Փրկության աշխատանքը արագացնելը

Միասնական ջանք՝ դարձի բերելու, պահելու և ակտիվացնելու ուղղությամբ

Քահանայության ղեկավարներ

Ցցերի նախագահները և եպիսկոպոսները գործածում են քահանայության բանալիները իրենց միավորներում միսիոներական աշխատանքի համար: Միսիաների նախագահները գործածում են միսիոներների և նորադարձների մկրտության բանալիները: Երբ քահանայության բանալիները գործածվում են միասնության մեջ, ղեկավարները ծառայում են միասին և երկնքի զորությունները օրհնում են նրանց աշխատանքը:

Քահանայության ղեկավարներ

Անդամների միսիոներական աշխատանքը Եպիսկոպոս

Քահանայության քվորումները ամրացնելը Բարձրագույն խորհուրդ

Նոր և վերադարձող անդամի առաջընթացը Եպիսկոպոս

Խանդավառությամբ ներգրավված՝ Տիրոջ ծառայության մեջ գործելը

Քահանայության բանալիները միասնության մեջ՝ քննարկում Երեց Նիլ Լ. Անդերսենի հետ Ցցերի և միսիաների նախագահներ