Ang pagdawat og pagpadayag moabot lamang, sa ako ra nga sitwasyon, kon ako aduna niadtong malinawon ug hilom nga mga panahon. Akong nahibaloan nga ako dili makakonektar ngadto sa langit nga nagsinati og nagtipun-og nga kasamok.

Sukad sa unang mga panahon sa akong kinabuhi, ako naningkamot sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo ug sa pagsabot sa Iyang magiyahong kamot diha sa akong kinabuhi. Usa ka makapausab nga higayon sa akong panaw sa pagsabot sa Iyang tingog miabot samtang ako miserbisyo isip usa ka batan-ong misyonaryo sa Inglatera. Kini nga kasinatian nag-impluwensya sa nahibiling bahin sa akong kinabuhi. Naghunahuna ako niini nga higayon isip usa sa unang mga panahon nga akong gibati nga duol gyud kaayo sa langit.

Nahinumdoman ko nga naglakaw sa daplin sa Suba sa Trent sa Nottingham, Inglatera. Gihimo ako nga presidente sa district sa sobra sa 30 ka mga misyonaryo, ug kami ang responsable alang sa pagpangalagad sa siyam ka mga branch. Kami walay husto nga gidaghanon sa mga misyonaryo nga nagserbisyo sa among misyon, busa ako walay kompanyon niana nga panahon (usahay kana mahitabo niadtong una nga mga panahon sa misyonaryong buhat).

Samtang ako naglakaw subay niana nga suba, nag-inusara, nag-ampo ako og hilom. Gitinguha ko nga mobati og pipila ka giya gikan sa Ginoo. Nangamuyo ako nga Siya mahimuot sa unsay akong gipaningkamutan og buhat. Nangutana ako, “Nagbuhat ba ako sa unsay imong gusto?”

Wala ako makadungog og tingog. Wa ako makakita og bisan unsang mga anghel. Apan dihay panghunahuna sa sulod sa akong dughan––sulod sa akong kasingkasing––nga wala gayud mibaya kanako. Kana nga higayon mao ang panahon nga una kong nakat-onan kon sama sa unsa ang bation nga mahimong duol gyud kaayo ngadto sa langit.

Isip usa ka 20 anyos ang panuigon nga misyonaryo, nakat-onan ko ang usa ka leksyon gikan niana nga kasinatian: kadaghanan sa mga butang nga atong gipaminaw nga gikan sa langit sa katapusan gibati sa atong mga kasingkasing. Ug unya manghinaot nga kana nga pagbati hinay-hinay nga moabot sa atong mga hunahuna, diin kini nagtabang sa paggiya kanato sa pagsunod kon unsay atong napaminaw. Gikan niini nga kasinatian, ug sa ubang dili maihap, akong nakat-onan nga kita kinahanglan gayod nga malinawon sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Ang Ginoo mihimo niini nga tataw kaayo sa dihang siya miingon, “Humilum, kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios” (Salmo 46:10).

Pagmalinawon

Samtang ang teknolohiya sa kasagaran usa ka panalangin sa akong kinabuhi, kini usab usa ka butang nga makapalinga nga nagbutang og babag tali kanato ug sa atong abilidad sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Akong gisultihan ang akong mga apo nga kinahanglan nga mogahin og hilom nga oras sa matag adlaw sa paghunahuna mahitungod sa ilang mga kinabuhi ug sa pagpamalandong kon unsa ang gusto sa Ginoo kanila nga buhaton.

Ang pagdawat og pagpadayag moabot lamang, sa ako ra nga sitwasyon, kon ako aduna niadtong malinawon ug hilom nga mga panahon. Akong nahibaloan nga ako dili makakonektar ngadto sa langit nga nagsinati og nagtipun-og nga kasamok. Kinahanglan kang mangita niadtong hilom nga mga panahon sa imong kinabuhi nga ikaw makapamalandong sa mga butang sa Espiritu. Sa akong kasinatian, kon ako anaa niana nga gawi ug naningkamot nga magmalinawon, kana ang higayon nga ako makakuha og mga panghunahuna. Kana ang higayon nga akong makuha ang usa ka hunahuna nga ako nahibalo gikan sa langit.

Sama pananglit, naghatag ako og daghang mga pakigpulong sa akong calling. Kasagaran nga dili nako kini isulat, gawas kon ako gikinahanglan tungod sa mga limitasyon sa panahon. Busa, sa kasagaran ako naghunahuna, “Karon, unsay kinahanglan kong isulti?” Usahay ang tubag moabot sa tunga sa gabii––usa ka hilom kaayo nga bahin sa akong adlaw. Ug dili ako makadungog og tingog apan hinoon usa ka panghunahuna sa unsay giaghat sa Ginoo kanako nga buhaton ug isulti.

Pagpaminaw, Pagbati, Pagkat-on, ug Paghibalo

Nahibaloan ko usab nga ang kinasingkasing nga espirituhanong panan-aw makuha gikan sa pagbasa ug sa pagpaminaw ngadto sa ebanghelyo nga gitudlo pinaagi niadtong kinsa mga saksi ni Ginoong Jesukristo. Samtang akong nadungog ang ilang mga pulong, gibati ko ang mga butang nga naghimo sa tanang kausaban sa akong espirituhanong pagkakabig.

Nag-awhag ako sa mga misyonaryo sa bisan asa ako moadto sa pag-ila nga ang pagkakabig, pagpabalik sa pagkaaktibo, ug bisan ang pagpabiling aktibo diha sa Simbahan ni Jesukristo sa kanunay nagsugod diha sa unsay gibati sa mga tawo labaw kay sa unsay ilang nahibaloan. Usa sa dakong mga panalangin sa pagpaminaw sa Ginoo ug ang pagbati sa gahom sa Ginoo mao nga ang Espiritu Santo makahimo kanato sa pagpaminaw, pagbati, pagkat-on ug paghibalo.

Ako mahangturong mapasalamaton alang sa pag-umol sa akong kasinatian nga ako aduna isip usa ka batan-ong misionaryo sa Inglatera, tungod kay kini mitudlo kanako kon sama sa unsa ang bation nga makasinati sa magiyahong kamot sa Ginoo sa akong kinabuhi. Karon, 71 ka tuig ang milabay, ako maisugon nga makapamatuod nga kini pribiliheyo alang kanato nga makahimo sa “Pagpaminaw Kaniya” dinhi sa atong modernong kalibotan. Hinaot nga tagsa-tagsa kanato maningkamot alang sa hilom nga mga panahon, walay makapalinga, sa pagbati sa presensya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi.

Mga Komentaryo
0