Unsaon nimo nga maka #PaminawKaniya? Si Sister Jean B. Bingham naminaw ni Jesukristo pinaagi sa mainiton nga kasiguroan nga siya nagbuhat sa husto nga butang.
Blog

Ang Mas Kanunay Kong “Pagpaminaw Kaniya,” Mas Nakasabut Ako Kaniya

Jean B. Bingham
Jean B. Bingham
Kinatibuk-ang Presidente sa Relief Society
08/04/22 | 5 min basaha
Samtang ang uban nagdawat og pagpadayag sa lain-laing paagi, gusto kong mopakigbahin og pipila ka paagi nga ako “naminaw Kaniya.”

Dugay akong nakasabot kon unsaon ko sa pagpaminaw Kaniya.

Nahinumdoman ko ang unang higayon nga ako mipakigbahin sa akong pagpamatuod diha sa simbahan kaniadtong 12 anyos ang akong panuigon. Misugod sa paglagubo ang akong kasingkasing ug nahibalo ako nga kinahanglan akong mobarog. Nahadlok ako, nangurog ang akong mga tuhod. Mibalik-balik ang akong sayop sa usa ka yanong pagpamatuod, apan gibati ko ang mainiton kaayo ug katinuod kaayo nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanako. Kadto mao ang usa sa unang mga higayon nga ako nakaamgo nga ang usa sa mga paagi nga akong bation ang Espiritu ug akong mabati ang tingog sa Manluluwas mao kanang mainitong kasigurohan nga ako nagbuhat sa hustong butang.

Uban sa daghang mahagiton nga mga butang nga nagpanghitabo sa kalibotan ug sa daghan kaayong mga tingog nga nagsulti kanato og lain-laing mga butang, ang pagdapit sa Dios sa pagpaminaw sa tingog sa Iyang Anak hilabihan gayod ka may kagamitan karon. Nagkinahanglan ako niana nga direksyon ug sa paghatag og gibug-aton sa pagtabang og wagtang niadtong uban nga mga tingog ug sa pagkuha sa mga makapalinga. Samtang ang uban nagdawat og pagpadayag sa lain-laing paagi, gusto kong mopakigbahin og pipila ka paagi nga ako “naminaw Kaniya.”

Ako Naminaw Kaniya pinaagi sa mga Kasulatan

Usa sa unang mga butang nga akong buhaton inig ka buntag aron makabaton sa Espiritu mao ang pagbasa sa mga kasulatan. Kini nagtabang kanako sa pagbaton og maayong buot aron ako makadawat og pagpadayag.

Akong nahibaloan nga kon ako nagbasa sa mga kasulatan, ako naminaw sa tingog sa Manluluwas ug namati ngadto sa Espiritu. Akong gibasa unsa ang gisulti sa Manluluwas mahitungod sa Iyang Kaugalingon ug mahitungod kanato. Mga butang sama sa “Apan pangita una kamo sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarung, ug kining tanan nga mga butang idugang nganha kaninyo.” Ug “Dali, sunod kanako.” Ug “Kon ikaw nahigugma kanako, hupti ang akong mga sugo.” Kadtong yano nga mga pahayag sa Manluluwas nagpahinumdom kanako og unsay gusto ko nga ako mahimo, asa ko gusto nga mabutang, ug kinsa ang gusto kong sundon.

Sa dihang ako mga 14, misugod ako sa pagkatingala, “Aduna ba gyuy Dios? Kining tanan ba sa hunahuna lamang?” Nagdako ako nga gilibutan sa Espiritu diha sa akong panimalay ug wala gayud makasinati og mga pagduda hangtod niana nga higayon. Usa ka adlaw ako nagbasa sa Basahon ni Mormon ug akong nabasa ang kasulatan sa Mosiah 4:9 nga nag-ingon, “Tuo sa Dios: tuo nga siya mao,” ug akong nakuha ang samang mainiton, mapasaligon nga pagbati nga mikaylap sa akong tibuok nga lawas isip usa ka bata sa dihang ako mipakigbahin sa akong pagpamatuod sa unang higayon. Nahibalo ako nga unsay gitudlo kanako mahitungod sa ebanghelyo tinuod gayod.

Ako Naminaw Kaniya sa mga Panahon sa Pagkawalay Paglaom o mga Pagsulay

Usahay, sa mga panahon sa pagkawalay paglaom o pagsulay, nahimo akong mapainubsanon igo sa pagpaminaw ug sa pagpaningkamot gayod, ug kana mao kanus-a sa kasagaran ako naminaw Kaniya pag-ayo. Ingon lamang nga ako adunay mga pagsulay ug mga pangutana sa akong kabatan-on, ang akong mga anak nagsinati usab og mga pagsulalay sa ilang kaugalingon.

Sa dihang ang akong anak nga babaye nagsinati og malisod nga panahon sa iyang kinabuhi, nag-ampo ako mahitungod niini ug diha na sa akong hunahuna kon unsa ang akong isulti aron sa pagtabang kaniya. Nagtakda kami og panahon sa pag-istorya sa telepono. Sa wala pa ang tawag sa telepono, nag-ampo ako nga mahibalo kon unsang paagi ang labing maayo nga makigsulti kaniya. Sa panahon sa tawag, wala ako mosulti og usa ka pulong nga akong giplano nga isulti. Akong gibati nga ang mga pulong nga gihatag ngari kanako mao gyud lamang ang unsay iyang gikinahanglan, ug gitapos namo kana nga pakig-istoryahay uban sa pagbati og gugma.

Nahibalo ako nga kadto dili ako––kadto ang Espiritu nga mihatag kanako niadto nga mga pulong ug kadtong pagbati sa kasigurohan. Mapasalamaton kaayo ako alang niadto nga panudlo ug direksyon ug nga ako uyon ngadto niini. Ang panag-istoryahay milig-on sa among relasyon, ug sa kadugayan gibati niya ang kasayon sa pagpakigbahin sa ubang mga butang tungod niini.

Ako Naminaw Kaniya pinaagi sa Pagsimba sa Templo

Lain nga kahibulongang paagi nga Makapaminaw sa tingog sa Manluluwas nga mas klaro mao ang pagtambong sa templo. Usahay kon ako naglingkod sulod sa templo, makadawat ako og tubag sa usa ka pag-ampo o usa ka butang mosulod sa akong hunahuna samtang ako naghilom igo sa pagpaminaw ngadto sa Espiritu. Diha usab akoy mga kasinatian diin miadto ako sa templo nga gibati ang hilabihan nga kalibog ug naglisod sa pagbati og kalinaw. Kini nagpahinumdom kanako sa pagbale wala sa kalibutanong mga butang. Sayon ra nga malinga ug malaang niadtong tinuod nga mahagitong mga problema. Apan kon ikaw moabot ngadto sa templo, palandungon nimo: “Unsa ang akong katuyoan dinhi? Unsa gyud ang akong gusto? Asa gyud ako gusto nga moadto?” Usa sa tinuod nga mga kaayohan sa pag-adto sa templo mao ang pagkuha og balik niana nga pagbati sa mahangturong panglantaw.

Ako Naminaw Kaniya pinaagi sa Musika

Ang musika nagtabang usab kanako sa pagpaminaw sa tingog sa Manluluwas. Gusto ko nga maminaw sa mga himno, bisan og ako maminaw lamang sa gitugtog sa instrumento nga musika nga walay mga pulong. Nakahibalo ako sa mga pulong tungod kay nakanta ko kini sa dugay na, busa kini akong mahinumduman. Kon ako adunay malisod nga panahon o usa ka malipayong panahon, molingkod ako sa may piyano––ug dili ako maayo kaayo nga motugtog, apan ako makatugtog sa pipila ka mga himno, ug kadto nga mga pulong nagbusog lamang sa akong espiritu ug nagtabang kanako nga mobati nga mas duol ngadto sa Manluluwas.

Ako Naminaw Kaniya pinaagi sa Paggamit sa Hingpit nga Ngalan sa Simbahan

Samtang ako naningkamot sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo, ang paggamit sa hingpit, sagrado nga ngalan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagtabang kanako sa pagbuhat niana. Kon ikaw maghunahuna mahitungod niini, ang matag usa ka pulong makahuluganon. Ang simbahan maoy usa ka pagpundok sa mga tumutuo. Ang Simbahan ni Jesikristo: Siya ang gihatagan og gibug-aton. Ang Simbahan ni Jesukristo sa Ulahing mga Adlaw––dili ang kaniadto, dili ang karaan, apan ang karon, alang sa atong panahon. Ug kinsa ang mga santos? Sila ang mga tawo kinsa naningkamot nga mahimong mas maayo. Ngari kanako, ang paggamit sa hingpit nga ngalan sa Simbahan sa tinuod naghulagway kon kinsa ako isip usa ka miyembro niana nga Simbahan. Ug kini mas makapabayaw ug makahatag og kadungganan kay sa moingon “Ako usa ka Mormon” o “Ako usa ka LDS.” Ang pagkamiyembro sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw–kana makahuluganon. Kana mao kinsa ako ug hain ang akong gihatagan og gibug-aton: ang pagkahimo nga usa ka disipulo ni Jesukristo.

Ang Mas Kanunay Kong Pagpaminaw Kaniya, Mas Nakasabut Ako Kaniya

Lapas ang akong pagkamapasalamaton sa Manluluwas, alang sa Iyang gasa sa Pag-ula, alang sa Iyang hingpit nga kinabuhi ug sa Iyang panig-ingnan. Bisan kanus-a ako adunay pangutana mahitungod kon sa unsang paagi ako kinahanglan modumala sa akong kaugalingon, ako makapangutana sa akong kaugalingon kon unsa ang akong nahibaloan mahitungod sa Manluluwas. Giunsa Niya sa pagtubag? Unsaon Niya pagtubag niini nga sitwasyon karon? Ug sa tanang panahon kana mao ang hustong tubag. Siya mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi!

Kon mas kanunay ko nga makapaminaw Kaniya mas makasabot ako ug makapasalamat sa unsay Iyang nabuhat alang kanako. Kon ako mas makapaminaw Kaniya, mas mahimo akong epektibo nga instrumento sa pagdala sa uban ngadto nianang sama nga gugma nga akong gibati. Kon ako makakat-on sa pagpaminaw Kaniya, sa pagpaminaw sa Iyang tingog, sa pagpaminaw sa Iyang Espiritu, niana ako makadumala sa mga hagit nga moabut kanako.


Jean B. Bingham
Jean B. Bingham
Si Jean Barrus Bingham mao ang ika-17 nga kinatibuk-ang presidente sa Relief Society, usa sa labing dako nga mga organisasyon sa mga babaye sa kalibutan.
Mga Komentaryo
0