Лиахона
  Бъдещето на Църквата: подготовка на света за Второто пришествие на Спасителя
  Бележки под линия
  Theme

  Бъдещето на Църквата: подготовка на света за Второто пришествие на Спасителя

  Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни подготвя света за деня, в който „земята ще се изпълни със знание за Господа“ (Исайя 11:9).

  Within Our Grasp

  Само да се пресегнем, от Джей Брайънт Уорд, да не се копира

  Вие и аз имаме възможност да участваме в продължаващото Възстановяване на Евангелието на Исус Христос. То е изумително! То не е създадено от хората! То е дадено от Господ, Който казва: „Аз ще ускоря Моето дело във времето му“ (Учение и завети 88:73). Това дело получава своята сила чрез божествено заявление преди 200 години. То се състои от само седем думи: „Този е Моят Възлюбен Син! Него слушай!“ (вж. Джозеф Смит – История 1:17).

  Произнесени от Всемогъщия Бог, тези думи запознават младия Джозеф Смит с Господ Исус Христос. Тези седем думи дават началото на Възстановяването на Неговото Евангелие. Защо? Защото нашият жив Бог е един любящ Бог! Той желае Неговите чеда да придобият безсмъртие и вечен живот! Великото дело от последните дни, в което участваме, е навременно установено, за да благославя един очакващ и ридаещ свят.

  Не мога да сдържам вълнението си, когато говоря за Възстановяването. Този факт от историята е абсолютно изумителен! Той е невероятен! Той спира дъха! Не е ли удивително, че пратеници от небесата са дошли да дадат власт и сила на това дело?

  Днес Господното дело в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни напредва с ускорена стъпка. Църквата ще има невиждано и несравнимо с нищо друго бъдеще. „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, … всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат“ (1 Коринтяните 2:9, вж. също Учение и завети 76:10).

  Помнете, че пълнотата на Христовото служение все още предстои. Пророчествата за Неговото Второ пришествие предстои да бъдат изпълнени. Тепърва предстои апогеят на тази последна диспенсация – когато Второто пришествие на Спасителя стане реалност.

  Събиране на Израил от двете страни на завесата

  Необходимо въведение на това Второ пришествие е дългоочакваното събиране на разпръснатия Израил (вж. 1 Нефи 15:18, вж. също Заглавна страница на Книгата на Мормон). Учението за събирането е едно от важните учения на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Господ заявява: „Аз ще ви дам знамение… Аз ще събера Моя народ от дългото им разпръсване, о, доме Израилев, и ще установя Моя Сион сред тях отново“ (3 Нефи 21:1).

  Ние не само преподаваме това учение, но и участваме в него. Правим това, като помагаме да се съберат избраните от Господ и от двете страни на завесата. Като част от планираната съдба на земята и нейните жители, нашите починали предци ще бъдат изкупени (вж. Учение и завети 128:15). Милостивата покана да „дойд(ем) в Христа“ (Яков 1:7, Мороний 10:32, Учение и завети 20:59) може да бъде отправена и към онези, които са починали без знание за Евангелието (вж. Учение и завети 137:6–8). За тяхната подготовка са нужни също усилията на други тук на земята. Ние събираме родословни схеми, създаваме семейни групови картони и като заместници извършваме храмовата работа, за да съберем хората в Господа, заедно в семействата им (вж. 1 Коринтяните 15:29, 1 Петър 4:6).

  Holiness To The Lord

  Свят Господу, от Джей Брайънт Уорд, да не се копира

  Семействата трябва да бъдат запечатани заедно за цялата вечност (вж. Учение и завети 2:2–3, 49:17, 138:48; Джозеф Смит – История 1:39). Трябва да бъде изковано спояващо звено между бащи и деца. В нашето време трябва да се създаде пълно, цялостно и съвършено единство на всички диспенсации, ключове и сили (вж. Учение и завети 128:18). За изпълнението на тези свещени цели са построени свети храмове из цялата земя. Отново наблягам, че построяването на тези храмове може и да не промени живота ви, но служението ви в тях определено ще го направи.

  Идва времето, когато хората, които не се подчиняват на Господ, ще бъдат отделени от тези, които се подчиняват (вж. Учение и завети 86:1–7). Най-добре е да продължим да бъдем достойни за приемане в Неговия свят дом. Най-добрият дар, който можете да дадете на Господ, е да се поддържате неопетнени от света, достойни да влезете в Неговия свят дом. Неговият дар за вас е мирът и сигурността на знанието, че сте достойни да Го посрещнете, когато и да настъпи този момент.

  Освен работата в храма, появата на Книгата на Мормон е знамение за целия свят, че Господ е започнал да събира Израил и да изпълнява заветите, които е сключил с Авраам, Исаак и Яков (вж. Битие 12:2–3, 3 Нефи 21; 29). Книгата на Мормон излага учението на събирането (вж. например 1 Нефи 10:14). Тя подтиква хората да научат за Исус Христос, да повярват в Неговото Евангелие и да се присъединят към Неговата Църква. Всъщност, ако я нямаше Книгата на Мормон, обещаното събиране на Израил нямаше да се случи.

  Мисионерската работа също е много важна за събирането. Господните служители възлизат по света, за да провъзгласяват Възстановяването. В много страни нашите членове и мисионери издирват онези, които принадлежат на разпръснатия Израил; те са ги събрали от „дупките на канарите“ (Йеремия 16:16) и са ги изловили, като в древни дни.

  Мисионерската работа свързва хората към завета, който Господ сключва с Авраам в древността:

  „Ще бъдеш благословия за потомството ти след теб, тъй че в своите ръце те ще занесат на всички народи това служение и Свещеничеството;

  и Аз ще ги благословя чрез името ти, защото всички, които приемат това Евангелие, ще бъдат наречени на твоето име и ще се считат твое потомство, и те ще издигнат и благословят теб като свой баща“ (Авраам 2:9–10).

  Мисионерската работа е само началото на тази благословия. Изпълнението, връхната точка на тези благословии идва, когато влезлите във водите на кръщението усъвършенстват живота си до такава степен, че да могат да влязат в светия храм. Получаването на надаряване там запечатва членовете на Църквата към завета на Авраам.

  Изборът да се дойде в Христос не се основава на географско местоположение, става дума за личен ангажимент. Всички членове на Църквата имат достъп до ученията, обредите, ключовете на свещеничеството и благословиите на Евангелието, независимо къде живеят. Хората могат да бъдат „доведени до знанието за Господа“ (3 Нефи 20:13) без да напускат родните си земи.

  Наистина, в ранните дни на Църквата обръщането във вярата често значело и имигриране. Но сега събирането се осъществява във всяка страна. Господ е повелил установяването на Сион (вж. Учение и завети 6:6, 11:6) във всяко царство, където е дал на Своите светии тяхното раждане и националност. Мястото за събиране на бразилските светии е Бразилия; мястото за събиране на нигерийските светии е Нигерия; мястото за събиране на корейските светии е Корея. Сион е „чистите по сърце“ (Учение и завети 97:21). Той се установява навсякъде, където има праведни светии.

  Духовната сигурност винаги ще зависи от това как, а не къде живее човек. Обещавам, че ако полагаме най-добрите си усилия да упражняваме вяра в Исус Христос и да получаваме силата на Неговото Единение чрез покаяние, ние ще имаме знанието и силата Божии да ни помагат да отнасяме благословиите на възстановеното Евангелие на Исус Христос на всеки народ, племе, език и люде и да подготвяме света за Второто пришествие на Господ.

  Второто пришествие

  Господ ще се завърне на земята, която е осветил чрез Своята мисия в земния живот. Той ще се завърне триумфално в Йерусалим. В царствено червено облекло, символизиращо Неговата кръв, текла от всяка Негова пора, Той ще се завърне в Светия Град (вж. Учение и завети 133:46–48). Там и на други места „славата Господна ще се яви и всички твари заедно ще я видят“ (Исайя 40:5, вж. също Учение и завети 101:23). „Името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира“ (Исайя 9:6).

  Той ще управлява от две световни столици: едната в стария Йерусалим (вж. Захария 14), а другата в Новия Йерусалим, „изграден на американския континент“ (Символът на вярата 1:10). От тези столици ще бъдат управлявани делата на Неговата Църква и царство. Тепърва предстои да бъде построен храм в Йерусалим. От този храм Той ще царува като Господар на господарите. Вода ще извира изпод храма. Водите на Мъртво море ще бъдат изцелени. (Вж. Йезекиил 47:1–8.)

  През онзи ден Той ще получи нови звания и ще бъде заобиколен от специални светии. Ще бъде известен като „Господ на господарите и Цар на царете; също и онези, които (ще бъдат) с Него, ще (са онези), които са призвани, избрани и верни“ (Откровението 17:14) на указаното им тук в земния живот доверие. След това Той „ще царува за вечни векове“ (Откровението 11:15).

  Земята ще бъде върната към своето райско състояние и ще бъде обновена. Ще има ново небе и нова земя (вж. Откровението 21:1, Етер 13:9, Учение и завети 29:23–24).

  Дадена ни е задачата – наша е привилегията – да помагаме на света да се подготви за този ден.

  Feed My Sheep

  Храни овцете Ми, от Джей Брайънт Уорд, да не се копира

  Да посрещнем бъдещето с вяра

  Междувременно, тук и сега, живеем в смутно време. Земетресения и вълни от цунами сеят разруха, правителства се разпадат, икономическите трудности са жестоки, семейството е подложено на атака, броят на разводите расте. Има сериозни причини да се тревожим. Но не е нужно да позволяваме на нашите страхове да изместват нашата вяра. Ние можем да се борим с тези страхове, като укрепваме нашата вяра.

  Защо имаме нужда от толкова неотменна вяра? Защото ни предстоят трудни времена. В бъдеще едва ли ще бъде лесно или популярно да бъдеш верен светия от последните дни. Всеки един от нас ще бъде изпитан. Апостол Павел предупреждава, че в последните дни хората, които усърдно следват Господ, „ще бъдат гонени“ (2 Тимотей 3:12). Всяко гонение може или да ви пречупи в мълчалива слабост, или да ви мотивира да давате по-добър пример и да бъдете смели във всекидневието си.

  Начинът, по който се справяте с изпитанията в живота, е част от развиването на вашата вяра. Силата идва, когато не забравяте своята божествена същност, едно наследство с безпределна стойност. Господ продължава да напомня на вас, на вашите деца и внуци, че сте законни наследници, че сте били запазени в небесата да се родите точно в това време и на мястото, където сте се родили, за да израствате и да станете Негови знаменосци и заветен народ. И когато вървите по Господната пътека на праведността, вие ще бъдете благословени да постоянствате в Неговата добрина и да сте светлина и спасители на Неговия народ (вж. Учение и завети 86:8–11).

  Правете всичко, което е необходимо, за да укрепвате своята вяра в Исус Христос, като увеличавате своето разбиране за учението, преподавано в Неговата възстановена Църква, и като неуморимо търсите истината. Ако истинното учение се превърне в котва за вас, ще можете да напредвате с вяра и непреклонно постоянство, и с радост да вършите всичко по силите си да изпълните целите на Господ.

  Ще има дни, в които ще чувствате обезсърчение. Затова молете се за смелост да не се предавате! За съжаление някои от хората, които сте смятали за приятели, ще ви предадат. А някои неща просто ще изглеждат нечестни.

  Въпреки това ви обещавам, че докато следвате Исус Христос, вие ще имате постоянно чувство на мир и истинска радост. Докато продължавате да спазвате сключените завети с все повече точност и докато защитавате Църквата и царството на Бог на земята в наши дни, Господ ще ви благославя със сила и мъдрост да постигате това, което единствено членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни могат да постигат.

  Ние самите трябва да бъдем създатели и да изграждаме лична вяра в Бог, вяра в Господ Исус Христос и вяра в Неговата Църква. Ние трябва да създаваме семейства и да бъдем запечатани в светите храмове. Ние трябва да изграждаме Църквата и царството Божие на земята (вж. Матей 6:33). Ние трябва да подготвим нашата собствена божествена съдба – слава, безсмъртие и вечен живот (вж. Римляните 2:7, Учение и завети 75:5).Смирено ви свидетелствам, както Пророкът Джозеф Смит свидетелства, че

  възстановеното Евангелие на Исус Христос „ще върви напред смело, величаво и независимо, докато проникне на всеки континент, посети всяка област, премине през всяка страна и прозвучи във всяко ухо, докато целите на Бог бъдат постигнати и великият Йехова каже, че делото е свършено“ (History of the Church, 4:540).

  Ние сме заети в делото на Всемогъщия Бог. Моля се Неговите благословии да бъдат с всеки един от вас.