Scripturi
Joseph Smith—Matei 1


Joseph Smith—Matei

Un extras din traducerea Bibliei, aşa cum a fost revelată lui Joseph Smith, profetul, în 1831: Matei 23:39 şi capitolul 24.

Capitolul 1

Isus prezice apropiata distrugere a Ierusalimului—El vorbeşte, de asemenea, despre cea de-a Doua Venire a Fiului Omului şi despre distrugerea celor răi.

1 Pentru că Eu vă spun vouă că, de acum încolo, voi nu Mă veţi mai vedea şi nu veţi şti că Eu sunt Acela despre care este scris de către profeţi, până când nu veţi spune: Binecuvântat este Acela care avine în numele Domnului, în norii cerului, şi toţi îngerii sfinţi cu El. Atunci au înţeles ucenicii Săi că El va veni din nou, pe pământ, după ce va fi slăvit şi încoronat la dreapta lui bDumnezeu.

2 Şi Isus a ieşit afară şi a plecat din templu; şi ucenicii Lui au venit la El pentru a-L asculta, spunând: Stăpâne, arată-ne ceea ce ne-ai spus cu privire la clădirile templului: Ele vor fi dărâmate şi vi se vor lăsa pustii.

3 Şi Isus le-a spus: Nu vedeţi voi toate aceste lucruri şi nu le înţelegeţi voi? Adevărat vă spun vouă, nu va fi lăsată aici, pe templu, nici o apiatră peste alta care să nu fie dărâmată.

4 Şi Isus i-a părăsit şi S-a dus pe aMuntele Măslinilor. Şi în timp ce El stătea pe Muntele Măslinilor, ucenicii au venit la El, L-au luat deoparte, spunând: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri cu privire la distrugerea templului şi a iudeilor şi care este bsemnul cvenirii Tale şi al dsfârşitului lumii sau al distrugerii acelora erăi; care este sfârşitul lumii?

5 Şi Isus a răspuns şi le-a spus: Luaţi seama ca nimeni să nu vă înşele;

6 Pentru că mulţi vor veni în numele Meu spunând: Eu sunt Hristos—şi vor înşela pe mulţi;

7 Atunci vă vor preda asuferinţei, şi vă vor omorî, şi voi veţi fi burâţi de către toate naţiunile din cauza numelui Meu;

8 Şi atunci, vor fi mulţi care vor fi jigniţi şi se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii;

9 Şi mulţi profeţi falşi se vor ridica şi îi vor înşela pe mulţi;

10 Şi deoarece nedreptatea se va înmulţi, adragostea multora se va răci;

11 Dar acela care va rămâne statornic şi nu se va lăsa biruit, acela va fi salvat.

12 De aceea, când veţi vedea lucrurile aabominabile ale distrugerii, despre care a vorbit bDaniel, profetul, cu privire la distrugerea cIerusalimului, atunci, voi veţi sta în locul dsfânt; cine citeşte să înţeleagă.

13 Atunci, aceia care vor fi în Iudeea să fugă în amunţi;

14 Cine va fi pe acoperişul casei să fugă şi să nu se întoarcă să ia ceva din casa lui;

15 Şi nici acela care va fi pe câmp să nu se întoarcă să-şi ia hainele;

16 Şi vai de femeile care vor fi aînsărcinate şi care vor alăpta în acele zile;

17 De aceea, rugaţi-L pe Domnul ca fuga voastră să nu fie în iarnă, nici într-o zi de Sabat;

18 Pentru că atunci, în acele zile, va fi un necaz asupra aiudeilor şi asupra locuitorilor bIerusalimului, aşa de mare cum n-a mai fost încă trimis de Dumnezeu asupra Israelului de la începutul împărăţiei lor până acum; şi care nici nu va mai fi trimis asupra Israelului.

19 Toate lucruri care s-au întâmplat sunt numai începutul tristeţii care se va abate asupra lor.

20 Şi dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nici o făptură n-ar scăpa; dar, datorită aleşilor, potrivit legământului, zilele acelea vor fi scurtate.

21 Iată, aceste lucruri vi le-am spus cu privire la iudei; şi din nou, după suferinţa acelor zile care vor veni asupra Ierusalimului, dacă vă va spune cineva, iată, Hristos este aici sau acolo, să nu-l credeţi;

22 Pentru că, în acele zile, se vor ridica Hristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor arăta semne şi minuni mari, pentru a înşela, în măsura în care va fi posibil, chiar pe aceia aleşi, care sunt aleşi potrivit legământului.

23 Iată, Eu vă spun aceste lucruri pentru binele aaleşilor; şi voi, de asemenea, veţi auzi despre brăzboaie şi zvonuri despre războaie; vedeţi să nu fiţi tulburaţi, pentru că tot ceea ce v-am spus trebuie să se întâmpla; dar încă nu este sfârşitul.

24 Iată, v-am spus dinainte;

25 De aceea, dacă ei vă vor spune: Iată, El este în pustiu; să nu vă duceţi; iată, El este în camere ascunse; să nu credeţi;

26 Pentru că aşa cum lumina dimineţii vine de la arăsărit şi străluceşte până la apus şi acoperă întreg pământul, tot aşa, va fi şi venirea Fiului Omului.

27 Şi acum, vă voi arăta o pildă. Iată, oriunde este stârvul, acolo se vor aduna vulturii; în acelaşi mod, aleşii Mei se vor aaduna din cele patru colţuri ale lumii.

28 Şi ei vor auzi de războaie şi despre zvonuri de războaie.

29 Iată, Eu vorbesc pentru aleşii Mei; pentru că naţiuni se vor ridica împotriva naţiunilor şi împărăţii împotriva împărăţiilor; afoamete, şi molime, şi cutremure vor fi în diferite locuri.

30 Şi din nou, din cauză că nedreptatea se va înmulţi, dragostea oamenilor se va răci; dar acela care nu va fi biruit, acela va fi salvat.

31 Şi din nou, această Evanghelie a împărăţiei va fi predicată în toată alumea, pentru a fi o mărturie pentru toate naţiunile; şi atunci, va veni sfârşitul sau distrugerea celor răi;

32 Şi din nou, lucrurile abominabile ale distrugerii, despre care a vorbit Daniel, profetul, vor fi împlinite.

33 Şi imediat după suferinţele acelor zile, asoarele va fi întunecat, şi luna nu va da lumina ei, şi stelele vor cădea din cer, şi puterile cerului vor fi cutremurate.

34 Adevărat, Eu vă spun vouă, această generaţie, în care aceste lucruri vor fi manifestate, nu va pieri până când tot ceea ce v-am spus nu va fi împlinit.

35 Cu toate acestea, vor veni zilele când cerul şi pământul vor pieri; totuşi, acuvintele Mele nu vor pieri, ci vor fi toate împlinite.

36 Şi, aşa cum am spus mai înainte, după asuferinţele acelor zile, şi când puterile cerului vor fi cutremurate, atunci va apărea semnul Fiului Omului în cer şi, atunci, toate triburile de pe pământ vor plânge; şi ele Îl vor vedea pe Fiul Omului bvenind în norii cerului, cu putere şi cu mare glorie;

37 Şi cine va păstra ca pe o comoară acuvântul Meu, nu va fi înşelat, pentru că Fiul Omului va veni, şi El îi va trimite pe bîngerii Săi înaintea Sa cu marele sunet al trâmbiţei, şi ei vor caduna laolaltă pe restul aleşilor Săi din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerului.

38 Acum, învăţaţi pilda asmochinului—Când ramurile sunt încă fragede şi încep să înfrunzească, ştiţi că vara este aproape;

39 Tot aşa, aleşii Mei, când vor vedea toate aceste lucruri, vor şti că El este aproape, chiar la uşă;

40 Dar despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nimeni nu aştie: nici îngerii lui Dumnezeu din cer, ci numai Tatăl Meu.

41 Dar, aşa cum s-a întâmplat în zilele lui aNoe, la fel se va întâmpla la venirea Fiului Omului;

42 Pentru că va fi pentru ei aşa cum a fost în zilele dinainte de apotop; pentru că, până în ziua când Noe a intrat în corabie, ei mâncau şi beau, se căsătoreau şi îşi căsătoreau copiii;

43 Şi nu au ştiut până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi; tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului.

44 După aceea, se va împlini ceea ce este scris, că în aultimele zile, din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi blăsat;

45 Două persoane vor măcina la moară, una va fi luată şi una va fi lăsată;

46 Şi ceea ce spun unuia, spun tuturor oamenilor; avegheaţi, de aceea, pentru că nu ştiţi la ce oră va veni Domnul vostru.

47 Dar să ştiţi că, dacă stăpânul casei ar fi ştiut la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar fi vegheat şi n-ar fi lăsat să i se spargă casa, ci ar fi fost pregătit.

48 De aceea, şi voi fiţi pregătiţi pentru că în ceasul în care nu vă gândiţi va veni Fiul Omului.

49 Cine este deci robul acredincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă?

50 Binecuvântat este acel slujitor pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa; şi adevărat vă spun vouă, el îl va pune stăpân peste toate averile sale.

51 Dar, dacă acel slujitor rău va spune în inima lui: Stăpânul meu aîntârzie să vină,

52 Şi va începe să-i bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii,

53 Stăpânul acelui slujitor va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi la o oră pe care el nu o ştie,

54 Şi-l va tăia în bucăţi şi soarta lui va fi soarta celor ipocriţi; acolo vor fi plânsetul şi ascrâşnirile dinţilor.

55 Şi astfel, vine asfârşitul celor răi, potrivit profeţiei lui Moise, spunând: Ei vor fi alungaţi dintre oameni; dar sfârşitul pământului nu este încă, dar va fi în curând.