Seminariet
9. Buden


9. Buden, Grundmaterial om nyckelläror (2018)

9. Buden

Bild
man som betalar tionde

9.1. Buden är de lagar och krav som Gud ger oss för att hjälpa oss att utvecklas och bli som han. Buden är ett uttryck för Guds kärlek till oss. Vi visar vår kärlek till honom genom att hålla hans bud (se Joh. 14:15). Att hålla buden leder alltid till glädje och välsignelser från Herren (se Mosiah 2:41; Alma 41:10). Gud ger oss ingen befallning utan att göra det möjligt för oss att lyda den (se 1 Ne. 3:7).

9.2. De två största och mest grundläggande buden är: ”Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.” … Och ”älska din nästa som dig själv” (se Matt. 22:36–39). Vi kan älska och tjäna Gud genom att välja att älska och tjäna andra (se Mosiah 2:17; Moro. 7:45, 47–48).

9.3. Ett av de första buden som människan fick var att helga sabbatsdagen. Gud befaller sina barn att hedra honom genom att utföra hans vilja i stället för vår egen på sabbatsdagen och han utlovar stora välsignelser till dem som helgar sabbatsdagen (se Jes. 58:13–14).

9.4. De tio budorden är en mycket viktig del av evangeliet och är eviga principer som är nödvändiga för vår upphöjelse (se 2 Mos. 20:3–17). Herren uppenbarade dem för Mose i forna tider och har upprepat dem i nutida uppenbarelser.

9.5. Guds bud innefattar att vi ska be dagligen, studera Guds ord, omvända oss, lyda kyskhetslagen, betala fullt tionde (se Mal. 3:8–10), fasta (se Jes. 58:6–7), förlåta andra (se L&F 64:9–11), hålla Visdomsordet (se L&F 89:18–21) och undervisa andra om evangeliet (se Matt. 5:14–16; L&F 18:15–16).

Andra skriftställen: 1 Moseboken 39:9; 2 Timoteusbrevet 3:15–17; Jakobs brev 1:5–6; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah 18:8–10; Alma 39:9; 3 Nephi 18:15, 20–21; L&F 58:42–43; L&F 82:10

Liknande ämnen: Förvärva andlig insikt; Jesu Kristi försoning: Omvändelse; Förrättningar och förbund