Giunsa ninyo pag #PaminawKaniya? Si Elder Ronald A. Rasband nag-ingon nga kita maka #PaminawKaniya pinaagi sa mga pag-aghat nga atong madawat samtang magbasa sa Balaan nga mga Kasulatan.
Blog

Ako “Maminaw Kaniya” pinaagi sa Pagsanong sa mga Pag-aghat

Ronald A. Rasband
Ronald A. Rasband
Korum sa Napulog Duha ka Apostoles
02/09/24 | 6 min basaha
Sa akong pagmata sa buntag, modangop ko ngadto sa Langitnong Amahan diha sa pag-ampo ug moingon, “Langitnong Amahan, tabangi ko karong adlawa nga mahimong masanongon sa mga pag-aghat sa Imong Espiritu.” Anaa kana sa akong mga pag-ampo mabuntag.

Samtang namalandong ako sa mga paagi nga ako “Naminaw Kaniya,” akong nahinumdoman nga nakakat-on sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo sa sayo kaayong bahin sa akong kinabuhi. Gipadako ko sa maayo kaayo nga mga ginikanan, ug sila nagtudlo kanako sa kaimportante sa mga kasulatan sa dihang bata pa ako. Gikan sa akong pagkabata ug pagkabatan-on, hangtod sa akong misyon, ug sa tibuok kinabuhi, ako nakatutok pag-ayo ngadto sa pagpaningkamot nga mobati sa Espiritu nga naggiya kanako. Ang mga paagi nga akong madungog pag-ayo ang Espiritu sa Ginoo diha sa akong kinabuhi mao ang pagbasa sa mga kasulatan ug ang pagtuman sa Iyang mga pag-aghat. Ania ang piho nga mga higayon kon giunsa nako sa pagpaminaw Kaniya diha sa akong kinabuhi.

Ang Akong Inahan Mitudlo Kanako sa Pagpaminaw Kaniya pinaagi sa mga Kasulatan

Ang akong inahan usa ka diosnon nga pagkatawo ug mitudlo kanako unsaon sa pagpaminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Sa panahon nga natawo nako, aduna na siyay daghang kasinatian sa kinabuhi. Kadtong mga kasinatian sa kinabuhi nakapahimo kaniya nga makatutok pag-ayo kanako isip iyang kinamanghorang anak. Akong mahinumdoman nga siya nagmatuto kanako, ug naay kadtong gamay nga lugar nga init-init atubangan sa hungawanan sa pangpainit sa panimalay nga naa didto sa among sala diin adto ko niya dad-on. Samtang kami maglingkod didto, siya mag-istorya kanako sa mga istorya sa Daang Tugon. Ingon niadto ang akong pagkat-on sa pag-ila sa Espiritu. Siya magpili og lain-laing mga istorya sa kasulatan ug ipasabot kini kanako, ug dayon iya kining itudlo unsaon nga maggamit kini sa akong kinabuhi.

Ako Maminaw Kaniya pinaagi sa Adunay Katuyoan nga Direksiyon

Dayag lang gikan sa pagpadako nako, ang pag-ila sa Espiritu dili mahitabo sa sulagma lang. Inig katulog nako sa kagabhion, kon ako adunay usa ka butang nga anaa sa akong hunahuna nga mahimong makaapekto sa akong buluhaton sa Simbahan sa sunod adlaw, o kon maghunahuna ko sa usa sa akong mga anak, mga apo, o mga higala, mobati ko og adunay katuyoan nga direksiyon. Kasagaran ako mobati lang og pag-aghat, sama pananglit, ako mobati sa panginahanglan nga moari diri, mobuhat niini, mobuhat niadto, mosulti niini, mosulti niadto. Sa ubang higayon ako mobati sa mga pulong. Ako makasabot ni Nephi diha sa Basahon ni Mormon sa dihang siya miingon ngadto sa iyang mga igsoong lalaki nga sila “ingon sa walay pagbati, mao nga [sila] dili makabati” sa mga pulong sa Ginoo (1 Nephi 17:45). Alang kanako ang tingog sa Espiritu usa ka pagbati nga ikapakita pinaagi sa direksiyon.

Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga kon maminaw kamo sa unang mga pag-aghat, makuha ninyo kini og husto kasiyam sa napulo ka higayon.1 Ako nakakat-on sayo sa akong kinabuhi nga kon kamo mosunod niadtong una nga mga pag-aghat, kamo sa kasagaran magiyahan sa Espiritu Santo.

Ako Maminaw Kaniya pinaagi sa Pagsanong sa mga Pag-aghat

Sa bag-ohay nga katuigan nakasinati ko sa pagbati nga naaghat taliwala sa usa ka panagsultihanay, ug dayon misanong lang ko niini. Misulay ako nga ingon niadto ka masanongon sa Espiritu Santo, ug ako nagtuo nga kini nakaepekto kanako sa matag bahin sa akong kinabuhi. Sa akong pagmata sa buntag, modangop ko ngadto sa Langitnong Amahan diha sa pag-ampo ug moingon, “Langitnong Amahan, tabangi ko karong adlawa nga mahimong masanongon sa mga pag-aghat sa Imong Espiritu.” Anaa kana sa akong mga pag-ampo mabuntag.

Bisan sa buluhaton sa Simbahan man kini, sa usa ka sakop sa pamilya, o sa bisan unsa nga konteksto, maningkamot ko nga magmasanongon sa Espiritu. Ang pagkahimong masanongon sa Espiritu Santo nagkinahanglan og pipila ka mainampingon nga mga naandang buluhaton sa atong bahin. Ang pipila sa mga programa sa telebisyon nga atong gitan-aw ug mga pahinumdom nga atong makit-an niining panahona mahimong makapasilo sa Espiritu Santo. Ang impluwensiya sa gawas nga atong tugotan nga motuhop sa atong espiritu makaepekto sa atong abilidad nga mahimong masanongon sa Espiritu Santo.

Ako Nakakat-on nga Maminaw Kaniya pinaagi sa Akong Tawag sa Misyon ngadto sa New York

Sa dihang 19 pa ko, mahinamon ko nga naghulat sa akong tawag sa misyon. Ang akong amahan, igsoong lalaki, ug bayaw nga lalaki didto nagmisyon sa Germany, ug gusto ko nga moadto usab sa Germany alang sa akong misyon. Akong nahinumdoman ang adlaw nga milakaw ko padulong sa among sudlanan sa mga sulat [mailbox], ug anaa didto ang akong sulat sa misyon. Wala ko maghulat alang sa dako nga selebrasyon o salo-salo sama sa ilang buhaton karon––ako lang giablihan ang sulat. Ang akong mga ginikanan wala gani sa balay atong tungora.

Akong gibasa: “Elder Ronald A. Rasband, ikaw gitawag sa pag-alagad isip usa ka misyonaryo sa Eastern States Mission, nga ang ulohang buhatan anaa sa Siyudad sa New York, New York.” Ug nakahinumdom ko nga miingon, “Dili! Adto man unta ko sa Germany!” Nasagmuyo ko. Misulod ko sa balay nga bitbit ang sulat diha sa akong kamot, ug nasayod nga ako nang igkita ang akong mga ginikanan sa dili madugay. Mao nga miingon ko sa akong kaugalingon, “Kinahanglan nga aduna koy mas maayo nga pagbati bahin niini, ug kinahanglan nga sa daling panahon.”

Misulod ko sa akong kwarto, ug mikuha sa Doktrina ug mga Pakigsaad. Sa wala mahibaloi nga rason niadtong adlawa, mipakli ko diha mismo sa ika-100 nga seksiyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ug misugod ko sa pagbasa: “Tan-awa, ug sud-onga, Ako adunay daghan nga mga katawhan niini nga dapit, sa naglib[o]t nga mga rehiyon; ug ang usa ka masangp[o]ton nga pultahan pagabuksan diha sa naglib[o]t nga mga rehiyon niining silangan nga bahin sa yuta. Busa, Ako, ang Ginoo, mitugot kaninyo sa pag-anhi niini nga dapit; kay sa ingon kini gikinahanglan ngari kanako alang sa kaluwasan sa mga kalag” (Doktrina ug mga Pakigsaad 100:3–4).

Diha-diha ang akong pagbati nausab bahin sa pagkawala matawag nga mahimong misyonaryo sa Germany. Sa oras nga miabot na sa balay ang akong mga ginikanan, ako nasayod, sa pagpadayag pinaagi niini nga kasulatan, nga ang Eastern States Mission mao ang dapit nga buot sa Ginoo nga ako moadto.

Ako Naminaw Kaniya isip usa ka Presidente sa Misyon

Agig dugang sa pagkatawag isip usa ka misyonaryo ngadto sa New York, ako napanalanginan nga makaserbisyo isip presidente sa misyon didto. Samtang nagserbisyo niadto nga calling, nakadawat ko og balita nga si Elder Neal A. Maxwell moadto sa Siyudad sa New York. Samtang nagsugod ko sa paghimo og mga plano alang sa usa ka komperensiya sa tibuok misyon didto sa Manhattan, naghunahuna ko kon kinsa ang mohalad sa pangbukas nga pag-ampo alang sa panagtigom. Akong gikuha ang akong listahan sa misyon ug nag-ampo, miingon, “Langitnong Amahan, tabangi ko nga makahibalo hain niini nga mga misyonaryo ang gusto nimo nga mohalad niining pangbukas nga pag-ampo.”

Atol sa akong naandan nga pamaagi sa mga pag-interbiyo, nakig-istorya ko og usa ka elder nga ginganlan og Elder Joseph Appiah. Ako miingon, “Elder, aduna koy ipangutana kanimo. Nagsegi ko og ampo aron mahibalo kon kinsa, sa tanan natong mga misyonaryo, ang moampo atol sa debosyonal uban ni Elder Neal A. Maxwell, ug ang imong ngalan ang misantop sa akong hunahuna. Modapit ko nimo nga mohalad sa pangbukas nga pag-ampo sa debosyonal.”

Si Elder Appiah nagsugod sa pagdanguy-ngoy ug miingon, “President, walay laing misyonaryo niini nga misyon nga mas mapasidungganon nga moampo uban ni Elder Maxwell kaysa nako, ug tugoti ko sa pagsulti nimo kon ngano. Si Elder Maxwell mao ang Apostol kinsa nagsugod sa buhat sa Simbahan sa akong natawhang nasod sa Ghana. Siya mitawag sa akong amahan, si Thomas Appiah, nga mahimong presidente sa district sa Accra Ghana District. Ug walo lang ka tuig ang milabay, si Elder Maxwell ang misilyo sa akong mga ginikanan sa Templo sa Salt Lake.”

Wala koy ideya bahin sa koneksiyon sa Ghana ngadto sa iyang amahan o sa koneksiyon sa templo ngadto sa iyang pamilya. Ang ako lang nahibaloan nga sa dihang mitan-aw ko niadtong listahan sa mga misyonaryo, ang ngalan ni Elder Appiah ang makita nga daw gisug-an og neyon alang kanako. Niadtong adlaw sa debosyonal, si Elder Appiah mihalad sa pangbukas nga pag-ampo, ug si Elder Maxwell mibarog sa iyang lingkoranan ug miadto sa pulpito ug migakos kaniya.

Dili gayod nako makalimtan ang pagsunod niadto nga pag-aghat, gigiyahan ngadto sa usa ka misyonaryo, ug makabaton niadto nga kasinatian uban sa usa ka Apostol sa Ginoo. Ang Ginoo nakaila sa matag usa sa Iyang mga anak. Kini gipakita sa pangalagad ni Jesukristo. Sa Basahon ni Mormon, si Jesukristo tagsa-tagsa nga nangalagad sa katawhan. Ako nagtuo nga usa kadto ka maanindot kaayo nga leksiyon nga angay hinumdoman natong tanan: nga bisan sa daghang katawhan, mga kongregasyon, o mga pamilya, si Ginoong Jesukristo mangalagad kanato sa tagsa-tagsa.

Mubo nga sulat
1. Tan-awa sa Truman G. Madsen, Joseph Smith the Prophet (1989), 103.


Ronald A. Rasband
Ronald A. Rasband
Si Ronald A. Rasband gitawag ngadto sa Korum sa Napulog Duha ka Apostoles niadtong Oktubre 3, 2015.
Mga Komentaryo
0