2010-2019
Susţinerea oficianţilor Bisericii
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Susţinerea oficianţilor Bisericii

Se propune ca noi să-l susţinem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător şi revelator şi ca preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă; pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în Prima Preşedinţie; şi pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în Prima Preşedinţie.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să-l susţinem pe Boyd Kenneth Packer ca preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli şi pe următorii ca membri ai acestui cvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson şi Neil L. Andersen.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să-i susţinem pe consilierii din Prima Preşedinţie şi pe membrii Cvorumului celor Doisprezece Apostoli ca profeţi, văzători şi revelatori.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Acum îi mulţumim vârstnicului Tad R. Callister pentru slujirea sa şi îl eliberăm din chemarea de autoritate generală şi membru al Preşedinţiei Cvorumurilor celor Şaptezeci.

Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulţumire s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Se propune ca noi să susţinem pe vârstnicul Lynn G. Robbins ca membru al Preşedinţiei Cvorumurilor celor Şaptezeci.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să eliberăm din chemările de autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci, începând cu data de 1 mai 2014, pe următorii: Pedro E. Abularach, Julio A. Angulo, Victor A. Asconavieta, Duck Soo Bae, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Cherrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dewsnup, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. González, Mauro Junot De Maria, Larry S. Kacher, David E. LeSueur, Paulo C. Loureiro, Steven J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergey N. Mikulin, Christopher B. Munday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patanía, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson şi Chi Hong (Sam) Wong.

Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoştinţei pentru slujirea excelentă a dânşilor s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Se propune ca noi să eliberăm cu un vot de mulţumire Preşedinţia generală a Şcolii de duminica, formată din fraţii Russell T. Osguthorpe, David M. McConkie şi Matthew O. Richardson.

Îi eliberăm, de asemenea, pe toţi membrii Comitetului General al Şcolii de duminica.

Toţi cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoştinţei pentru slujirea remarcabilă şi devotamentul acestor fraţi şi surori s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Se propune să susţinem ca membri noi ai Primului Cvorum al celor Şaptezeci pe Chi Hong (Sam) Wong şi Jörg Klebingat şi ca membri noi ai Celui de-al Doilea Cvorum al celor Şaptezeci pe Larry S. Kacher şi Hugo E. Martinez.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate prin acelaşi semn.

Se propune să-i susţinem ca noi autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci pe următorii: Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taiichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Bourne, Romulo V. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fook Chuen Zeno Chow, J. Kevin Ence, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tae Gul Jung, Wisit Khanakham, Serhii A. Kovalov, Sergio Krasnoselsky, Milan F. Kunz, Bryan R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tasara Makasi, Khumbulani Mdletshe, Dale H. Munk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo Pacheco De Pinho, Marco Antonio Rais, Steven K. Randall, R. Scott Runia, Alexey V. Samaykin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, Carlos Walter Treviño şi Juan A. Urra.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să susţinem pe Tad R. Callister ca preşedinte general al Şcolii de duminica, pe John S. Tanner ca primul consilier şi pe Devin G. Durrant ca al doilea consilier.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Menţionăm că fraţii Tanner şi Durrant slujesc în prezent în calitate de preşedinţi de misiuni şi, drept urmare, nu se află aici, în Centrul de conferinţe.

Dânşii îşi vor începe slujirea oficială în Preşedinţia generală a Şcolii de duminica după eliberarea din chemarea de preşedinte de misiune în luna iulie a anului 2014.

Se propune ca noi să susţinem celelalte autorităţi generale, autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci şi preşedinţii generale ale organizaţiilor auxiliare aşa cum sunt constituite în prezent.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Vă mulţumesc, fraţi şi surori, pentru votul de susţinere, pentru credinţa dumneavoastră şi rugăciunile pe care le rostiţi pentru noi.

Invităm autorităţile generale nou chemate să-şi ocupe locurile pe podium.