Blog

Ako “[Na]minaw Kaniya” samtang Ako Mopili nga Mosalig Kaniya

08/24/22 | 5 min basaha
Ang pagpaminaw Kaniya usa ka butang, apan ang pagsalig sa unsay akong nadungog ug lihokon kini—kana ang makahimo sa tanang kalainan.

Ako Nakakat-on sa Pagpaminaw Kaniya sa Batan-on Pa Ko

Nakakat-on ko sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo isip usa ka batang babaye pinaagi sa mga kasulatan ug nakaila unsaon sa Ginoo pakigsulti sa katawhan ug pagpanalangin kanila. Ganahan kaayo ko sa istorya sa igsoong lalaki ni Jared ug giunsa sa Ginoo pagpakigsulti Kaniya, ug isip usa ka batang babaye, nahingangha ako nga nakakat-on ko sa pagpaminaw Kaniya diha sa akong kinabuhi sa ginagmay kaayo nga paagi.

Samtang nakakat-on ko sa pagpaminaw Kaniya sa tibuok nakong pagkabatan-on. nakatabang kini kanako sa paghinumdom nga ako gihigugma nga anak nga babaye sa Dios, nga Siya nahibalo sa akong ngalan ug sa akong mga kahimtang. Naghatag kadto og tinguha sa mas kanunay nga pagpaminaw Kaniya. Usa kadto ka nindot nga kasinatian nga kanunay nga moduol Kaniya alang sa ginagmay nga mga butang ug magkat-on sa pagsalig Kaniya. Gusto ko nga mopakigbahin og pipila pa ka mga kasinatian kon giunsa nako pagpaminaw Kaniya latas sa katuigan.

Nadungog Nako Siya sa Missionary Training Center

Samtang nagdako ko, ang ginagmay nga mga butang nahimong dako-dako og gamay. Ang proseso sa paghukom kon moadto ba sa misyon usa ka kasinatian nga nagpalig-on sa akong pagsalig sa Dios. Usa sa akong labing dako nga kabalaka bahin sa pagbiya padulong sa Missionary Training Center (MTC) mao nga ako lamang ang nag-inusara nga misyonaryo sa tibuok kalibotan nga wala pa makahuman sa High School, apan mipadayon ko diha sa hugot nga pagtuo.

Sa dihang akong nahimamat ang akong kompanyon sa MTC, akong nadiskobrehan nga napulo ka tuig ang gintang sa among edad. Bisan kon kini nakapaguol kanako og gamay, aduna koy dako kaayo nga pagbati nga ako makasalig sa direksiyon sa Espiritu Santo––bisan sa labing gamay nga detalye sa akong kinabuhi.

Ang panalangin nga misunod mao nga ang presidente sa MTC usa ka magtutudlo ug nahibalo nga makahuman ko sa high school pinaagi sa pagpasar sa gikinahanglan nga mga pasulit. Sa mga adlaw sa pagpangandam (libre nga panahon), mikuha ko og pasulit alang sa akong mga klase sa eskwelahan, ug sa wala pa ko mobiya aron moadto sa akong misyon, nakagradwar ko sa akong high school. Mapasalamaton ko nga ang Ginoo nakakita sa unsay dangatan.

Ako Makapaminaw Kaniya Kon Maglihok Ako diha sa Hugot nga Pagtuo

Nakahinumdom ko usa ka higayon, ang akong bana nga si Derek ug ako diha sa malisod nga panahon sa among kinabuhi. Adunay kausaban ang iyang buluhaton sa trabahoan, ug midaghan ang iyang pagbiyahe sa ubang mga estado. Kanunay siyang wala, ug naghunahuna kami sa pagbalhin aron siya mas kanunay nga anaa sa panimalay. Nag-ampo kami bahin niini sulod sa mga bulan nga wala makadawat og tubag.

Milabay ang panahon, ug wala na gani kami maghunahuna bahin niini sa dihang ang tubag miabot. Didto kami sa templo nagtagamtam sa kalinaw sa dihang kalit lang, usa ka ideya ang misantop sa akong hunahuna: kinahanglan namong ibaligya ang among balay sa Idaho, mobalhin sa Utah, ug atimanon ang balay sa among ginikanan samtang sila adunay buluhaton sa Uropa. Makahingangha kaayo unsa ka dali ug kasayon ang pag-abot sa tubag human sa dugay nga panahon.

Akong gipakigbahin ni Derek ang ideya, ug mahinamon kaayo siya. Among gisultihan ang akong amahan bahin sa among plano, ug siya miingon, “Oy, ang imong igsoong lalaki mitanyag na nga moatiman sa balay, mao nga wala na namo kana kinahanglanana.” Mura mi og naglibog––ngano nga gihatagan man kami niiini nga hunahuna nga kinahanglan namong atimanon ang balay kon nasulbad naman diay kini? Bisan pa niana, nakahukom kami nga magpadayon sa among pagpangandam sa pagbalhin. Mga usa ka bulan ang milabay, ang akong amahan mitawag ug miingon, “Aduna bay bisan unsa nga posibilidad nga bukas gihapon kamo sa pag-atiman sa balay? Ang imong igsoong lalaki nakatrabaho ug mobalhin ngadto sa laing estado.” Ang Ginoo gusto nga ako makakat-on og pasensiya ug makaamgo nga Siya nahibalo sa mga butang nga wala gani nako damha.

Ako Makapaminaw Kaniya Kon Ako Mosalig sa Iyang Tukmang Panahon

Sama nga ang pagpaminaw Kaniya naglakip sa paglihok diha sa hugot nga pagtuo, kini usab naglakip sa pagsalig sa Iyang tukma nga panahon. Siya mahibalo sa mga butang nga makapanalangin sa atong kinabuhi nga kita wala gani masayod.

Mga upat ka adlaw diha sa bakasyon sa among pamilya, ang among kinamagulangan nga apo nga si Derek kalit lang nga mihunong sa pagginhawa. Uban mi niya sa intensive care unit diha sa ospital sa mga bata sulod sa mga tulo ka adlaw una pa siya mitaliwan. Wala gayod kato damha, ug nahugno gayod kami. Mga usa ka semana human mauli, aduna koy buluhaton nga moadto sa Primary Children’s Hospital sa Siyudad sa Salt Lake City, Utah, aron sa pagbisita sa mga bata didto. Sa wala pa ang buluhaton, nakahinumdom ko nga miluhod ug mihangyo sa Langitnong Amahan, “Mahimo ba nga dili lang ko moadto niini nga buluhaton?” Ug ang Ginoo miingon sa akong hunahuna, “Gusto Ko nga moadto ka.” Sa akong kasingkasing akong gihunahuna nga dili man kini makiangayon ug kini nga panahon dili maayo. Apan ang hunahuna kusganong miabot: “Adto lang.” Mao nga nangandam ko. ug naghilak hangtod sa Primary Children’s Hospital.

Sa dihang misulod na ako, ang tanang talan-awon ug mga tingog nga akong nasinati sa pagkamatay sa among pinangga nga Derek nanumbalik. Sa dihang misulod ko sa usa ka piho nga lawak sa usa ka batang lalaki, didto sa iyang gamay nga white board nga diha sa bongbong, kini nag-ingon, “Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasingkasing. Ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam.”[Proverbio 3:5]. Ang akong kasingkasing napuno sa hingpit nga kalipay ug usa ka panan-awon sa mga kahangtoran nga wala gayod unta nako mahunahuna. Kadto nga kasulatan alang kanako espesyal kaayo ug adunay dako kaayo nga epekto kanako niadtong higayona ug mitabang sa pag-ayo sa akong kasingkasing. Kon wala pa ko moadto, wala unta ko magpakita og pagsalig diha sa pag-aghat sa Ginoo, ug tingali wala unta ako makadawat sa makaayo ug makapalipay kaayo nga kahibalo nga si Derek OK ra.

Kitang Tanan Makadungog Kaniya sa Lahi-lahi nga Paagi Tungod kay Siya Personal nga Nakaila Kanato

Usa ka pangutana nga kasagaran nakong madawat gikan sa mga misyonaryo, young men, o young women mao kini: “Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong gibati gikan sa Ginoo o gikan lang sa akong kaugalingon nga hunahuna?” Nakahinumdom ko sa dihang tin-edyer pa ako, ang mga tawo kanunay nga maghisgot bahin niining init-init nga pagbati nga ilang bation sa dihang ang Espiritu Santo mogiya ug modirekta kanila. Apan alang kanako, dili ingon niini ang pag-abot; hinuon, ang mga ideya moabot kanako sama sa usa ka hunahuna o usa ka pagbati.

Samtang ako nagkat-on sa paglihok sa mga pagbati, nakaamgo ako nga kini sila gikan sa Ginoo, ug ako nasayod kanus-a mopadayon, magmainampingon, o magmalinawon. Lahi-lahi kini alang sa matag usa kanato tungod kay Siya nahibalo gayod unsaon pagpakigsulti kanato sa personal diha sa atong kasingkasing. apan ang pagsalig Kaniya kanunay nga parehas lang. Mahimong labing lisod nga butang ang pagsalig ug paglihok sa esperituwal nga pag-aghat o unang pagbati.

Kanunay akong natingala kon giunsa nga diha sa mga kasulatan ang matag sitwasyon lahi-lahi ang paagi kon giunsa sa Ginoo sa pagkonektar sa katawhan ug giunsa nila Siya pagpaminaw. Gikinahanglan anaa akoy kompiyansa ug pagsalig nga akong madungog ang Espiritu ug dayon mopadayon ako. Ang pagpaminaw Kaniya usa ka butang, apan ang pagsalig sa unsay akong nadungog ug lihokon kini—kana ang makahimo sa tanang kalainan.

Mga Komentaryo
0