Giunsa ninyo sa pag #PaminawKaniya? Si Presidente Henry B. Eyring nag-ingon nga kita usahay maka #PaminawKaniya pinaagi sa tambag ug giya sa uban.
Blog

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Pagduol Kaniya uban sa Pag-ampo ug Hugot nga Pagtuo

Henry B. Eyring Official Portrait 2018
Presidente Henry B. Eyring
Ikaduhang Magtatambag
08/28/21 | 5 min basaha
Ang pagdawat og giya gikan sa Espiritu Santo nagkinahanglan og labaw pa kay sa kaswal nga pagpaminaw ug pagbasa. Gikinahanglan nga kamo mag-ampo ug matuohong magbuhat aron masulod sa inyong kasingkasing ang mga pulong sa kamatuoran. Kamo kinahanglang mag-ampo nga ang Dios mopanalangin kaninyo sa Iyang Espiritu, nga Siya mogiya ninyo sa tanang kamatuoran ug mopakita kaninyo sa hustong dalan.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Gahom sa Pagpahiuli

Akong naamguhan sa akong kinabuhi nga ang tawhanong paghukom ug lohikal nga hunahuna dili igo aron matubag ang importante nga mga pangutana sa kinabuhi. Ako nagkinahanglan og pagpadayag gikan sa Dios. Ug kita dili lang nagkinahanglan og usa ka pagpadayag sa usa ka higayon sa kaugtas, apan sa kinahanglan nga kini makanunayon nga modagayday. Kita dili lang nagkinahanglan og usa ka pagdan-ag sa kahayag ug kahupay, apan sa magpadayon nga panalangin sa pakigkumunikasyon uban sa Dios.

Ang pagkaanaa gayod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naggikan sa usa ka batan-ong lalaki nga nakahibalo nga kana tinuod. Ang batan-ong si Joseph Smith nasayod nga kon siya lang dili gayod siya mahibalo kon unsay apilan niya nga simbahan. Mao nga nangutana siya sa Dios, sigon sa gisulti sa basahon ni Santiago. Ang Dios Amahan ug ang Iyang Pinalanggang Anak mipakita didto sa kakahoyan sa unsay gitawag nga ang Unang Panan-awon. Gitubag nila ang pangutana nga dili matubag ni Joseph. Wala lang siya tawaga sa Dios sa pag-establisar sa tinuod nga Simbahan ni Jesukristo, apan uban niana gipahiuli ang gahom nga makasangpit sa Espiritu Santo aron ang pagpadayag gikan sa Dios magpadayon.

Kapin sa 200 ka tuig ang milabay, kini nga gahom anaa gihapon, ug ako naningkamot sa paggamit niini sa kanunay sa akong kinabuhi sa “pagpaminaw Kaniya.” Ako manghinaot nga ang akong mga hunahuna ug mga kasinatian makatabang kaninyo nga makaamgo sa lain-laing paagi sa pagdawat og pagpadayag gikan sa Espiritu Santo.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Pagsunod sa Sumbanan sa Unang Panan-awon

Ang Unang Panan-awon nagtanyag usab og usa ka sumbanan nga akong magamit sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Si Joseph Smith misugod ug mipadayon sa iyang pagpangalagad uban sa pagkaamgo nga dili igo ang iyang kaugalingong kaalam aron masayod unsa nga dalan ang iyang subayon. Misunod siya og sundanan nga masunod natong tanan aron mahimong sarang sa padayon nga personal nga pagpadayag:

  • Gitun-an niya ang mga pulong nga gipadayag na sa Dios diha sa mga kasulatan.
  • Gipamalandongan niya ang iyang nabasa ug nabati.
  • Gibalik-balikan niya sa kanunay ang mga kasulatan ug sa mainampingong paagi.
  • Gikan sa hugot nga pagtuo nga iyang naangkon pinaagi sa pagtuon ug pagpamalandong, nakahukom siya nga mag-ampo.
  • Sa dihang miabot ang pagpadayag, nakadawat siya sa kamatuoran ug kahayag, misunod sa kamatuoran nga gihatag kaniya, ug nagtinguha og dugang nga kamatuoran.
  • Mibasa na usab siya sa mga kasulatan ug nakadawat og dugang nga pagpadayag gikan sa Dios, diin iyang gisulat.
  • Mipadayon siya sa pag-ampo ug pagsunod, sa ingon nakadawat pa og dugang nga kahayag ug mga instruksyon.

Si Propeta Joseph Smith mipakita og ehemplo alang kanako kon unsaon sa pagdawat og makanunayong espirituwal nga direksyon ug kahupayan pinaagi sa Espiritu Santo. Nag-ampo siya uban sa hugot nga pagtuo nga ang Dios motubag. Ang tubag miabot sa dihang bata pa siya. Kadto nga mga mensahe miabot sa dihang kinahanglan siya nga masayod kon sa unsang paagi ipaestablisar sa Dios ang Iyang Simbahan. Ang Espiritu Santo mihupay ug migiya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. Ang akong hagit mao ang paglihok aron akong madawat ang mga mensahe sa kamatuoran nga andam nga ipadala sa Langitnong Amahan kanako isip pagpadayag ug sa pag-ila sa unsay napadala na Niya.

Ang pagpamalandong sa mga kasulatan naggiya kanako sa pagpangutana sa hustong mga pangutana diha sa pag-ampo. Ug ingon ka siguro sa pag-abli sa kalangitan ngadto kang Joseph Smith human nga siya namalandong sa mga kasulatan diha sa hugot nga pagtuo, ang Dios motubag sa inyong mga pag-ampo ug Siya moagak kaninyo pinaagi sa kamot.

Ako Nakakat-on sa Pagpaminaw Kaniya pinaagi sa Akong Inahan

Usa sa kinaunhan ug kinanindotan nga mga ehemplo sa pagkat-on sa pagdawat og pagpadayag miabot pinaagi sa akong inahan. Wala gayod siyay gisulti nga butang nga wala nako giseryuso, ug ako kanunayng mibati nga siya nasayod unsa ang husto. Ako adunay usa ka pagbati nga siya nagbantay kanako, sama gayod sa samang paagi nga akong gibati nga ang Manluluwas nagtan-aw kanako. Kon siya mopasigpat gani kanako nga dili mouyon, magmatngon ko.

Nakahinumdom ko nga dihay usa ka higayon nga duna koy kita nga 10 sentimos ug mihukom nga motan-aw og sine, diin panagsa ra kaayo nakong gibuhat. Miingon ko ngadto sa akong inahan, “Motan-aw ko og sine. Unsay imong hunahuna?” Miingon siya, “Aw, kon ganahan ka,” ug naghunahuna ko, “Kon mao … dili ko makaadto karon,” tungod kay makaingon ko nga adunay pagdumili sa iyang panagway. Akong mama usa ka maalamon nga babaye, ug ang iyang pagtugot sama nga ako nakadawat og pagtugot gikan sa Ginoo. Gibati nako nga ang akong inahan konektado sa langit, ug ang pagpaminaw kaniya sama ra nga ako naminaw Kaniya. Kon ako mireklamo sa mga butang nga lisod, kanunay siya nga moingon, “Kon ikaw anaa sa hustong dalan, kini kanunayng lisod.”

Si Bisan Kinsa Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Saad sa Espiritu Santo

Sa samang paagi nga ang paghimo og maalamon nga mga pagpili nagkinahanglan og “tungason” nga paningkamot, aron masayod sa kabubut-on sa Dios ako kinahanglan gayod nga mapasaligon nga mobuhat niini. Ang mga pulong “Ang imong pagbuot maoy matuman,” (Mateo 6:10), nga nasulat diha sa kasingkasing, mao ang bintana sa pagpadayag. Ang tubag moabot pinaagi sa Espiritu Santo, ug ako nagkinahanglan niana nga giya sa kanunay. Aron makabaton sa Espiritu Santo isip akong kauban, ako kinahanglan gayod nga takos, nalimpyo pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Aron ang akong pagkamasulundon sa mga sugo, ang akong tinguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on, ug ang akong pagpangutana diha sa hugot nga pagtuo motino kon unsa ka klaro nga makagiya kanako ang Magtutudlo pinaagi sa mga tubag sa akong mga pag-ampo.

Isip mga miyembro sa Simbahan, kitang tanan adunay bililhon nga saad sa Espiritu Santo isip usa ka kauban, ug kita usab adunay tinuod nga mga direksiyon kon unsaon sa pagdawat niana nga gasa. Kini nga mga pulong gisulti sa awtorisado nga sulugoon sa Ginoo samtang gipatong ang iyang mga kamot sa atong ulo: “Dawata ang Espiritu Santo.” Nianang higayona ikaw ug ako adunay kasiguroan nga Siya ipadala. Apan ang atong obligasyon mao ang pagpili sa pagbukas sa atong mga kasingkasing sa pagdawat og pag-alagad sa Espiritu sa tibuok kinabuhi. Wala kaayo kini mag-agad unsa nga pulong ang gamiton, apan magkinahanglan kini og pailob. Kini mao ang pagduol ngadto sa atong Langitnong Amahan uban sa tuyo nga personal Niya nga matagad. Siya ang Dios labaw sa tanan, ang Amahan sa tanan, ug gani andam nga mohatag og hingpit nga pagtagad ngadto sa usa sa Iyang mga anak.

Paminaw Kaniya pinaagi sa Pagtangtang sa Pagkabalda

Dunay kalangas ug mga tawo sa inyong palibut kasagaran samtang nagmata kamo. Makadungog ang Dios sa hilom ninyong mga pag-ampo, apan kinahanglan kamong magkat-on unsaon sa pagbaliwala sa mga pagbalda, kay ang higayon nga magkinahanglan kamo og koneksyon sa Dios mahimong dili moabot sa hilom nga mga panahon. Dili kamo makalahutay sa pagka-espirituhanon kon wala ang proteksyon sa pakig-uban sa Espiritu Santo sa inyong inadlawng pagpakabuhi. Kinahanglan nga mag-ampo kamo alang niini ug maningkamot nga makabaton niini. Niana lamang nga giya kamo makasubay sa higpit ug pig-ot nga dalan latas sa gabon sa kadautan.

Ang pagdawat og giya gikan sa Espiritu Santo nagkinahanglan og labaw pa kay sa kaswal nga pagpaminaw ug pagbasa. Gikinahanglan nga kamo mag-ampo ug matuohong magbuhat aron masulod sa inyong kasingkasing ang mga pulong sa kamatuoran. Kamo kinahanglang mag-ampo nga ang Dios mopanalangin kaninyo sa Iyang Espiritu, nga Siya mogiya ninyo sa tanang kamatuoran ug mopakita kaninyo sa hustong dalan.


Henry B. Eyring Official Portrait 2018
Presidente Henry B. Eyring
Si Presidente Henry B. Eyring gipaluyohan ug gi-set apart isip ikaduhang magtatambag sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niadtong Dominggo, Enero 14, 2018.
Mga Komentaryo
0