Seminariet
8. Äktenskap och familj


8. Äktenskap och familj, Grundmaterial om nyckelläror (2018)

8. Äktenskap och familj

Bild
människor utanför templet

8.1. Äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och familjen har en central roll i hans frälsningsplan och vår lycka (se 1 Mos. 2:24; L&F 49:15–17). Endast genom att ingå och trofast hålla det celestiala äktenskapsförbudet kan en man och en kvinna uppfylla sin gudomliga, eviga potential (se 1 Kor. 11:11; L&F 131:1–4).

8.2. Gud har befallt sina barn att föröka sig och uppfylla jorden (se 1 Mos. 1:28). Den heliga fortplantningsförmågan ska endast användas mellan en man och en kvinna som har blivit lagligt vigda som man och hustru (se 1 Mos. 39:9; Alma 39:9). Man och hustru har ett högtidligt ansvar att älska och vårda sig om varandra och sina barn. Föräldrar ska uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet och sörja för deras fysiska och andliga behov.

8.3. Största förutsättningarna för lycka i familjelivet finns när det byggs på Herren Jesu Kristi lärdomar. Enligt en gudomlig plan ska fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfärdighet och sörja för sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa varandra som likvärdiga makar.

8.4. Den gudomliga planen för vår lycka gör det möjligt för släktbanden att fortsätta bortom graven. Jorden skapades och evangeliet uppenbarades för att familjer skulle kunna bildas, beseglas och upphöjas för evigt. Genom släktforskning och tempeltjänst kan vi göra de frälsande förrättningarna och förbunden tillgängliga för våra förfäder (se Mal. 4:5–6).

(Från ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, Liahona, nov. 2010, s. 129.)

Andra skriftställen: Mose 1:39; 1 Moseboken 1:26–27; 2 Moseboken 20:3–17; Matteus 16:15–19; Johannes 17:3; 1 Korintierbrevet 6:19–20; 2 Nephi 2:22–25; Mosiah 2:41; Alma 41:10; L&F 84:20–22

Liknande ämnen: Frälsningsplanen; Buden