Giunsa nimo sa [pag] #PaminawKaniya? Si Elder Ulisses Soares nagsulti nga sa atong pag #PaminawKaniya, ang Ginoo andam nga motabang sa paggiya kanato.
Blog

Ako “Makapaminaw Kaniya” pinaagi sa Pagpahiuyon sa Akong Hunahuna uban sa Iyang Kabubut-on

Sa akong kinabuhi, ako naningkamot sa pagpamalandong sa akong hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas nga si Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo, nga kanunayng giamuma pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios gikan sa balaan nga mga kasulatan ug gikan sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Kini nga espirituhanon nga paningkamot mibukas sa akong mga dunggan ug sa akong hunahuna ug nakatabang sa paglambo sa akong abilidad sa pagpaminaw ngadto sa Ginoo og mas maayo diha sa akong kinabuhi.

Pahilog tugoti ko nga mopaambit og pipila ka paagi nga ako “makapaminaw Kaniya.”

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Pagpahiuyon sa Akong Hunahuna ngadto Kaniya

Ako naghimo og usa ka inadlaw-adlaw nga paningkamot sa pagpahiuyon sa akong hunahuna ngadto sa mga butang nga maayo, dalaygon, ug mahiyason. Sa samang higayon, ako nakahimo og dugang pang paningkamot sa pagwagtang sa tanang butang nga dili maayo gikan sa akong hunahuna ug sa akong kasingkasing. Kon ang dili putli nga hunahuna makasulod sa akong hunahuna, maningkamot ko og maayo aron dili kini magpabilin diha tungod kay ako nasayod nga kini modala kanako sa paghimo og dili tukma nga mga pagpili ug makadala og dili maayo nga mga sangputanan sa akong kinabuhi. Kanunay kong maningkamot nga mapulihan kini og mga butang nga maayo tungod kay nakasiguro ko nga ang kahayag ug kangitngit dili mahimong mag-uban sa usa ka lugar sa samang higayon.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Basahon ni Mormon

Laing paagi nga akong gipaningkamotan nga mopuno sa akong kalag og kahayag mao ang pinaagi sa Basahon ni Mormon. Diha sa pasiuna sa Basahon ni Mormon mabasa nga: “Kami nagdapit sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa pagbasa sa Basahon ni Mormon, sa pagpalandong diha sa ilang mga kasingkasing sa mensahe nga gilakip niini, ug unya sa pagpangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangt[o]ran, sa ngalan ni Kristo kon ang basahon tinuod ba. Kadto kinsa mosunod niini nga pamaagi ug mangamuyo sa hugot nga pagtuo makaangkon og usa ka pagpamatuod sa iyang kamatuoran ug pagkabalaanon pinaagi sa gah[o]m sa Espiritu Santo.”

Sa dihang gidawat nako kini nga imbitasyon sa pagbasa ug sa pagpamalandong sa Basahon ni Mormon, ako midawat usab sa imbitasyon sa pag-ila sa Ginoo. Kon ako mosunod niining sumbanan, mobati ko og kamasaligon nga kining saad matuman ug nga ako makadungog sa tingog sa Ginoo nga nagkompirmar sa kamatuoran sa unsay akong gitun-an ug gibasa. Kini nahitabo sa matag lakang samtang ako mipadayon sa pagtuon sa Basahon ni Mormon.

Ang kombinasyon sa pagbasa, pagpamalandong, ug pag-ampo maoy nahimong bahin sa akong pagpangandam sa pagpaminaw sa Ginoo, tungod kay ang Basahon ni Mormon mao ang lain nga tugon ni Jesukristo ug sa Iyang balaan nga misyon. Kon kita mobutang sa atong hugot nga pagtuo diha sa mga saad sa Ginoo, kita nangandam usab sa pagdungog sa Iyang tingog, nga hinay, matam-is, klaro, ug dili masaypan.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Paghimo og mga Pasalig ngadto sa Ginoo

Diha sa pagbutang sa akong hugot nga pagtuo diha sa mga saad sa Ginoo ug sa Iyang ebanghelyo, ako mihimo og mga pasalig sa paghigugma ni Jesukristo labaw pa sa tanang butang, sa pagbiya sa mga butang nga dili maayo sa akong kinabuhi, ug sa pagtahod sa mga sugo sa Dios. Ang pagtuman niadtong mga pasalig nagkinahanglan og makanunayon nga pagpahinungod, ug ako nakakat-on nga ako mas mahisama ni Kristo, maglakaw diha sa Iyang kahayag, ug makapakunhod sa impluwensya sa dautan diha sa akong kinabuhi. Kini nakatabang aron madugangan ang akong espirituhanong pagkasensitibo, ug ang akong pagkaandam sa pagpaminaw Kaniya ug pagsabot sa Iyang tingog napalapdan. Pinaagi sa pagdawat sa pagdapit sa Manluluwas sa pagsunod Kaniya, ako motahan ngadto sa kabubut-on sa Ginoo. Ako makasulti uban sa kasiguradoan nga kini nakatabang kanako sa pagpalambo og usa ka mas dakong abilidad sa pagpaminaw ngadto sa Ginoo ug sa pagsunod Kaniya.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Pagtudlo sa Ebanghelyo ug Pagsunod sa Espiritu

Nakahinumdom ko og usa ka kasinatian sa dihang nagserbisyo ko isip presidente sa misyon. Nag-andam ako og usa ka pakigpulong alang sa mga misyonaryo sa usa ka komperensiya sa zone nga sa akong pagtuo maayo kaayo. Naandam na kaayo ko, ug pagkabuntag, misugod ko sa pagbati og pagduhaduha—ingon og akong nadungog ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, “Dili kini mao ang unsay gikinahanglan sa imong mga misyonaryo.”

Miluhod ako ug nag-ampo, ug dayon ang Ginoo migiya kanako ngadto sa seksyon 33 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, diin mao ang usa ka pagpadayag nga gihatag ngadto ni Propeta Joseph Smith alang sa duha ka mga kalalakin-an kinsa gitawag sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Giusab nako sa hingpit ang pakigpulong, ug kini eksaktong mitakdo sa mga panginahanglan sa mga misyonaryo nianang higayona. Nakahinumdom ko niana nga pagbati sa kalinaw nga miabot sa akong kasingkasing nga kusog kaayo, nagkompirmar sa akong hunahuna ug sa akong kasingkasing nga kini mao ang unsay gikinahanglan nga makat-onan sa mga misyonaryo nianang adlawa. Kana nga desisyon sa pagpaminaw sa Ginoo miusab sa direksyon sa among misyon, miusab sa panan-awon sa mga misyonaryo, ug miusab sa paagi nga kami mipatuman sa buhat.

Ang Ginoo maghatag kanako og mainiton, dili kasaypan nga pagbati diha sa akong tibuok lawas kon adunay butang nga husto. Ang proseso alang kanako mao ang lakang human sa usa ka lakang. Una, ako kinahanglan mobuhat sa akong bahin. Kon ako mopadulong sa sayop nga direksyon, mobati ko og kalibog ug kahisalaag. Apan kon akong tugotan ang akong hunahuna sa pagpamalandong, ang Ginoo mosugod sa paglamdag sa akong hunahuna, ug ang mga ideya mosugod sa pag-abot nga mas klaro.

Kini nga proseso nakatabang kanako nga mas isentro ang akong kinabuhi diha sa Manluluwas ug nakatabang kanako nga mas maninaw pa pag-ayo Kaniya ug sa makanunayon nga paagi.

Mga Komentaryo
0