Blog

Ang Manluluwas Makigsulti Kanato sa Personal, sa Dili Magkaparehas, ug sa mga Paagi nga Atong Masabtan

06/15/22 | 3 min basaha
Naningkamot ako sa pagwagtang sa mga makabalda dinhi sa kalibotan diha sa yano nga mga butang––pag-ampo, kanunay nga pagbaton og pag-ampo sa akong kasingkasing, matag adlaw nga pagbusog sa mga pulong sa Dios diha sa Basahon ni Mormon, ug paggahin og panahon uban sa minahal nga mga sakop sa pamilya ug minahal nga mga higala. Kadto mao ang mga matang sa mga butang nga makapahimo kanakong abtik aron nga ako makadungog Kaniya samtang Siya mamulong kanako sa personal, dili magkaparehas, ug sa mga paagi nga akong masabtan.

Ang Manluluwas makigsulti kanato sa mga paagi nga atong masabtan. Siya mahimong makigsulti kanato sa lainlaing paagi latas sa tibuok natong kinabuhi. Diha lamay pipila ka okasyon nga ako nakadungog og tingog sulod sa akong hunahuna nga misulti og piho nga mga pulong. Kadto nga matang sa kasinatian dili sagad alang kanako. Kasagaran, aduna akoy hunahuna nga mosangpot ngadto sa malinawong pagsalig nga ako nagbuhat sa unsay gusto sa Ginoo nga buhaton nako. Usa kini ka tibuok kinabuhi nga paningkamot ang pag-ila kon unsaon Niya pakigsulti kanato sa personal.

Ako Siyang Nadungog Pinaagi sa mga Pulong sa Uban

Adunay mga okasyon sa akong kinabuhi nga ako Siyang nadungog pinaagi sa mga pulong sa uban, sama sa higayon pipila katuig ang milabay sa dihang miadto ko sa templo sa adlawng natawhan sa akong papa. Akong papa namatay sa milabay nga tuig niana, ug miadto ako sa templo nga adunay paglaom nga tingali akong mabati ang iyang presensiya ug mapalig-on og balik pinaagi sa pagsalig nga kanunay gihatag sa akong papa kanako.

Samtang anaa ako didto, usa ka matahom nga ordinance worker sa templo ang miduol kanako ug mihunghong kanako og usa ka butang nga ang akong papa lamang ang makasulti. Usa kadto ka maanindot nga pamahayag sa Espiritu ngari kanako. Wala nako madungog ang tingog sa akong amahan; akong nadungog ang tingog sa babaye, apan ang mga pulong iya sa akong papa. Niadtong adlawa, akong nadungog ang Espiritu nga nagpamatuod kanako, pinaagi sa tingog sa usa ka tawo nga wala nako mailhi, nga ang akong papa nasayod nga anaa ako, nga siya anaa alang kanako, ug nga siya mogakos kanako pag-usab. Ang Espiritu mipamatuod kanako sa kamatuoran––nga tungod sa Manluluwas, ang akong pamilya sa pagkatinuod mahangtoron.

Ang Manluluwas makigsulti kanato, sa personal ug dili magkaparehas, ug sa mga paagi nga kita makasabot. Ako mapasalamaton nga kining minahal nga babaye misunod sa pag-aghat nga iyang nadawat sa pagsulti sa unsa ang iyang gisulti kanako. Niadtong adlawa, ako nagkinahanglan niadto nga kasinatian uban sa Espiritu. Gipun-an niini ang akong espirituhanon nga pundohanan ug mihatag kanako og gibag-o nga kasiguroan sa plano alang sa atong kalipay.

Ako nagtuo nga ang Ginoo gusto nga mohatag kanato og mga oportunidad nga mahimong mga instrumento diha sa Iyang mga kamot. Kini mao ang rason nga Siya motugot sa laing mga tawo nga mobuhat usahay sa pagsulti, aron kitang tanan makaapil sa pagtabang sa usag usa nga mahibalik ngadto Kaniya.

Kita Makatabang sa Atong mga Anak nga Makapaminaw Kaniya

Kita makatabang sa atong mga anak nga makapaminaw Kaniya, ug kita adunay sagrado nga responsibilidad sa paghimo sa ingon. Kita naggahin og dakong paningkamot diha sa atong panimalay ug diha sa simbahan aron sa paghimo og kahimtang diin ang Espiritu mahimong maanaa. Apan kita mipahimulos ba sa oportunidad sa pagtabang sa atong mga anak nga makaila ug makasabot nga ang ilang gibati mao ang Espiritu? Kon kita naghunahuna nga ang Espiritu anaa, mahimo kitang mangutana unsa ang gibati sa mga bata. Tugoti ang mga bata sa pagsulti kon sa unsang paagi nga ang Espiritu mopahayag sa kaugalingon niini ngadto kanila. Kita kasagaran, ug sa tukmang paagi, mogamit og init-init, makapahupay nga habol isip panag-ingnan kon sa unsang paagi ang Espiritu mopabati kanato.

Apan unsa kaha sa bata kinsa dili mobati sa Espiritu nga usa ka init-init nga habol, apan usa ka paggimok o pangurog? Kita adunay responsibilidad sa pagtabang sa atong mga anak sa pag-ila sa nagkalainlaing mga paagi diin ang Espiritu mosulti. Kon kita maghimo og mga oportunidad alang sa Espiritu nga mahimong maanaa ug motabang sa atong mga anak nga makaila ug panganlan ang unsay ilang gibati, kita nagahatag kanila og pundohanan sa espirituwal nga mga kasinatian nga mahimong magamit sa tibuok kinabuhi.

Ako adunay pundohanan sa matam-is ug malumo nga mga kasinatian sa dihang ang Manluluwas misulti kanako pinaagi sa Espiritu. Ako nanghinaot ug nag-ampo nga ang atong mga anak mapanalanginan og mga oportunidad nga makaila sa Espiritu ug matino unsaon nila pagpaminaw Kaniya.

Mga Komentaryo
0