Balaan nga mga Kasulatan
Joseph Smith—Kasaysayan 1
antes dason

Joseph Smith—Kasaysayan

Mga pinili nga bahin halin sa Kasaysayan ni Joseph Smith, nga Propeta

Kapitulo 1

Si Joseph Smith nagasugid parte sa iya mga kaliwat, mga miyembro sang iya pamilya, kag ila mga ginpuy-an sang una—Indi kinaandan nga di-pagkahamtang parte sa relihiyon ang nagaluntad sa weste nga bahin sang New York—Nagpamat-od sia nga magpangayo sang kaalam suno sa gintudlo ni Santiago—Ang Amay kag ang Anak nagpakita, kag si Joseph gintawag sa iya pag-alagad bilang propeta. (Mga bersikulo 1–20.)

1 Bangod sang madamo nga mga hinuring-huring nga ginpalapta sang malain-sing-tuyo kag mapadihoton nga mga tawo parte sa pagluntad kag pag-uswag sang Ang Simbahan ni Jesucristo sang mga Santos sa Ulihing mga Adlaw nga ginpahito sang mga tagpasimuno agud gub-on ang reputasyon sini bilang Simbahan kag ang pag-uswag sini sa kalibutan—napilitan ako sa pagsulat sining kasaysayan agud tadlongon ang sala nga mga panghangop sang katawhan, kag ipahibalo ang matuod-tuod nga natabo sa tanan nga nagapangita sang kamatuoran, suno sa nagkalatabo angot sa akon kaugalingon kag sa Simbahan tubtob sa mga kamatuoran nga akon nahibaloan.

2 Sa sining kasaysayan ilaragway ko ang nagkalain-lain nga mga hitabo angot sa sining Simbahan sa kamatuoran kag pagkamatarong, suno sa ila pagkatabo, ukon ang kahimtangan sa sini nga tion, nga amo subong [1838] ang ika-walo nga tuig sumugod sang pagtukod sang nasambit nga Simbahan.

3 Natawo ako sa tuig sang aton Ginuo mil otso sientos kag singko sang ika-beynte tres sang Disyembre, sa banwa sang Sharon, probinsia sang Windsor, Estado sang Vermont. … Ang akon amay nga si Joseph Smith, Sr., nagbiya sa Estado sang Vermont kag nagsaylo sa Palmyra, probinsia sang Ontario (Wayne na subong), sa Estado sang New York, sang napulo ka tuig ang akon edad, ukon malapit dira. Sa ginabulobanta apat ka tuig halin sang pag-abot sang akon amay sa Palmyra, nagsaylo sia upod sang iya pamilya sa Manchester sa amo man nga probinsia sang Ontario—

4 Ang iya pamilya nga ginatapoan sang onse ka mga persona, nga amo ang akon amay nga si Joseph Smith, akon iloy nga si Lucy Smith (nga ang apelyido antes sia ginkasal, Mack, anak nga babayi ni Solomon Mack); akon mga utod nga sanday Alvin (nga napatay sang ika-19 sang Nobyembre 1823, sa edad nga 26 ka tuig), Hyrum, ako, Samuel Harrison, William, Don Carlos; kag akon mga utod nga babayi nga sanday Sophronia, Catherine kag Lucy.

5 Sa ika-duha nga tuig sang amon pagsaylo sa Manchester, may ara sa lugar nga amon ginapuy-an sing indi kinaandan nga di-pagkahamtang sa topiko sang relihiyon. Nagsugod ini sa mga Methodists, pero sa wala madugay, nangin lapnagon sa tanan nga sekta sa sina nga rehiyon sang pungsod. Sa pagkamatuod, ang bilog nga distrito sang pungsod daw apektado sini, kag madamo katama nga mga tawo ang nagtilipon sa nagkalain-lain nga mga sekta nga nagtuga sang indi gamay nga pagkatublag kag pagbinahin-bahin sa katawhan, nga ang pila nagasiling, “Ari diri!” kag ang iban, “Ato didto!” Ang iban nagabais para sa Methodist nga pagtuluohan, ang iban para sa Presbyterian, kag ang iban para sa Baptist.

6 Kay, sa pihak sang dako nga gugma nga ginpabutyag sang mga hinaylo sa sining nagkalain-lain nga mga pagtuluohan sa tion sang ila pagkahaylo, kag sang tuman nga katutum nga ginpakita sang nagkalain-lain nga mga ministro nga aktibo sa pagpukaw kag pagpalapnag sining pinasahi nga eksena sang relihiyoso nga sentimiyento agud nga ang tanan mahaylo, suno sa nahamut-an nila sa pagtawag sini, paentraha sila sa ano man nga sekta nga gusto nila; apang kon ang mga hinaylo magsugod sa pagsaylo, ang iban sa isa ka sekta kag ang iban sa isa pa gid, makita nga ang daw sa mainabyanon nga balatyagon sang pareho mga ministro kag mga hinaylo mas laban nga pakita-kita lang sangsa sinsero; kay isa ka eksena sang dako nga kagamo kag malain nga balatyagon ang nagsunod—pagpakigbais sang ministro kontra sa ministro, kag hinaylo kontra sa hinaylo, sa bagay nga ang tanan nila nga mainabyanon nga balatyagon sa isa kag isa, kon may ara gid man, lubos nga nagakadula sa pag-ilinaway sa mga pulong kag pagbinaisay parte sa ila ginapatihan.

7 Sa sini nga tion, yara ako sa akon ika-kinse nga tuig. Ang pamilya sang akon amay ginhaylo sa Presbyterian nga pagtuluohan, kag apat sa ila ang nagbuylog sa sina nga simbahan, nga amo ang akon iloy nga si Lucy, akon mga utod nga lalaki nga sanday Hyrum kag Samuel Harrison, kag akon utod nga babayi nga si Sofronia.

8 Sa sining tion sang dako nga di-pagkahamtang ang akon hunahuna napukaw sa seryoso nga pagpanumdum kag dako nga di-pagkahim-os; apang bisan nga ang akon mga balatyagon madalom kag sa masami nagakatandog, nagdistansya gihapon ako sa sining mga sekta, bisan pa nga nakatambong ako sa pila sang ila mga miting suno sa itugot sang kahigayonan. Sa pagligad sang panahon medyo ginpasulabi sang akon hunahuna ang Methodist nga sekta, kag nagbatyag ako sang handum nga mag-upod sa ila; apang tuman gid ang kagamo kag pag-ilinaway sa tunga sang nagkalain-lain nga mga sekta nga imposible para sa isa ka tawo nga pareho ka bataon sa akon, kag wala sing may hinalung-ong sa mga tawo kag mga butang sa kalibutan, nga makalab-ot sa isa ka pagpamat-od kon sin-o ang husto kag sin-o ang sala.

9 Ang akon hunahuna kon kaisa nagakapukaw sing sobra kay pwerte gid kag wala sing untat ang singgitan kag kagamo. Human na ang panghunahuna sang mga Presbyterian kontra sa pagtuluohan sang mga Baptist kag mga Methodist, kag ginagamit ang tanan nga masarangan sang rason kag pagkapilosopo agud probahan ang ila mga sayop, ukon sa pinakakubos, agud papatihon ang mga tawo nga sala sila. Sa pihak nga bahin, ang mga Baptist kag mga Methodist pareho man katutum sa pagtinguha nga ipahamtang ang ila mga doktrina kag pamatud-an nga sala ang tanan nga iban pa.

10 Sa tunga sining pagbinaisay sang mga pulong kag kagamo bangod sang lain-lain nga mga opinyon, masami ako nagapanumdum: Ano ang himuon? Diin sa tanan sining mga sekta ang husto, ukon, sala bala sila tanan? Kon may isa sa ila nga husto, ano ini, kag paano ko ini mahibal-an?

11 Samtang ginatublag ako sining tuman nga kabudlayan nga gintuga sang pagbinaisay sining mga sekta sang relihiyon, isa ka adlaw nagabasa ako sang Sulat ni Santiago, sa una nga kapitulo kag ika-lima nga bersikulo, nga nagasiling: Kon may yara sa inyo nga nakulangan sing kaalam, papangayoa sia sa Dios nga nagahatag sing maalwan sa tanan nga tawo kag wala nagabasol, kay hatagan sia sini.

12 Wala pa gid sing bisan ano nga dinalan sa balaan nga kasulatan nga nagtandog sing may mas dako nga gahum sa tagipusuon sang tawo sangsa ginhimo sini subong sa akon. Daw sa nagdulot ini sing may tuman kadako nga pwersa sa tagsa ka balatyagon sang akon tagipusuon. Ginbinag-binag ko ini sing liwat-liwat, nga nakahibalo nga kon may tawo nga nagakinahanglan sang kaalam halin sa Dios, ako ina; kay kon ano ang himuon, wala ako nakahibalo kag luwas lang kon makaangkon ako sing dugang nga kaalam sangsa yara sa akon sadto, indi gid ako makahibalo; kay ang mga manunudlo sang relihiyon sang nagkalain-lain nga mga sekta sari-sari ang paghangop sang palareho nga mga dinalan sang balaan nga kasulatan sa punto nga gub-on sini ang tanan nga pagsalig nga masabat ang pamangkot sa pagdangop sa Biblia.

13 Sa kadugayan nakalab-ot ako sa desisyon nga kinahanglan ko magpili kon bala magapabilin ako sa kadulom kag wala’y kapat-uran ukon himuon ko ang ginatudlo ni Santiago, nga amo ang, magpangayo sa Dios. Sang ulihiI nagpili ako nga “magpangayo sa Dios,” nga nagapamat-od nga kon nagahatag sia sang kaalam sa ila nga nakulangan sang kaalam, kag magahatag sing maalwan, kag wala nagabasol, mahimo ko tilawan.

14 Gani, suno sa sining akon determinasyon nga magpangayo sa Dios, nagkadto ako sa kakahuyan agud magtilaw. Aga sadto sang matahum, masanag nga adlaw, sa pagsugod sang tigpamulak sang tuig mil otso sientos kag beynte. Amo ato ang una nga tion sa akon kabuhi nga naghimo ako sang amo nga pagpaninguha, kag sa tunga sang tanan ko nga mga kabalaka wala pa gid ako nakahimo sang pagpaninguha nga magpangamuyo sing matunog.

15 Pagkatapos nga nagkadto ako sa lugar nga ginplanohan ko sang nagligad nga kadtoan, kag pagkalantaw sa akon palibot kag nasalapoan ang akon kaugalingon nga nagaisahanon, nagluhod ako kag nagsugod sa paghalad sang mga handum sang akon tagipusuon sa Dios. Halos nakasugod lang ako, sang sa hinali gindakop ako sang kon ano nga gahum nga lubos nga nagdaug sa akon, kag may makakilibot nga epekto sa akon sa pagpugong sang akon dila agud nga indi ako makahambal. Ginpalibutan ako sang madamol nga kadulom, kag sa malip-ot nga tion daw sa natalana ako sa gulpi nga kalaglagan.

16 Pero, nga nagpanikasog sa tanan ko nga ikasarang nga magpanawag sa Dios sa pagluwas sa akon halin sa gahum sining kaaway nga naggapos sa akon, kag sa tion mismo nga handa na ako nga malumos sa kawala’y paglaum kag pabay-an ang akon kaugalingon sa kalaglagan—indi sa ginahunahuna lang nga kagub-anan, kundi sa gahum sang kon ano nga matuod-tuod nga tinuga halin sa indi makita nga kalibutan, nga may makatilingala nga gahum nga wala ko pa gid nabatyagan sa bisan ano nga tinuga—mismo sa sining tion sang dako nga kahadlok, nakakita ako sang haligi sang kasanag sa ibabaw mismo sang akon ulo, nga masobra pa sa kasanag sang adlaw, nga amat-amat nga nagpanaog tubtob nga nagsilak ini sa akon.

17 Wala madugayi nga nakit-an ini, nasalapoan ko ang akon kaugalingon nga naluwas halin sa kaaway nga naggapos sa akon. Sang nagsilak sa akon ang kasanag nakakita ako sang duha ka mga Persona, nga ang kasanag kag himaya imposible nga ilaragway, nga nagatindog sa ibabaw nakon sa kahawaan. Ang isa sa ila nagahambal sa akon, nga ginatawag ang akon ngalan kag nagsiling, nga nagatudlo sa isa—Ini ang Akon Hinigugma nga Anak. Pamatii Sia!

18 Ang akon tuyo sa paglakat sa pagpamangkot sa Ginuo amo ang mahibal-an kon diin sa tanan nga mga sekta ang husto, agud mahibal-an ko kon sa diin magbuylog. Gani, wala madugayi nga naulian ako agud nga makahambal, ginpamangkot ko ang mga Persona nga nagatindog sa ibabaw nayon nakon sa kasanag, kon diin sa tanan nga mga sekta ang husto (kay sa sini nga tion, wala pa gid nagsulod sa akon tagipusuon nga tanan sila sala)—kag kon diin ako mabuylog.

19 Ginsabat ako nga indi ako dapat magbuylog sa bisan isa sa ila, kay sala sila tanan, kag ang Persona nga naghambal sa akon nagsiling nga ang tanan nila nga mga kredo mga kangil-aran sa iya atubangan, nga inang mga tumuluo nga nagapahayag sang ila pagpati tanan nagtalang; nga “sa ila bibig malapit sila sa akon, apang ang ila mga tagipusuon malayo sa akon, ginatudlo nila bilang doktrina ang mga kasugoan sang tawo, nga may dagway sang pagkadiosnon, apang nagapanghiwala sang gahum sini.”

20 Sa liwat gindumilian Niya ako sa pagbuylog sa bisan diin sa ila; kag madamo nga iban pa nga mga butang ang iya ginhambal sa akon, nga indi ko masulat sa sini nga tion. Sang nakamarasmas ako liwat, nasalapoan ko ang akon kaugalingon nga nagahayang, nga nagatulok sa langit. Sang wala na ang kasanag, wala na ako sang kusog; pero wala madugayi nga nauloumpawan, nagpauli ako. Kag samtang nagasandig ako sa dabukan sang kalayo, ginpamangkot ako sang akon iloy kon ano ang problema. Nagsabat ako, “Indi magkabalaka, maayo ang tanan—maayo man ako.” Dayon nagsiling ako sa akon iloy “Nahibal-an ko sa akon kaugalingon nga indi matuod ang Presbyterian nga pagtuluohan.” Daw nakahibalo gid ang kaaway, temprano pa sa akon kabuhi, nga natalana ako nga magpamalabag kag magtublag sang iya ginharian; kay kon indi ngaa ang mga gahum sang kadudulman nagatingob batok sa akon? Ngaa bala may yara sining pagsupak kag paghingabot batok sa akon, halos sa akon pagkabata?

Ang pila ka mga manugwali kag iban pa nga mga tumuluo sang relihiyon nagsikway sang panaysayon sang Unang Panan-awon—Ang paghingabot gintumpok kay Joseph Smith—Nagpamatuod sia sang kamatuoran sang panan-awon. (Mga bersikulo 21–26.)

21 Mga pila lamang ka adlaw pagkatapos nga nabaton ko ining panan-awon, nataboan nga nakaupod ko ang isa sang mga manugwali nga Methodist, nga masyado ka aktibo sa namitlang antes nga di-pagkahamtang sa relihiyon; kag, sa pagpakigsugilanon sa iya sa topiko sang relihiyon, ginhingalitan ko ang kahigayunan nga sugiran sia sang panan-awon nga nabaton ko. Nakibot gid ako sa iya reaksion; ginkabig niya ang akon ginsugid indi lang nga pasapayan, kundi sing may tuman nga pagpasipala, nga nagasiling nga iya ato sang yawa, nga wala na sang amo nga mga butang pareho sang mga panan-awon ukon mga rebelasyon sa sining mga adlaw; nga tanan sinang mga butang natapos na upod sa mga apostoles, kag nga wala na gid sing bisan ano pa sang mga ini.

22 Apang, gilayon ko nga nasapwan nga ang akon pagsugid sang hitabo nagpukaw sang dako nga kaugot batok sa akon sa tunga sang mga manugwali sang relihiyon, kag nangin kabangdanan sang sobra nga paghingabot, nga padayon nga nagdugang; kag bisan pa nga indi ako kilala nga bata nga nagaedad sa tunga-tunga lamang sang katorse kag kinse anyos, kag ang akon kahimtangan sa kabuhi ang sahi nga maghimo sang isa ka bata nga wala’y bili sa kalibutan, apang ang mga tawo nga matag-as ang estado nagahatag sang igtalupangod nga bastante sa pagpukaw sang opinyon sang katawhan batok sa akon, kag magtuga sang mapintas nga paghingabot; kag kinaandan ini sa tanan nga mga sekta—nga tanan nagtingob sa paghingabot sa akon.

23 Nangin rason ini sang madalom nakon nga pagpanumdum sadto kag pirme halin sadto, kon daw ano ka makatilingala nga ang isa ka indi kilala nga bata nga lalaki nga sulosobra lang katorse anyos ang edad, kag isa man nga natalana sa hawot-hawot nga pangabuhian paagi sa iya adlaw-adlaw nga pagpangabudlay, pagakabigon nga isa ka tawo nga nagakaigo ang importansya agud makuha ang igtalupangod sang mga dumalagko nga mga tawo sang pinakabantug nga mga sekta sang panahon, kag sa paagi nga magpukaw sa ila sang balatyagon sang pinakamapait nga paghingabot kag pagpasipala. Apang makatilingala ukon indi, amo sini ang natabo, kag masami ini nga nagtuga sang dako nga kalisud sa akon kaugalingon.

24 Apang, matuod gid ugaling nga nakakita ako sang isa ka panan-awon. Nagpanumdum ako sumugod sadto, nga daw pareho ako kay Pablo, sang ginhimo niya ang iya pagpangapin sa atubangan ni Haring Agripa, kag ginsugid and kasaysayan sang iya panan-awon sang nakakita sia sang kasanag, kag nakabati sang tingug; apang sa gihapon diutay lang ang nagpati sa iya; ang pila nagsiling nga wala sia nagasugid sang matuod, ang iban nagasiling nga buang sia; kag ginyaguta sia kag ginpasipalahan. Apang ini tanan wala nagbag-o sang kamatuoran sang panan-awon. Nakakita sia sang panan-awon, nakahibalo sia nga nakakita sia, kag ang tanan nga paghingabot sa idalom sang langit indi makaliwat sini; kag bisan pa nga hingabuton sia nila tubtob sa kamatayon, apang nakahibalo sia, kag makahibalo tubtob sa katapusan niya nga ginhawa, nga nakakita sia sang kasanag kag nakabati sang tingug nga nagahambal sa iya, kag ang bilog nga kalibutan indi makapilit sa iya nga manumdum ukon magpati sang lain.

25 Gani amo man ini sa akon. Matuod gid nga nakakita ako sang isa ka kasanag kag sa tunga sinang kasanag nakakita ako sang duha ka mga Persona, kag sa pagkamatuod naghambal gid sila sa akon; kag bisan pa nga ginkaugtan ako kag ginhingabot sa pagsiling nga nakakita ako sang isa ka panan-awon, apang matuod ini; kag samtang ginahingabot nila ako, ginapasipalahan ako, kag nagahambal sang tanan nga sahi sang butig nga mga kalainan kontra sa akon sa pagsugid sini, nakasiling ako sa akon tagipusuon: Ngaa ginahingabot ako sa pagsugid sang kamatuoran? Matuod gid nga nakakita ako sang isa ka panan-awon; kag sin-o ako nga makigbato sa Dios, ukon ngaa bala nga luyag sang kalibutan nga ipanginwala ko ang matuod ko nga nakita? Kay nakakita ako sang isa ka panan-awon; kag nahibaloan ko ini, kag nahibaloan ko nga nahibaloan ini sang Dios, kag indi ko ini mapanginwala, kag wala gid ako nagpangisog nga himuon ini; sa pinakakubos nahibaloan ko nga sa paghimo sini masaklaw ko ang Dios, kag pagakondenahon ako.

26 Maathag na sa akon hunahuna parte sa mga sekta sang kalibutan—nga indi ako dapat magbuylog sa bisan isa sa ila, kundi nga magpabilin nga amo lang sa gihapon tubtob makabaton sing dugang nga paggiya. Nasalapoan ko ang testimonya ni Santiago nga matuod—nga ang tawo nga nakulangan sang kaalam sarang magpangayo sa Dios, kag makabaton, kag indi pagbasulon.

Si Moroni nagapakita kay Joseph Smith—Ang ngalan ni Joseph Smith kilalahon sa kaayohan kag kalainan sa tanan nga nasyon—Si Moroni nagasugid sa iya parte sa Libro ni Mormon kag sang magaabot nga paghukom sang Ginuo kag nagasambit sang madamo nga balaan nga mga kasulatan—Ang talagoan sang bulawan nga mga lamina ginpahayag—Si Moroni padayon nga nagatudlo sa Propeta. (Mga bersikulo 27–54.)

27 Nagpadayon ako sa paghimo sang akon adlaw-adlaw nga mga buluhaton sa kabuhi tubtob sang ika-beynte uno sang Septyembre, mil otso sientos kag beynte tres, nga sa bug-os sining tinion nagaantos sang sobra nga paghingabot halin sa tanan nga klase sang mga tawo, pareho mga relihiyoso kag di-relihiyoso, tungod nagpadayon ako sa pagpamatuod nga nakakita ako sang panan-awon.

28 Sa lang-at sang tinion nga nagligad sa tunga sang pagkakita ko sang panan-awon kag sang mil otso sientos kag beynte tres—bangod gindumilian ako sa pagbuylog sa bisan ano nga relihiyoso nga mga sekta sang panahon, kag sa linghod kaayo nga edad, kag ginhingabot sinang dapat kuntani nangin mga abyan ko kag nagtrato sa akon sing maluluy-on, kag kon abi nila nga nagtalang ako gintinguhaan kuntani nila sa husto kag mapinalanggaon nga paagi nga bag-ohon ako—napaidalom ako sa tanan nga klase sang mga tentasyon, kag, nakigsimpon sa tanan nga klase sang mga kaupdanan, nga masami nakahimo ako nga indi hungod sang madamo nga binuang nga mga sayop, kag nagpakita sang kaluya sang pagkapamatan-on, kag sang kahuyang sang tawhanon nga kinaugali; nga ginakasubo ko sa pagsiling, nagdala sa akon sa sari-sari nga mga tentasyon nga malain sa panulok sang Dios. Sa pagkumpisar ko sini, wala sing may dapat magpanumdum nga nakahimo ako sing bisan ano nga mabug-at ukon makahalalit nga sala. Wala sa akon kinaiya ang huyog nga maghimo sina. Apang balasulon ako sang pagkalango-lango, kag kon kaisa pagpakig-upod sa masadya nga kaabyanan, kag iban pa, nga wala nagakaigo sa sinang kinaiya nga dapat huptan sang isa nga gintawag sang Dios pareho sa akon. Apang indi ini tuman ka pinasahi sa isa nga makadumdum sang akon pagkalamharon, kag nakahibalo sang akon duna nga masinadyahon nga panimuot.

29 Bilang resulta sining mga butang, masami ako makabatyag sang kabasulanan sa akon mga kahuyang kag mga kakulangan, kag gani, sa gab-i sang nahinambitan nga ika-beynte uno sang Septyembre, pagkatapos nga nagpahuway ako sa akon hiligdaan para sina nga gab-i, nagdangop ako sa Dios nga Makagagahum sa pagpangamuyo kag pag-ampo para sa kapatawaran sang tanan ko nga sala kag mga kabuangan, kag amo man agud ipahayag sa akon nga mahibaloan ko ang akon estado kag kahimtangan sa iya atubang; kay lubos ako nga nagasalig sa diosnon nga pagpahayag, tungod nakabaton na ako sang nagligad.

30 Samtang yara ako sadto sa akto sang pagpanawag sa Dios, nakakita ako sang kasanag nga nagtuhaw sa akon kwarto, nga padayon nga nagadugang tubtob nga ang kwarto mas masanag pa sa tungang-adlaw, kag dayon, sa gilayon isa ka persona ang nagpakita sa tupad sang akon hiligdaan, nga nagatindog sa kahanginan, kay ang iya mga tiil wala nagadapat sa salog.

31 Nagasuksok sia sang halog nga malaba nga panapton nga sobra ang kaputi. Isa yadto ka kaputi nga labaw pa sangsa bisan ano nga dutan-on nga kaputi nga akon nakita; kag wala man ako nagapati nga may bisan ano pa nga dutan-on nga butang nga mahimo nga makit-an nga labaw pa didto ang kaputi kag kasilak. Ang iya mga kamot wala sing tabon, kag ang iya man mga butkon sa ibabaw diutay sang pulso; kag amo man, ang iya mga tiil wala sing tabon, bisan man ang iya mga batiis, sa ibabaw diutay sang mga buko-buko. Ang iya ulo kag liog wala man sing tabon. Makita ko nga wala sia sing iban nga ginasul-ob kundi ining malaba nga panapton, kay bukas ini, sa bagay nga makita ko ang iya dughan.

32 Indi lang nga ang iya malaba nga panapton tuman kaputi, kundi ang iya bilog nga lawas indi malaragway ang kamahimayaon, kag ang iya nawong sa pagkamatuod daw kilat. Ang kwarto tuman kasanag, apang indi gid tuman kasilaw pareho sang nagapalibot sa iya pagkatawo. Sa una ko nga pagtulok sa iya, nahadlok ako; apang ang kahadlok gilayon man nga nadula sa akon.

33 Gintawag niya ako sa akon ngalan, kag nagsiling sa akon nga mensahero sia nga ginpadala sa akon halin sa presensya sang Dios, kag nga ang iya ngalan si Moroni; nga ang Dios may buluhaton nga ipahimo sa akon; kag nga ang akon ngalan kilalahon sa kaayohan kag sa kalainan sa tanan nga nasyon, kaliwat, kag lengguahe, ukon nga hinambitan ini sa kaayohan kag kalainan sa tunga sang tanan nga katawhan.

34 Nagsiling sia nga may libro nga natago, nga nasulat sa bulawan nga mga lamina, nga nagahatag sang kasaysayan sang nagligad nga mga pumuluyo sang sini nga kontinente, kag kon diin ang mga ini naghalin. Nagsiling man sia nga ang kabug-osan sang wala’y katubtuban nga Ebanghelyo nalakip diri, suno sa ginpahayag sang Manluluwas sa dumaan nga mga pumuluyo;

35 Kag amo man, nga may duha ka mga bato sa mga balayan nga pilak—kag ining mga bato, nga natabid sa isa ka taming sa dughan, ang nagahuman sang ginatawag nga Urim kag Tumim—nga gintago upod sa mga lamina; kag ang pagpanag-iya kag paggamit sining mga bato ang katumbas sang mga “manugpanan-aw” sa dumaan ukon sang una nga panahon; kag nga ang Dios naghanda sang mga ini para sa katuyoan sang paglubad sang libro.

36 Pagkatapos nga ginsugid ining mga butang sa akon, nagsugod sia sa pagsambit sang mga propesiya sang Daan nga Katipan. Una niya nga ginsambit ang bahin sang ika-tatlo nga kapitulo sang Malaquias; kag ginsambit man niya ang ika-apat ukon ang katapusan nga kapitulo sang amo man nga propesiya, apang may diutay nga kinalain sangsa paagi nga mabasa naton ini sa aton mga Biblia. Sa baylo nga sambiton ang una nga bersikulo suno sa mabasa sa aton mga libro, ginsambit niya ini sa masunod:

37 Kay, tan-awa, ang adlaw magaabot nga magadabadaba pareho sang hurno, kag ang tanan nga bugalon, huo, kag ang tanan nga nagahimo sang malain masunog pareho sang ginaraban; kay sila nga magaabot ang magasunog sa ila, siling sang Ginuo sang mga Kasoldadohan, nga indi sila pagbinlan sang gamot man ukon sanga.

38 Kag sa liwat, ginsambit niya ang ika-lima nga bersikulo sa masunod nga mga pulong: Tan-awa, ipahayag ko sa inyo ang Pagkapari paagi sa kamot ni Elias nga propeta antes mag-abot ang dako kag makahaladlok nga adlaw sang Ginuo.

39 Ginsambit man niya ang masunod nga bersikulo sing lain: Kag itanom niya sa mga tagipusuon sang mga anak ang mga promisa nga ginhimo sa mga amay, kag ang mga tagipusuon sang mga anak magaliso sa ila mga amay. Kon indi mangin amo sini, ang bilog nga duta lubos nga maguba sa iya pagkari.

40 Dugang pa sa sini, ginsambit man niya ang ika-onse nga kapitulo sang Isaias, nga nagasiling nga malapit na ini matuman. Ginsambit man niya ang ika-tatlo nga kapitulo sang Mga Binuhatan, ika-beynte dos kag ika-beynte tres nga mga bersikulo, sing eksakto gid sa makita sa aton Bag-ong Katipan. Nagsiling sia nga inang propeta amo si Cristo; apang ang adlaw wala pa nag-abot nga “sila nga indi magpamati sa iya tingug pagasikwayon halin sa tunga sang katawhan,” apang magaabot sa indi madugay.

41 Ginsambit man niya ang ika-duha nga kapitulo sang Joel, halin sa ika-beynte otso nga bersikulo tubtob sa katapusan. Nagsiling man sia nga wala pa ini natuman, pero malapit na lang. Kag nagsiling pa gid sia nga ang kabug-osan sang mga Gentil malapit na magsugod. Nagsambit sia sang madamo pa nga mga dinalan sang balaan nga kasulatan, kag naghatag sang madamo nga mga pagpaathag nga indi mamitlang diri.

42 Sa liwat, ginsugo niya ako, nga kon makuha ko na yadtong mga lamina nga iya nahinambitan—kay ang tion sa pagkuha ang mga ini wala pa nag-abot—indi ko dapat pag-ipakita ang mga ini sa bisan sin-o nga tawo; kag amo man ang taming sa dughan kaupod ang Urim kag Tumim; sa ila lamang nga suguon ako nga ipakita ang mga ini; kon himuon ko pagalaglagon ako. Samtang nagapakighambal sia sa akon parte sa mga lamina, ang panan-awon nabuksan sa akon kaisipan sa bagay nga makita ko ang lugar nga sa diin ang mga lamina natago, kag ina sa pagkaklaro kag kaathag sa bagay nga natultulan ko liwat ang lugar sang akon ini ginkadtoan.

43 Pagkatapos sining paghinambalanay, nakita ko ang kasanag sa kwarto nga nagsugod sa pagtipon gilayon sa palibot sang persona sang tawo nga nagapakighambal sa akon, kag nagpadayon tubtob nga ang kwarto nangin madulom liwat, luwas sa palibot gid lamang niya; sang, sa hinali nakita ko, ang daw isa ka alagyan nga nabuksan pakadto sa langit, kag nagkayab sia tubtob nga nadula sia sing lubos, kag ang kwarto nagpabilin nga pareho sang wala pa ining langitnon nga kasanag nagtuhaw.

44 Nagahigda ako nga nagapanumdum sa pagkatumalagsahon sang hitabo, kag nagakatingala sing dako sa mga ginpanugid sa akon sining di-kinaandan nga mensahero; sang, sa tunga sang akon pagpamalandong, hinali nga natukiban ko nga ang akon kwarto nagasugod liwat sa pagsanag, kag sa gilayon, pareho sang nagligad, ang amo man nga langitnon nga mensahero yara naman liwat sa tupad sang akon hiligdaan.

45 Nagsugod sia, kag ginsaysay liwat ang amo man gihapon nga mga butang nga iya ginhimo sa iya una nga pagbisita nga wala gid sing bisan diutay nga kinalain, kag pagkatapos sadto, ginpahibalo niya sa akon ang dalagko nga mga paghukom nga magaabot sa duta, upod ang dalagko nga mga kahalitan paagi sa tiggulutom, espada kag peste; kag nga ining makahaladlok nga mga paghukom magaabot sa duta sa sining henerasyon. Pagkatapos nga masaysay ining mga butang, nagkayab sia liwat pareho sang iya ginhimo sang nagligad.

46 Sa sini nga tion, kadalom katama sang mga hunahuna nga nagtudok sa akon kaisipan, nga nadula ang katuyo sa akon mga mata, kag nagahigda ako nga nadaug sang kahalawhaw sa akon nakita kag nabatian. Apang amo na lamang ang akon kakibot sang akon liwat nakita ang amo man gihapon nga mensahero sa tupad sang akon hiligdaan, kag nabatian sia nga nagasaysay ukon nagasulit liwat sa akon sang amo man gihapon nga mga butang pareho sang nagligad; kag nagdugang sang isa ka paandam sa akon, nga nagasugid sa akon nga si Satanas magatinguha sa pagsulay sa akon (tungod sang imol nga kahimtangan sang panimalay sang akon amay), sa pagkuha sang mga lamina sa tuyo nga magmanggaranon. Sa sini iya ako ginpaandaman, nga nagasiling nga kinahanglan gid nga wala na ako sing iban pa nga tuyo nga ginahunahuna sa pagkuha sang mga lamina kundi sa paghimaya sa Dios, kag kinahanglan gid nga indi magpaganyat sa bisan ano nga iban pa nga mga katuyoan sangsa pagtukod sang iya ginharian; kay kon indi, indi ko makuha ang mga ini.

47 Pagkatapos sining ika-tatlo nga pagbisita, liwat sia nga nagkayab sa langit pareho sang nagligad, kag nabilin ako liwat sa pagbinag-binag sang katilingalahan sang akon bag-o gid lang naeksperiyensyahan; sang halos sa gilayon pagkatapos nga ang langitnon nga mensahero nagbiya sa akon kag nagkayab sa ika-tatlo nga tion, nagpanukturuok ang manok, kag nahibal-an ko nga kaagahon na, gani ang amon pagsugilanonay pat-od nga naglawig sa bilog nga gab-i.

48 Sa wala madugay nagbangon ako sa akon hiligdaan kag, pareho sang kinaandan, naglakat sa paghikot sang kinahanglanon nga mga buluhaton sina nga adlaw; pero sa pagtinguha nga mag-obra pareho sang sa iban nga tinion, natalupangdan ko nga nawad-an ako sang kusog nga lubos ako nga indi makasarang. Ang akon amay, nga nagaobra upod sa akon, nakatalupangod nga daw may nagatublag sa akon, kag ginsugo niya ako nga magpauli. Naglakat ako sa tuyo nga magpauli sa balay; apang sa pagtinguha nga magtabok sa kudal pagwa sa uma kon diin kami nahamtang, nadulaan ako sang tanan nga kusog, kag indi mapunggan nga natumba ako sa duta, kag makadali nga nawad-an sang animo.

49 Ang una ko nga madumduman amo ang isa ka tingug nga nagahambal sa akon, nga ginatawag ang akon ngalan. Nagtangla ako, kag nakita ang amo man gihapon nga mensahero nga nagatindog sa ibabaw nayon sang akon ulohan, nga ginalibutan sang kasanag pareho sang nagligad. Iya naman dayon ginsulit ang tanan nga iya na ginsaysay sa akon sang nagligad nga gab-i, kag ginsugo ako sa pagkadto sa akon amay kag sugiran sia sang panan-awon kag mga kasugoan nga akon nabaton.

50 Nagtuman ako; ginbalikan ko ang akon amay sa uma, kag ginpaathag sa iya ang bilog nga hitabo. Nagsabat sia sa akon nga iya ato sang Dios, kag ginsugo ako nga maglakat kag himuon ang ginasugo sang mensahero. Nagbiya ako sa uma, kag nagkadto sa lugar nga ginsugid sang mensahero sa akon nga gintagoan sang mga lamina; kag tungod sa kaathag sang panan-awon nga akon naangkon parte sini, natultulan ko dayon ang lugar sang pag-abot ko gid didto.

51 Malapit sa barangay sang Manchester, probinsia sang Ontario, New York, may dako nga bungyod, kag pinakamataas sa tanan nga yara sa palibot. Sa weste nga banglid sini nga bungyod, nga indi malayo halin sa ibabaw, sa idalom sang isa ka dako nga bato, nahamtang ang mga lamina nga natago sa sulod sang kahon nga bato. Ini nga bato madamol kag nagabuklod sa tunga sa ibabaw dapit, kag manipis padulong sa mga kilid, gani ang natunga nga bahin sini makita sa ibabaw sang duta, apang ang kilid sa palibot natabunan sang duta.

52 Pagkatapos nga nakutkot ko ang duta, nagkuha ako sang bara, nga gingulo ko sa idalom sang kilid sang bato kag sa diutay nga pagpangusog gin-alsa ini. Gintan-aw ko ang sulod, kag didto matuod nakita ko ang mga lamina, ang Urim kag Tumim, kag ang taming sa dughan, pareho sang ginpahayag sang mensahero. Ang kahon nga nahamtangan sang mga ini nahimo paagi sa pagtapik-tapik sang ginkamada nga mga bato sa isa ka sahi sang semento. Sa idalom sang kahon may duha ka bato nga ginpahigda sing pabalabag sa kahon, kag sa ibabaw sining mga bato nahamtang ang mga lamina kag ang iban pa nga mga butang upod sa mga ini.

53 Gintilawan ko nga kuhaon ang mga ini, apang gindumilian sang mensahero, kag sa liwat nagsiling nga ang tion sa pagpagwa sang mga ini wala pa nag-abot, kag indi pa, tubtob makaligad ang apat ka tuig halin sina nga tion; apang ginsugo niya ako nga dapat ako magbalik sa sina nga lugar pagsukat gid sang isa ka tuig halin sa sina nga tion, kag tabuon niya ako didto, kag dapat ko padayunon ang paghimo sini tubtob mag-abot ang tion sa pagkuha sang mga lamina.

54 Gani, suno sa ginsugo sa akon, nagkadto ako sa pagsukat gid sang tagsa ka tuig, kag sa tagsa ka tion nakita ko didto ang amo man gihapon nga mensahero, kag nagbaton sang instruksyon kag kaalam halin sa iya sa tagsa namon ka paghambalanay, parte sa kon ano ang himuon sang Ginuo, kag kon paano kag sa ano nga paagi ang iya ginharian pagadumalahan sa ulihing mga adlaw.

Ginpangasawa ni Joseph Smith si Emma Hale—Nabaton niya ang bulawan nga mga lamina halin kay Moroni kag ginlubad ang pila ka mga sinulatan—Ginpakita ni Martin Harris ang pila ka mga sinulat kag paglubad kay Propesor Anthon, nga nagsiling, “Indi ko mabasa sang naselyo nga libro.” (Mga bersikulo 55-65.)

55 Bangod sa imol nga kahimtangan sang akon amay, kinahanglan gid namon nga magpangabudlay sa amon mga kamot, sa kon ano lang nga obra nga makuha sa adlaw-adlaw ukon sa iban nga paagi, suno sa maangkon namon nga oportunidad. Kon kis-a yari lang kami sa amon lugar nga ginapuy-an, kag kon kis-a sa malayo, kag paagi sa dalayon nga pagpangabudlay nakaangkon sang bastante nga pangabuhian.

56 Sang tuig 1823 ang pamilya sang akon amay nag-antos sang dako nga kalisud sa pagkapatay sang akon kamagulangan nga utod nga lalaki nga si Alvin. Sang bulan sang Oktubre, 1825, nakaobra ako sa isa ka tigulang nga ginoo nga ang ngalan amo si Josiah Stoal, nga nagapuyo sa probinsia sang Chenango, Estado sang New York. Nakabati sia parte sa isa ka minahan sang pilak nga ginbuksan sang mga Espanyol sa Harmony, probinsia sang Susquehanna, Estado sang Pennsylvania; kag antes sa akon pag-obra sa iya, nagakutkot na sang duta, agud nga, basi pa lang, masalapoan ang minahan. Pagkatapos nga nag-puyo ako sa iya, gindala niya ako, upod sa iban niya nga mga kabulig, sa pagkutkot para sa minahan sang pilak, nga sa diin nagpadayon ako sa pag-obra sing malapit isa ka bulan, nga wala sing resulta ang amon pagpangabudlay, kag sang ulihi nakumbinsi ko ang tigulang nga ginoo nga mag-untat na sa pagpangita sang minahan. Gani diri naghalin ang bantug kaayo nga sugilanon nga nangin manugkutkot ako sang manggad.

57 Sa tion nga amo sina ang akon pangabuhian, nagdayon ako sa isa ka Mr. Isaac Hale, sa sina nga lugar; didto ko una nakita ang akon asawa (iya anak nga babayi), nga si Emma Hale. Sang ika-18 sang Enero, 1827, ginkasal kami, sang nagaobra pa ako kay Mr. Stoal.

58 Bangod sang padayon ko nga pag-insister nga nakakita ako sang panan-awon, padayon ako nga ginahingabot, kag tuman gid ang pagpamatok sang pamilya sang amay sang akon asawa sa amon pagpakasal. Bangod sina, napilitan ako nga dal-on sia sa iban nga lugar; gani naglakat kami kag ginkasal sa balay ni Don Tarbill, sa South Bainbridge, probinsia sang Chenango, New York. Pagkatapos gilayon sang akon kasal, naghalin ako sa akon obra kay Mr. Stoal, kag nagpauli sa akon amay, kag nanguma upod sa iya sina nga panahon.

59 Sang ulihi nag-abot na ang tion sa pagkuha sang mga lamina sang Urim kag Tumim, kag sang taming sa dughan. Sang ika-beynte dos nga adlaw sang Septyembre, mil otso sientos kag beynte siyete, pagkatapos nga nagkadto sing kinaandan sa pagsukat sang isa pa gid ka tuig sa lugar nga ginataguan sang mga ini, gintugyan na sa akon sang amo man nga langitnon nga mensahero ang mga ini upod sini nga sugo: nga mangin may salabton ako sa mga ini; nga kon madula ang mga ini bangod sang akon kawala’y paghalong, ukon bangod sang akon kapabayaan, pagasikwayon ako; apang kon gamiton ko ang tanan ko nga mahimo sa pagtipig sang mga ini, tubtob nga sia, ang mensahero, magabalik sa pagkuha sang mga ini, ang mga ini pagaamligan.

60 Wala madugayi nahibal-an ko kon ngaa nakabaton ako sang amo ka istrikto nga sugo nga amligan ang mga ini, kag kon ngaa ang mensahero nagsiling nga kon matapos ko na ang ginakinahanglan sa akon kamot, pagakuhaon niya ang mga ini. Kay wala madugayi sang mahibal-an nga yari sa akon ang mga ini, tuman nga mga pagpaninguha ang ginhimo sa pagkuha sang mga ini sa akon. Ang tanan nga mga padihot nga sarang mahimo gingamit na para sa amo nga katuyoan. Ang mga paghingabot nangin mas mapait kag malubha sangsa nagligad, kag ang mga kadam-an dalayon nga nagabantay sa pagkuha sang mga ini sa akon kon mahimo pa lang. Apang paagi sa kaalam sang Dios, nagpabilin ang mga ini nga naamligan sa akon mga kamot, tubtob nga natuman ko paagi sa mga ini ang ginakinahanglan sa akon kamot. Sang, suno sa ginkasugtan, ang mensahero nagbalik sa pagkuha sang mga ini, gintugyan ko ang mga ini sa iya; kag yara ang mga ini sa iya pag-amlig tubtob sini nga adlaw, nga ika-duha nga adlaw sang Mayo, mil otso sientos kag treinta’y otso.

61 Apang ang pagkatublag, nagpadayon sa gihapon, kag ang hinuring-huring sa iya linibo ka dila gingamit sa tanan nga tion sa pagpalapta sang mga butig parte sa pamilya sang akon amay kag parte sa akon. Kon isugid ko ang isa lang ka parte sang isa ka libo, magapuno ini sang pila ka mga libro. Apang ang paghingabot nangin indi maagwanta nga napilitan ako nga magbiya sa Manchester, kag magsaylo upod sa akon asawa sa probinsia sang Susquehanna, sa Estado sang Pennsylvania. Samtang nagahanda sa paglakat—sa tuman ang kaimolon, kag sa idalom sang tuman kabug-at nga paghingabot nga wala sang posibilidad nga magliwat—sa tunga sang amon pag-antos nakasalapo kami sang abyan sa isa ka ginoo nga ang ngalan Martin Harris, nga nagkadto sa amon kag naghatag sa akon sang singkwenta dolyares agud buligan kami sa amon pagbiyahe. Si Mr. Harris pumuluyo sang banwa sang Palmyra, probinsia sang Wayne, sa Estado sang New York, kag isa ka talahuron nga mangunguma.

62 Paagi sining bulig sa husto gid nga tion nahimo ko nga makalab-ot sa akon kaladtoan sa Pennsylvania; kag pag-abot ko gid didto gilayon ko nga ginsugdan ang pagkopya sang mga sinulatan halin sa mga lamina. Ginkopya ko ang madamo sa mga ini, kag paagi sa Urim kag Tumim ginlubad ko ang pila sini, nga ginhimo ko sa ulot sang tion nga nag-abot ako sa balay sang amay sang akon asawa, sa bulan sang Disyembre, kag sang Pebrero nga nagsunod.

63 Isa ka adlaw sa sining bulan sang Pebrero, ang nahinambitan nga si Mr. Martin Harris nagkadto sa amon puluy-an, ginkuha ang mga sinulatan nga akon ginkopya halin sa mga lamina kag naglakat dala ang mga ini sa siyudad sang New York. Sa natabo parte sa iya kag sa mga sinulatan, sambiton ko ang iya kaugalingon nga pagsaysay sang mga hitabo, suno sa ginsugid niya sa akon pagkatapos nga nakabalik sia, nga amo ang masunod:

64 “Nagkadto ako sa siyudad sang New York, kag ginpakita ang mga sinulatan nga ginlubad, upod ang paglubad sang mga ini, kay Propesor Charles Anthon, isa ka ginoo nga bantug sa iya abilidad sa literatura. Si Propesor Anthon nagsiling nga ang paglubad husto, sing masobra pa sangsa bisan ano nga iya nakita halin sang una sa mga linubad halin sa Egiptohanan. Ginpakita ko dayon sa iya inang mga wala pa nalubad, kag nagsiling sia nga ang mga ini Egiptohanon, Caldeanhon, Asirianhon, kag Arabe kag nagsiling sia nga matuod ini nga mga sinulatan. Ginhatagan niya ako sang sertipiko, nga nagapamatuod sa katawhan sang Palmyra nga ining mga sinulatan matuod, kag nga ang paglubad sang mga nalubad na sa mga ini husto man. Ginkuha ko ang sertipiko kag ginsulod ini sa akon bulsa, kag manuglakat na halin sa balay, sang si Mr. Anthon nagtawag sa akon nga magbalik, kag ginpamangkot ako kon paano nahibal-an sang pamatan-on nga may bulawan nga mga lamina sa lugar nga nakit-an niya ang mga ini. Nagsabat ako nga isa ka anghel sang Dios ang nagpahayag sini sa iya.

65 “Nagsiling sia dayon sa akon, ‘Patan-awa ako sinang sertipiko. Gani ginpagwa ko ini halin sa akon bulsa kag ginhatag ini sa iya, sang ginkuha niya ini kag dayon gingisi-gisi, nga nagasiling nga wala na sang amo sina subong pareho sang pag-alagad sang mga anghel, kag nga kon dal-on ko sa iya ang mga lamina lubaron niya ang mga ini. Ginsugiran ko sia nga kabahin sang mga lamina naselyo, kag ginadilian ako nga dal-on ang mga ini. Nagsabat sia, ‘Indi ko mabasa ang naselyo nga libro.’ Naglakat ako kag nagkadto kay Dr. Mitchell, nga nag-ugyon sa ginhambal ni Propesor Anthon parte sa mga sinulatan kag amo man sa linubad.”

· · · · · · ·

Si Oliver Cowdery nagaalagad bilang tagsulat sa paglubad sang Libro ni Mormon—Sanday Joseph kag Oliver nagbaton sang Pagkapari ni Aaron halin kay Juan Bautista—Ginbunyagan sila, gin-ordinan, kag nagbaton sang espiritu sang propesiya. (Mga bersikulo 66–75.)

66 Sang ika-5 nga adlaw sang Abril 1829, nagkadto sa akon balay si Oliver Cowdery nga tubtob sina nga tion wala ko pa gid nakita. Nagsiling sia sa akon nga bangod nagmaestro sia sa eskwelahan sa kasilingan kon diin nagapuyo ang akon amay, kag bangod ang akon amay isa sang mga may ginapaeskwela sa eskwelahan, nagdayon sia sa iya balay sing pila ka tinion, kag sang didto sia, ang pamilya nagpanugid sa iya sang mga detalye sang akon pagbaton sang mga lamina, kag gani nagkadto sia agud magpamangkot sa akon.

67 Duha ka adlaw halin sang pag-abot ni Mr. Cowdery (nga amo ang ika-7 sang Abril) ginsugdan ko ang paglubad sang Libro ni Mormon, kag nagsugod sia sa pagsulat para sa akon.

· · · · · · ·

68 Nagapadayon pa kami sa buluhaton sang paglubad, sang, sa nagsunod nga bulan (Mayo 1829) nagkadto kami sang isa ka adlaw sa kakahuyan agud magpangamuyo kag magpamangkot sa Ginuo parte sa bunyag para sa kapatawaran sang mga sala, nga nakita namon nga nasambit sa paglubad sang mga lamina. Samtang masako kami sa paghimo sini, nga nagapangamuyo kag nagapanawag sa Ginuo, isa ka mensahero halin sa langit ang nagpanaog sa panganod sang kasanag, kag pagkatapos nga gintakdong ang iya mga kamot sa amon ulo, gin-ordinan kami nga nagasiling:

69 Sa inyo kapareho ko nga mga alagad, sa ngalan sang Mesias ginahatag ko ang Pagkapari ni Aaron nga nagakapot sang mga yabi sang pag-alagad sang mga anghel, kag sang ebanghelyo sang paghinulsol, kag sang bunyag paagi sa pagtugmaw para sa kapatawaran sang mga sala; kag indi na ini pagkuhaon pa liwat sa duta tubtob nga ang mga anak nga lalaki ni Levi magdulot liwat sang halad sa Ginuo sa pagkamatarong.

70 Nagsiling sia nga ining Pagkapari ni Aaron wala sang awtoridad sa pagtakdong sang mga kamot para sa dulot sang Balaan nga Espiritu, apang ihatag ini sa amon pagkatapos; kag ginsugo niya kami sa paglakat kag pagpabunyag, kag ginhatagan niya kami sang mga instruksyon nga bunyagan ko si Oliver Cowdery, kag nga pagkatapos, bunyagan niya ako.

71 Gani naglakat kami kag ginbunyagan. Una ko sia nga ginbunyagan, kag pagkatapos, ginbunyagan niya ako—dayon gintakdong ko ang akon mga kamot sa iya ulo kag gin-ordinan sia sa Pagkapari ni Aaron, kag pagkatapos, gintakdong niya ang iya mga kamot sa akon kag gin-ordinan ako sa amo man nga Pagkapari—kay sa sini nga paagi kami ginsugo.*

72 Ang mensahero nga nagbisita sa amon sa sini nga tion kag naghatag sining Pagkapari sa amon, nagsiling nga ang iya ngalan Juan, nga amo man ang ginatawag nga Juan Bautista sa Bag-ong Katipan, kag nga nag-akto sia sa idalom sang direksyon ni Pedro, Santiago kag Juan, nga nagakapot sang mga yabi sang Pagkapari ni Melquisedec, nga ang amo nga Pagkapari, siling niya sa nagakaigo nga tion, igahatag sa amon, kag nga dapat ako tawgon nga pinakauna nga Elder sang Simbahan, kag sia (si Oliver Cowdery) ang ika-duha. Ika-kinse yadto nga adlaw sang Mayo, 1829, nga gin-ordinan kami sang mga kamot sining mensahero kag nabunyagan.

73 Pagbutwa gid namon sa tubig pagkatapos nga nabunyagan kami, nakaeksperiyensya kami sing dalagko kag mahimayaon nga mga pagpakamaayo halin sa amon Amay nga Langitnon. Pagkatapos gilayon nga nabunyagan ko si Oliver Cowdery, ang Balaan nga Espiritu nagkunsad sa iya, kag nagtindog sia kag nagpropesiya sang madamo nga mga butang nga dali na lang matabo. Kag sa liwat, pagkatapos gid nga nabunyagan niya ako, nabaton ko man ang espiritu sang propesiya, kag dayon, nagtindog kag nagpropesiya ako parte sa pagsugod sining Simbahan, kag madamo nga iban pa nga mga butang parte sining Simbahan kag sining henerasyon sang mga anak sang katawhan. Napuno kami sang Balaan nga Espiritu kag nagkalipay sa Dios sang amon kaluwasan.

74 Bangod ang amon mga hunahuna nasanagan na, nagsugod nga nangin maathag ang balaan nga mga kasulatan sa amon paghangop, kag ang matuod-tuod nga kahulugan kag katuyoan sang mas mabudlay nga mga dinalan ginpahayag sa amon sa paagi nga indi gid namon maagom sang nagligad, ukon bisan man lang napanumdum. Samtang napilitan kami nga taguon ang mga sirkumstansya sang amon pagbaton sang Pagkapari kag ang pagbunyag sa amon, bangod sang balatyagon sang paghingabot nga maathag na sa palibot.

75 Ginpahog kami nga salakayon sang mga guban, sa nagkalain-lain nga tion, kag ini man, halin sa mga tumuluo nga nagapahayag sang ila pagpati. Kag ang ila katuyoan sa pag-atake sa amon napunggan lang sang impluwensya sang pamilya sang amay sang akon asawa (sa bulig sang Dios), nga nangin tama ka mainabyanon sa akon, kag nga nagapamatok sa mga pag-atake sang nagapanggamo nga guban, kag handa nga tugotan ako nga padayunon ang buluhaton sang paglubad nga wala sang disturbo; kag gani nagtanyag kag nagpromisa sa amon sang proteksyon halin sa tanan nga sahi sang di-matarong nga mga buhat, tubtob sa ila masarangan.

 • Ginlaragway ni Oliver Cowdery ining mga hitabo sa sini nga mga tinaga: “Mga adlaw ini nga indi gid malimtan—ang magpungko sa pagpamati sa tingug nga ginadiktahan sang inspirasyon sang langit, nagpukaw sang labi nga kapasalamatan sang sining tagipusuon! Tagsa ka adlaw, nagapadayon ako nga wala sing disturbo, sa pagsulat halin sa iya baba, samtang nagalubad sia paagi sa Urim kag Tumim, ukon sa hambal sang mga Nefinhon, ‘Mga inugpatpat,’ sang kasaysayan ukon rekord nga ginatawag ‘Ang Libro ni Mormon.’

  “Ang isambit sa bisan pila lang ka tinaga ang makawiwili nga pagsaysay nga ginhatag ni Mormon kag iya tampad nga anak nga si Moroni parte sa isa ka katawhan nga sang una hinigugma kag pinasulabi sang langit, magasobra sa akon subong katuyoan; Gani ipaisol ko ini sa palaabuton nga tion, kag, sa nasiling ko na sa introduksyon, magasulat parte sa pila lang ka mga hitabo nga may malapit nga kaangtanan sa pagsugod sining Simbahan, nga mahimo nga manami para sa pila ka libo nga nagpangisog, sa pihak sang pagkontra sang mga panatiko kag pagbutang-butang sang mga hipokrito, kag nagbaton sang Ebanghelyo ni Cristo.

  “Wala sang tawo, sa iya husto nga panghunahuna, ang makalubad kag makasulat sang mga instruksyon nga ginhatag sa mga Nefinhon halin sa baba sang Manluluwas, sang eksakto gid nga pamaagi nga dapat pauswagon sang mga tawo ang Iya Simbahan, kag labi na gid bangod makita nga ang korapsyon nagsabwag sang pagduhaduha sa tanan nga mga padihot kag mga sistema nga ginasunod sa tunga sang katawhan, ang indi maghandum sang pribilihiyo nga magpakita sang kahanda sang tagipusuon paagi sa pagpatugmaw sa tubigon nga lulubngan, agud mapakamatarong sang ‘matinlo nga hunahuna paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo.‘

  “Pagkatapos nga ginsulat ang panaysayon nga ginhatag parte sa pag-alagad sang Manluluwas sa nagkalabilin sang kaliwat ni Jacob sa sining kontinente, mahapos makit-an, pareho sang ginsiling sang propeta nga matabo, nga ang kadulom nagtabon sa duta kag tuman nga kadulom sa mga kaisipan sang katawhan. Sa dugang pa nga pagbinag-binag mahapos makit-an nga sa tunga sang tuman nga kagamo kag kagahod parte sa relihiyon, wala sing bisan isa nga may awtoridad halin sa Dios sa pagdapat sang mga ordinansa sang Ebanghelyo. Kay mahimo nga ipamangkot, ang mga tawo bala may awtoridad sa pag-akto sa ngalan ni Cristo kon sila nagasikway sang mga rebelasyon, bisan pa nga ang testimonya parte sa Iya amo ang espiritu sang propesiya, kag ang Iya relihiyon napasad, natukod kag nasakdag sang direkta nga mga rebelasyon, sa tanan nga katuigan sang kalibutan nga may mga katawhan Sia sa duta? Kon ining mga kamatuoran ginlubong, kag gintago sing maayo sang mga tawo nga ang ila mga padihot mabutang sa peligro kon tugotan nga magsilak sa mga nawong sang katawhan, wala na ang mga ini natago sa amon; kag naghulat lang kami nga ihatag ang kasugoan ‘Magtindog kag magpabunyag.’

  “Wala ini madugay nga ginhandum antes nga natuman. Ang Ginuo, nga bugana sa kaluoy, kag pirme handa sa pagsabat sang dalayon nga pangamuyo sang mapainubuson, pagkatapos nga hugot kami nga nagpanawag sa Iya sing malayo sa ginapuy-an sang mga tawo, nagpanaog sa pagpahayag sa amon sang Iya pagbuot. Sing hinali, pareho nga halin sa tunga-tunga sang wala’y katapusan, ang tingug sang Manunubos naghambal sang paghidaet sa amon, samtang ang belo ginbuksan kag ang angel sang Dios nagpanaog, nga nasul-oban sang himaya kag nagdul-ong sang mensahe nga madugay na gid namon ginpaabot, kag sang mga yabi sang Ebanghelyo sang paghinulsol. Ano nga kalipay! ano nga katilingalahan! ano kadalayawon! Samtang ang kalibutan magamo kag natublag—samtang nagapangapkap ang minilyon sa dingding pareho sang mga bulag, kag samtang ang tanan nga katawhan nagasandig sa wala’y kapat-uran, sing kabilogan, nakakita ang amon mga mata, nakabati ang amon mga dulunggan, pareho sa kasanag sang adlaw; huo, masobra pa—labaw sangsa sidlak sang adlaw sa Mayo nga nagpasilak sadto sang iya kasilaw sa nawong sang duna nga kapalibotan! Dayon, ang iya tingug, bisan nga malulo, naglapos ini sa kaibuturan, kag ang iya mga pulong, ‘ako ang imo kapareho nga alagad,’ nagdula sang tanan nga kahadlok. Nagpamati kami, nagtulok kami, nagdayaw kami! Tingug ato sang anghel halin sa himaya, mensahe ato halin sa Labing Mataas! Kag sang nakabati kami nagkalipay kami, samtang ang Iya gugma nagpukaw sang amon mga kalag, kag naputos kami sa panan-awon sang Makagagahum! Diin ang lugar para sa pagduhaduha? Wala gid; nadula na ang kawala’y kapat-uran, naglugdang na ang pagpangduhaduha kag indi na magbalik, samtang ang butig kag pagpatalang nalagyo na tubtob sa wala’y katapusan!

  “Apang, pinalangga nga utod, panumduma, panumduma pa gid sing makadali, kon ano nga kalipay ang nagpuno sa amon mga tagipusuon, kag sa ano nga katingala nga nagluhod gid kami, (kay sin-o ang indi magluhod sang tuhod sa amo sina nga pagpakamaayo?) sang ginbaton namon sa idalom sang iya kamot ang Balaan nga Pagkapari samtang nagsiling sia, ’Sa inyo akon kapareho nga mga alagad, sa ngalan sang Mesias, ginahatag ko ining Pagkapari kag ining awtoridad nga magapabilin sa duta, agud nga ang mga Anak ni Levi makahalad pa sang halad sa Ginuo sang pagkamatarong!’

  “Indi ako magtinguha sa pagpinta sa imo sang mga balatyagon sining tagipusuon, ukon ang dalayawon nga katahom kag himaya nga nagpalibot sa amon sa sining okasyon, apang mapati ka sa akon kon magsiling ako, nga ang kalibutan ukon ang katawhan, sa kasagad sa paghambal nga naangkon sa kalawigon sang panahon, indi makasugod sa pagpabutyag sang lengguahe sa amo ka makawiwili kag makatalandog nga paagi pareho sining balaan nga persona. Indi; wala man sang gahum ining kalibutan sa paghatag sang kalipay, sa paghatag sang paghidaet, ukon paghangop sa kinaalam nga nalakip sa tagsa ka pulong samtang ginahambal ang mga ini paagi sa gahum sang Balaan nga Espiritu! Ang tawo mahimo nga magpatalang sa iya mga isigkatawo, pagpatalang pagkatapos sang pagpatalang, kag ang mga anak sang malain mahimo may gahum sa paghaylo sang mga buang-buang kag mga wala’y tinun-an, tubtob wala na kundi mga uloistorya na lang ang ginapakaon sa kadam-an, kag ang bunga sang kabutigan nagaanod sang mga mapinatihon sa lulubngan; apang isa ka tandog sang tudlo sang iya gugma, huo, isa ka silak sang himaya halin sa langit ukon isa ka tinaga halin sa baba sang Manluluwas, halin sa sabak sang wala’y katapusan, ang nagadula sini tanan sa kawala’y kapuslanan kag nagapanas sini sa panumduman tubtob sa wala’y katapusan. Ang kasigurohan nga nangin yara kami sa presensya sang isa ka anghel, ang kapat-uran nga nabatian namon ang tingug ni Jesus kag ang kamatuoran nga wala’y mantsa sa iya sini pag-ilig halin sa putli nga persona, nga gindikta paagi sa pagbuot sang Dios, para sa akon indi malaragway, kag tubtob magsan-o kabigon ko gid ining pagpakita sang kaayo sang Manluluwas nga may pagdayaw kag kapasalamatan tubtob tugotan ako nga magpabilin [sa duta]; kag sa sinang mga mansyon sa diin ang pagkaperpekto nagapangibabaw kag ang sala indi gid makasulod, nagalaum ako nga magsimba sa Iya sa sinang adlaw nga wala’y katapusan”—Messenger and Advocate, vol. 1 (Oktubre 1834), pp. 14–16.