Algemene conferentie
Het mooiste paasverhaal aller tijden
Algemene aprilconferentie 2023


Het mooiste paasverhaal aller tijden

Zie het Boek van Mormon in een nieuw licht en sta stil bij het diepzinnige getuigenis dat het bevat van de herrezen Christus.

Brief van het Eerste Presidium over Pasen

U herinnert u vast nog de brief van het Eerste Presidium die enkele weken geleden in uw wijk of gemeente is voorgelezen. In die brief stond dat er aanstaande zondag, paaszondag, alleen een avondmaalsdienst wordt gehouden. Zo blijft er meer tijd over om deze uiterst belangrijke feestdag als gezin te vieren.1

De brief van het Eerste Presidium trok mijn aandacht en liet me nadenken over de manier waarop onze familie Pasen door de jaren heen heeft gevierd. Hoe meer ik over onze tradities nadacht, hoe meer ik me afvroeg of we per ongeluk de ware betekenis uit het oog hebben verloren van deze feestdag die zo belangrijk is voor alle christenen.

Kerst- en paastradities

Ik begon na te denken over het verschil tussen de manieren waarop we Kerstmis en Pasen vieren. In december slagen we er op de een of andere manier in om ‘Jingle Bells’, kerstkousen en cadeautjes te verweven met andere, diepzinnigere tradities, zoals voor de behoeftigen zorgen, onze favoriete kerstliedjes en -lofzangen zingen, en natuurlijk het kerstverhaal in Lukas 2 lezen. Elk jaar lezen we dit geliefde verhaal als familie in een grote oude bijbel, en doen we waarschijnlijk hetzelfde als u: we draperen handdoeken om ons hoofd en over onze schouders, trekken badjassen aan en doen alsof we Jozef, Maria en de vele mensen zijn die het Kindje Jezus kwamen aanbidden. Zo beelden we het gekoesterde kerstverhaal van de geboorte van de Heiland uit.

Maar onze paastradities in familieverband zijn anders. Volgens mij heeft onze familie Christus vooral centraal gesteld door naar de kerk te gaan, waarna we bijeenkwamen voor andere paastradities. Ik vond het altijd geweldig om te zien hoe onze kinderen, en nu kleinkinderen, paaseitjes raapten en in hun paasmandjes snuffelden.

Maar de brief van het Eerste Presidium opende mijn ogen. Er wordt ons niet alleen gevraagd om de allerbelangrijkste gebeurtenis op aarde – de verzoening en opstanding van Jezus Christus – met eerbied en respect te vieren, we krijgen ook meer tijd met onze familie en vrienden om dat op paaszondag te doen.

Afbeelding
De herrezen Heiland

Deze woorden van de profeet Joseph Smith benadrukken het belang van de gebeurtenissen rond Pasen: ‘De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apostelen en profeten aangaande Jezus Christus – dat Hij stierf, werd begraven, ten derden dage verrees en ten hemel opvoer. Al het andere dat verband houdt met onze godsdienst is hier slechts een toevoeging aan.’2

Lesa en ik hebben besproken wat wij in de paastijd als familie beter kunnen doen. Misschien kunt u allemaal eens nadenken over de vraag die wij ons hebben gesteld: hoe kunnen we de opstanding van Christus, het paasverhaal, even goed en met evenveel aandacht voor het godsdienstige aspect onderwijzen en vieren als de geboorte van Christus, het kerstverhaal?

We lijken het allemaal wel te proberen. Steeds meer heiligen der laatste dagen stellen Christus met Pasen centraal. Ze schenken net zoals andere christelijke godsdiensten meer aandacht aan Palmzondag en Goede Vrijdag. We kunnen ook gepaste paastradities over Christus uit andere landen en culturen overnemen.

N.T. Wright, een geleerde inzake het Nieuwe Testament, zegt: ‘We moeten Pasen op creatieve nieuwe manieren vieren: door kunst, literatuur, kinderspelletjes, poëzie, muziek, dans, feestelijkheden, klokken, bijzondere concerten. […] Het is onze belangrijkste feestdag. Neem Kerstmis weg, en in Bijbelse termen verlies je twee hoofdstukken in het begin van Mattheüs en Lukas, meer niet. Neem Pasen weg en je hebt geen Nieuwe Testament; je hebt geen christendom.’3

Pasen, de Bijbel en het Boek van Mormon

We koesteren de Bijbel vanwege zijn leringen over de geboorte, bediening, kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Er zijn geen woorden die meer hoop en eeuwige gevolgen voor de hele mensheid uitdrukken dan die van de hemelse engel op paasochtend bij het graf: ‘Hij is opgewekt.’4 We zijn erg dankbaar voor het Nieuwe Testament dat het paasverhaal en de bediening van de Heiland met Pasen in Judea en Galilea bevat.

Toen Lesa en ik verder nadachten over manieren om Christus met Pasen als familie meer centraal te stellen, bespraken we welke Schrifttekst we als familietraditie zouden kunnen lezen – het equivalent van Lukas 2 met Kerstmis.

En toen kregen we een hemelse openbaring: naast de belangrijke verzen over Pasen in het Nieuwe Testament hebben we als heiligen der laatste dagen een bijzonder paasgeschenk ontvangen! Een unieke getuige, eveneens een testament aangaande het paaswonder dat wellicht de geweldigste Schriftteksten over Pasen in het christendom bevat. Ik bedoel natuurlijk het Boek van Mormon, en meer bepaald het verhaal van Jezus Christus die in zijn herrezen heerlijkheid aan de bewoners van de Nieuwe Wereld verschijnt.

De profeet Joseph Smith heeft het Boek van Mormon ‘het nauwkeurigste boek op aarde’ genoemd.5 Vanaf 3 Nephi 11 bevat dit boek het prachtige verhaal van het bezoek van de herrezen Christus aan de Nephieten, de paasbediening van de Heiland. Die paasteksten getuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus.

In deze hoofdstukken roept Christus twaalf discipelen, onderwijst Hij zoals in de Bergrede, verklaart Hij dat Hij de wet van Mozes heeft vervuld, en profeteert Hij over de vergadering van Israël in de laatste dagen. Hij geneest de zieken en bidt op zo’n heerlijke manier voor het volk dat ‘geen tong kan spreken, noch kan enig mens opschrijven, noch kan het hart van de mensen bevatten welke grote en wonderbare dingen wij Jezus zowel zagen als hoorden spreken; en niemand kan zich de vreugde indenken die onze ziel vervulde op het ogenblik dat wij Hem voor ons tot de Vader hoorden bidden.’6

Afbeelding
Jezus Christus verschijnt aan de Nephieten

Dit jaar gaat onze familie zich met Pasen concentreren op de eerste zeventien verzen van 3 Nephi 11, u welbekend. U herinnert zich vast de grote menigte rondom de tempel in het land Overvloed die de stem van God de Vader hoorde en Jezus Christus uit de hemel zag neerdalen om een prachtige paasuitnodiging te geven:

‘Sta op en nader tot Mij […] om de tekens van de nagels in mijn handen en in mijn voeten te voelen, opdat u zult weten dat Ik […] de God van de gehele aarde ben, en ben gedood voor de zonden van de wereld.

‘En het geschiedde dat de menigte toetrad, […] één voor één, [totdat allen] met hun ogen hadden gezien en met hun handen hadden gevoeld, […] en getuigden, dat Hij het was. […]

‘En [zij] riepen eenparig uit en zeiden:

‘Hosanna! Gezegend zij de naam van de allerhoogste God! En zij vielen aan de voeten van Jezus neer en aanbaden Hem.’7

Beeld het u even in: de Nephieten bij de tempel raakten de handen van de herrezen Heer aan! We hopen dat deze hoofdstukken in 3 Nephi net zozeer deel van onze paastraditie zullen uitmaken als Lukas 2 deel van onze kersttraditie uitmaakt. Het Boek van Mormon bevat in feite het mooiste paasverhaal aller tijden. Schenk er voldoende aandacht aan.

Ik nodig u uit om het Boek van Mormon in een nieuw licht te zien en stil te staan bij het diepzinnige getuigenis dat het bevat van de herrezen Christus, en de rijkdom en diepzinnigheid van de leer van Christus.

Het Boek van Mormon getuigt van Jezus Christus

U vraagt zich misschien af: wat hebben mijn dierbaren en ik eraan om met Pasen Schriftteksten in het Boek van Mormon te lezen? Meer dan u denkt. Telkens wanneer we in het Boek van Mormon lezen en het bestuderen, mogen we opmerkelijke resultaten verwachten.

Lesa en ik brachten onlangs een dierbare gelovige vriendin die aan een ziekte was overleden een laatste groet. We kwamen met haar familie en vrienden bijeen en wisselden fijne herinneringen uit aan deze prachtige ziel die ons leven had verrijkt.

Toen ik een eindje bij de kist vandaan met anderen stond te praten, zag ik twee jonge meisjes van jeugdwerkleeftijd bij de kist op hun tenen staan – hun ogen kwamen net tot aan de rand – om hun geliefde tante een laatste groet te brengen. Er was niemand anders in de buurt, en dus hurkte Lesa bij ze neer om ze te troosten en ze iets bij te brengen. Ze vroeg hoe het met ze ging en of ze wisten waar hun tante nu was. Ze uitten hun verdriet, maar toen zeiden deze lieve dochters van God, met ogen vol vertrouwen, dat ze wisten dat hun tante nu gelukkig was en dat ze bij Jezus was.

Op die jonge leeftijd vonden ze gemoedsrust in het grote plan van geluk en getuigden ze op hun eigen kinderlijke wijze van de werkelijkheid en eenvoudige schoonheid van de opstanding van de Heiland. Dat wisten ze in hun hart door de wijze leringen van liefdevolle ouders, familieleden en jeugdwerkleidsters die een zaadje van geloof in Jezus Christus en het eeuwige leven hadden gezaaid. De waarheden die deze wijze jonge meisjes begrepen, halen we uit de paasboodschap en -bediening van de herrezen Heiland en de woorden van de profeten in het Boek van Mormon.

Ik heb gemerkt dat als president Russell M. Nelson andersgelovigen, onder wie wereldleiders, een exemplaar van het Boek van Mormon schenkt, hij vaak in 3 Nephi over de verschijning van de herrezen Christus aan de Nephieten leest. Zo getuigt de levende profeet in feite van de levende Christus.

We kunnen pas als getuige van Jezus Christus optreden als we van Hem kunnen getuigen. Het Boek van Mormon is een getuige van Jezus Christus omdat de ene profeet na de andere op die heilige pagina’s niet alleen getuigt dat Christus zou komen, maar ook dat Hij is gekomen.

Dankzij Hem

Ik heb hier een exemplaar van de eerste editie van het Boek van Mormon. Dit ontroert me altijd. Wat de jonge Joseph Smith heeft gedaan om deze heilige Schriftuur te vertalen en publiceren, fascineert en boeit me al een groot deel van mijn volwassen leven. De wonderen die daaraan te pas zijn gekomen, zijn ongelofelijk.

Maar dat is niet de reden waarom dit boek me ontroert. Dit boek getuigt, meer dan enig ander boek dat ooit is gepubliceerd, van het leven, de bediening, de leringen, de verzoening en de opstanding van Jezus Christus. Lieve broeders en zusters, als u dit boek over Jezus Christus geregeld bestudeert, zal dat uw leven veranderen. Er zal een wereld vol nieuwe mogelijkheden voor u opengaan. Het zal uw hoop vergroten en u met naastenliefde vervullen. En het zal bovenal uw geloof in Jezus Christus versterken en u zegenen met de zekerheid dat Hij en onze Vader u kennen, liefhebben en willen dat u de weg terug naar uw hemelse thuis vindt.

Lieve broeders en zusters, de tijd die profeten hebben voorzegd, is aangebroken, ‘dat de kennis van een Heiland zich zal verbreiden onder alle natie, geslacht, taal en volk’.8 We zien deze profetie met onze eigen ogen in vervulling gaan door het getuigenis van Jezus Christus in het Boek van Mormon.

Afbeelding
De Heer Jezus Christus

Geen enkel ander boek getuigt meer van deze waarheden:

  • Dankzij Jezus Christus is alles veranderd.

  • Dankzij Hem is alles beter.

  • Dankzij Hem is het leven draaglijk – vooral de pijnlijke momenten.

  • Dankzij Hem is alles mogelijk.

Zijn bezoek als herrezen Heiland, door God de Vader geïntroduceerd, is een heerlijke, triomfantelijke paasboodschap, waardoor onze gezinsleden een persoonlijk getuigenis kunnen krijgen van Jezus Christus als onze Heiland en Verlosser, die de banden van de dood heeft verbroken.

Ik geef u tot slot mijn getuigenis van de waarheid van het Boek van Mormon en van Jezus Christus als de Zoon van de levende God. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Afdrukken