6. Prästadömet och prästadömsnycklar
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

6. Prästadömet och prästadömsnycklar, Grundmaterial om nyckelläror (2018)

6. Prästadömet och prästadömsnycklar

The Restoration

6.1. Prästadömet är Guds eviga makt och myndighet. Genom prästadömet skapade Gud himlarna och jorden och råder över dem. Genom den här kraften återlöser och upphöjer han sina barn. Prästadömet förlänas värdiga män som är medlemmar i kyrkan. Genom evangeliets förrättningar och förbund blir prästadömets välsignelser tillgängliga för alla Guds barn.

6.2. Prästadömets nycklar är rättigheterna att presidera, eller makten som Gud ger människan att styra och leda Guds rike på jorden (se Matt. 16:15–19). Prästadömets nycklar är nödvändiga för att leda predikandet av evangeliet och utförandet av de frälsande förrättningarna.

6.3. Jesus Kristus har alla de prästadömets nycklar som hör till hans kyrka. Han har förlänat var och en av sina apostlar alla de nycklar som hör till Guds rike på jorden. Kyrkans president är den enda personen som har rätt att använda alla dessa prästadömsnycklar. Tempelpresidenter, missionspresidenter, stavspresidenter, biskopar och kvorumpresidenter har också prästadömsnycklar som gör att de kan presidera över och leda det arbete de har utsetts att utföra.

6.4. Alla som tjänar i kyrkan – kvinnor och män – kallas under ledning av någon som innehar prästadömsnycklar (se L&F 42:11). Äldste Dallin H. Oaks i de tolv apostlarnas kvorum sa: ”Den som verkar i ett ämbete givet av en som har prästadömets nycklar, utövar prästadömets myndighet i utförandet av sina tilldelade plikter” (”Prästadömets nycklar och myndighet”, Liahona, maj 2014, s. 51). Prästadömets myndighet kan endast utövas i rättfärdighet (se L&F 121:36, 41–42).

6.5. De som ordineras till melkisedekska prästadömet ingår prästadömets ed och förbund. Om de ärar sin kallelse och trofast tar emot Herren och hans tjänare, får de ta emot upphöjelsens välsignelser. På samma sätt är kvinnor utlovade upphöjelsens välsignelser när de är trogna de förbund de har slutit med Herren.

Andra skriftställen: Johannes 15:16; Efesierbrevet 2:19–20

Liknande ämnen: Återställelsen; Profeter och uppenbarelse; Förrättningar och förbund

Aronska prästadömet

6.6. Aronska prästadömet kallas ofta det förberedande prästadömet. Aronska prästadömet ”innehar nycklarna till änglars betjäning och till omvändelsens evangelium och till dop” (L&F 13:1). Sakramentet förbereds, välsignas och delas ut genom det här prästadömet. Ämbetena inom aronska prästadömet är diakon, lärare, präst och biskop.

Melkisedekska prästadömet

6.7. Melkisedekska prästadömet är det högre eller större prästadömet och ”innehar rätten att presidera och har makt och myndighet över alla ämbeten i kyrkan i världens alla tidsåldrar till att betjäna i andliga ting” (L&F 107:8). Alla kyrkans välsignelser, förrättningar, förbund och organisationer förvaltas genom den myndighet som tillhör kyrkans president, som är president för melkisedekska prästadömet. Det här prästadömet gavs till Adam och har funnits på jorden närhelst Herren har uppenbarat sitt evangelium. Ämbetena inom melkisedekska prästadömet är äldste, högpräst, patriark, sjuttio och apostel.

Annat skriftställe: Efesierbrevet 4:11–14