Liahona, ʻOkatopa 2009
  Footnotes

  Liahona, ʻOkatopa 2009

  Sio angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi ʻa e foʻi mama FKT faka-Fisi ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Fili ʻa e peesi totonú!

  ʻI he takafíʻI muʻá: Tā fakatātā ʻe Matthew Reier. ʻI muí: Fakatātā ʻi he Temipale Losi ʻEniselesi Kalefōnia; faitā ʻo e matapā Panamā Siti Panamā ʻe Matthew Reier; ʻoua ʻe hiki ha tatau ʻo e taá.

  Takafi ʻo e Kaumeʻá

  Tā fakatātaaʻi ʻe Craig Stapley.