci poate lucrarea să spună despre cel care a făcut-o, nu m-a făcut el? Sau poate lucrul construit să spună despre cel care l-a lucrat, el nu are pricepere?

28 Dar iată, spune Domnul oştirilor: Eu voi arăta copiilor oamenilor că a mai rămas puţin timp până când Libanul va fi transformat într-o grădină; şi grădina va fi socotită ca o pădure.

29 aŞi în ziua aceea surzii vor auzi cuvintele cărţii, iar ochii orbilor vor vedea, eliberaţi din obscuritate şi din întuneric.

30 Şi cei asfioşi, de asemenea, vor creşte şi se vor bbucura datorită Domnului, iar săracii printre oameni se vor veseli de Cel Sfânt al lui Israel.

31 Căci cu siguranţă, aşa cum Domnul trăieşte, ei vor vedea că cel aasupritor este nimicit, iar cel batjocoritor este pierdut, şi toţi cei care pândesc nelegiuirea vor fi alungaţi;

32 Şi cei care aosândesc un om pentru un cuvânt şi întind o capcană aceluia care-i înfruntă la bpoartă şi-l cînlătură pe cel corect pentru un lucru de nimic.

33 De aceea, aşa vorbeşte Domnul care l-a mântuit pe Avraam despre casa lui Iacov: De acum încolo lui Iacov nu-i va mai fi ruşine şi nici nu va mai păli.

34 Dar atunci când el avede copiii lui, lucrarea mâinilor Mele, în mijlocul lui, Îmi vor sfinţi numele şi-L vor sfinţi pe Cel Sfânt al lui Iacov şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel.

35 De asemenea, cei arătăciţi în spirit vor ajunge să înţeleagă, iar cei care au cârtit vor bcunoaşte doctrină.