Unsaon nimo sa pag #PaminawKaniya? Si Elder Neil L. Andersen miingon nga kita maka #PaminawKaniya ug makadawat og pagpadayag pinaagi sa tinuod, sinserong personal nga mag-ampo.
Blog

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Tinud-anay nga Pag-ampo ug Paghinuklog

Neil L. Andersen
Neil L. Andersen
Sa Korum sa Napulog Duha ka Apostoles
12/27/21 | 6 min basaha
Ang matinuoron, tinud-anay, personal nga pag-ampo mag-abli sa bintana ngadto sa pagpadayag gikan sa atong Langitnong Amahan. Ang pagpaningkamot sa pagpaminaw ngadto sa hilom nga mga pag-aghat sa Espiritu ug pagsaad sa akong Langitnong Amahan nga ako mahimong mas mohatag og pagtagad niadto nga mga butang mora og nakahatag kanako og mas dako nga abilidad aron nga ako makapaminaw Kaniya.

Kon ako maghunahuna sa mga paagi nga ako “maminaw Kaniya,” ako napahinumdoman sa lain-laing mga paagi nga ang akong mga kaubanan sa Korum sa Napulog Duha ka Apostoles nakadawat sa tingog sa Ginoo pinaagi sa Espiritu. Kon ang bisan kinsa maadunay gilugwayan nga panaghisgotan uban sa mga sakop sa Korum, ilang mabantayan ang tingog sa Ginoo nga moabot sa daghang paagi.

Si Elder David A. Bednar naghisgot kabahin sa pagpaminaw Kaniya diha sa mga kasulatan. Si Elder Dieter F. Uchtdorf naghisgot kabahin sa pagbati sa gugma sa Manluluwas. Si Sister Joy D. Jones nakadungog og mga ngalan diha sa iyang hunahuna. Daghan kanato ang aduna niining sama nga mga kasinatian sa pagdawat og pagpadayag. Usahay ang Balaang Espiritu labihan ka dili makalimtan nga kana nga panumdoman tingali dili na gayod mobiya nimo. Si Presidente M. Russell Ballard miistorya kabahin sa usa ka espesyal nga pag-aghat nga iyang gibati isip usa ka misyonaryo 70 ka tuig na ang milabay ug wala gayod makalimti. Kadto mga gamhanan kaayo, dako kaayo og impluwensya nga mga panumdoman. Sa daghang higayon ang pagdawat og langitnong giya sama niana. Sa laing mga higayon kini kalit ug sigurado apan dili kaayo ingon ana ka grabe.

Aniay pipila ka paagi nga ako sa kasamtangan makapaminaw Kaniya.

Ako Makapaminaw Kaniya Kon Ako Andam nga Mag-usab

Usa sa akong paborito nga kasulatan mao ang “Magpaubos ka; ug ang Ginoo nga imong Dios moagak kanimo pinaagi sa kamot, ug mohatag kanimo og tubag sa imong mga pag-ampo” (Doktrina ug mga Pakigsaad 112:10). Akong makita nga ako labing kusog nga makapaminaw Kaniya kon ako moduol Kaniya uban sa kamapainubsanon, lubos nga kamatinuoron, kaandam nga Siya ipatigbabaw, ug ang kagustohan nga mahimong mas labaw sa kon unsa ako karon pinaagi sa pag-usab ug paghinulsol.

Ako kanang nakita sa akong kaugalingong kinabuhi, kon ang usa ka minahal o usa ka higala mosugyot og mga butang nga kinahanglan nakong usbon, ang kinaiyanhon nga tawo sa sulod nako usahay motubag og una:“Wala nimo kini makita gikan sa akong panglantaw. Kinsa ka nga mohukom?” Apan, kon ako moluhod nga mapainubsanon atubangan sa akong Langitnong Amahan ug mangutana sa tinud-anay gayod, “Amahan, unsa ang kinahanglan nakong usbon? Asa man ko nagkulang?” usa ka kalma nga pagbati ang moabot kanako. Ug sa sakto nga higayon, ako makapaminaw Kaniya ug ang kamatuoran motuhop sa akong kasingkasing. Sa ubang higayon dili kini komportable. Apan kon dili nako ibalewala ang espirituhanong panabot, ang pagkadungog sa Iyang pagkamatinuoron kanako mitabang nako nga mahimong matinuoron sa akong kaugalingon.

Ang tinuod nga kausaban panagsa ra nga mahitabo sa usa ka adlaw, apan sa igong higayon, kita mahimong mas labaw sama sa unsay gusto nato. Samtang ako maminaw Kaniya ug molihok sa espirituhanong direksyon nga akong nadawat gikan Kaniya, Siya mobubo sa Iyang Espiritu ug sa Iyang pag-uyon ngari kanako. Walay butang nga mas molabaw pa kay sa mobati sa Iyang Espiritu ug pag-uyon.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Tinud-anay nga Pag-ampo ug Paghinuklog

Daghang tuig na ang milabay, aduna koy lisod nga kahimtang. Nianang higayona, nagtrabaho ko uban ni Presidente James E. Faust, nga kanhi naa sa Unang Kapangulohan. Akong gidala ang problema ngadto kaniya kay nakahibalo ko nga masulbad niya kini. Human ko mangutana sa iyang tambag kabahin sa problema, imbes nga hatagan lang ko sa tubag, siya miingon kanako, “Nan, Neil, nag-ampo ka ba kabahin niini?” Gisultihan nako siya nga nag-ampo ko kabahin niini. Dayon siya mihunong nga mora ba og wala ko makasabot niya, ug siya miingon, “Nag-ampo ka ba tibuok gabii sama sa pag-ampo ni Enos?” Kinahanglan kong moangkon nga wala ko makahimo niana. Ug siya miingon, “Kon imo kanang buhaton, makadawat ka sa imong tubag.” Insakto siya—sa dihang nag-ampo ko sulod sa taas kaayo nga panahon, ang tubag klaro nga miabot.

Naningkamot ko sa pag-ampo kada buntag, “Langitnong Amahan, kon naay usa ka butang nga akong mahimo alang Kanimo, palihog tugoti ko nga himoon kini.” Dayon samtang ako mopadayon sa akong adlaw, gihatagan nako og pagtagad ang mga butang sa akong palibot. Tingali kini usa ka tawo kinsa nagkinahanglan og pinansiyal nga tabang o usa ka tawo kinsa nagkinahanglan lang og nindot nga pulong sa pag-awhag o yano lang nga salamat. Ang pagkahibalo nga ang Ginoo moaghat kanako nakapabilin nako nga mas mohatag og pagtagad sa pagpaminaw nianang Espiritu nga naa sa sulod kanako aron nga ako makabuhat gayod sa mga butang nga giaghat ko nga buhaton.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Impluwensiya sa Akong Asawa

Nakadawat usab ako og mga pag-aghat pinaagi sa pagpaminaw sa espirituhanong tambag sa akong asawa. Aduna akoy presidente sa misyon kinsa mitawag sa iyang asawa isip iyang “passport sa kahangtoran.” Kini tinuod usab diri nako tungod kay ang akong asawa, si Kathy, naimpluwensyahan kaayo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug binuang na gayod para nako kon dili ko maminaw og maayo kaniya. Akong nakita nga ang pagkaanaa sa Espiritu sa Ginoo uban kanako nagdepende kaayo kon giunsa nako pagpakigrelasyon sa akong bililhon, minahal nga kauban. Kon gusto ko nga mobati og maayo sa Espiritu sa Ginoo sa akong kinabuhi, nan kinahanglan ko nga mohatag og pagtagad kaniya, abtik nga maminaw kaniya, ug dili daling mawagtangan og pasensiya kaniya. Karon nga minyo na kami og 46 ka tuig, nakat-onan nako kini sa dakong kaabunda. Nahibaloan nako kini human kami maminyo og usa ka tuig, apan human sa 46 ka tuig, kini kabahin na sa tanan nakong gibuhat. Ang akong relasyon ngadto ni Kathy nakaimpluwensya sa akong abilidad nga maanaa ang Espiritu uban kanako ug sa pagpaminaw Kaniya labaw sa bisan unsa pa man nga butang sa akong kinabuhi.

Ako Makapaminaw Kaniya pinaagi sa Paghinulsol ug Mahangtorong Paglambo

Walay bisan usa kanato nga hingpit, ug kitang tanan makahimo og mga sayop niini nga kinabuhi. Kitang tanan adunay mga kahuyang, ug ang pagkahimo nga sama sa atong Manluluwas lisod kaayo nga buhaton. Ang akong kasinatian mao nga samtang ang Ginoo matinuoron kaayo kanako, Siya usab andam kaayo nga mopasaylo kanako. Mao nga kon ang usa ka pagkorihir moabot, dili ko magdahom nga mahatag dayon kanako ang pagpasaylo. Nakahibalo ko nga kon ako magmasulub-on ug magmahinulsolon sa unsay akong nabuhat, ang Ginoo mohatag dayon sa Iyang panalangin ug gugma ngari kanako ug mopahibalo nako nga ako nagpadulong sa insakto nga direksyon. Usa sa mga butang nga akong nahibaloan kabahin sa Dios nga Kapangulohan, samtang ako nagsugod sa pagkaila og maayo Kanila, mao nga ang Ilang gugma labaw kaayo sa atong gugma ug ang Ilang abilidad sa pagpasaylo labaw kaayo sa atong abilidad sa pagpasaylo. Ang Ilang tinguha sa pagdala og kalipay ngari kanato molabaw pa kaayo kay sa atong kaandam sa pagdala og kalipay ngadto sa uban.

Si Presidente Russell M. Nelson miingon, “Walay laing mas makapagawasnon, mas makapahamili, o mas importante sa atong kaugalingong pag-uswag kay sa usa ka kanunay, matag-adlaw nga paghatag og gibug-aton sa paghinulsol.”1 Sa akong mga pag-ampo, naningkamot ko sa pagribyu sa mga nahitabo sa akong adlaw, mangutana sa akong kaugalingon: Ang ako ba nga mga lihok nagpakita og kamatinuoron ug pagkadili hakog? Unsa nga mga hunahuna ug mga emosyon ang gikinahanglan nakong mas kontrolahon pa? Unsaon kaha nako nga mahimong mas maaghop, mas mahigugmaon, mas mapasayloon ug maluluy-on, mas matinabangon ngadto sa nanginahanglan? Naningkamot usab ako sa pagpangutana sa positibo nga mga pangutana: Unsaon nako pag-ila sa mga paagi nga ang Ginoo miimpluwensya sa akong kinabuhi? Sa unsang mga paagi ko nakahimo og pag-uswag? Sa unsang mga paagi ko nakasunod sa ehemplo sa Manluluwas? Mohunong dayon ko ug hilom nga maminaw. Ang Balaang Espiritu mikompirmar sa gugma sa atong Langitnong Amahan alang kanako ug mipasalig kanako nga ang akong ginagmay nga mga lakang sa pag-uswag nakatabang kanako nga moduol ngadto Kaniya.

Ang matinuoron, tinud-anay, personal nga pag-ampo mag-abli sa bintana ngadto sa pagpadayag gikan sa atong Langitnong Amahan. Ang pagpaningkamot sa pagpaminaw ngadto sa hilom nga mga pag-aghat sa Espiritu ug pagsaad sa akong Langitnong Amahan nga ako mahimong mas mohatag og pagtagad niadto nga mga butang mora og nakahatag kanako og mas dako nga abilidad aron nga ako makapaminaw Kaniya.

Mubo nga sulat

1. Russell M. Nelson, “Kita Makabuhat og Mas Maayo pa ug Mahimong Mas Maayo,” kinatibuk-ang komperensiya, Abr. 2019.

Tan-aw og mas dugang nga “Paminaw Kaniya” nga sulod dinhi.


Neil L. Andersen
Neil L. Andersen
Si Neil L. Andersen gitawag isip usa ka Apostol sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niadtong Abril 4, 2009.
Mga Komentaryo
0