Faksimile 1
  Poshtëshënimet
  Theme

  Një Faksimile nga Libri i Abrahamit

  Nr. 1

  Faksimile 1

  Shpjegim

  Fig. 1. Engjëlli i Zotit.

  Fig. 2. Abrahami i lidhur mbi altar.

  Fig. 3. Prifti idhujtar i Elkenahut duke u përpjekur ta ofrojë Abrahamin si flijim.

  Fig. 4. Altari për flijim i priftërinjve idhujtarë, duke qëndruar përpara perëndive të Elkenahut, Libnahut, Mahmakrahut, Korashit dhe Faraonit.

  Fig. 5. Perëndia-idhull i Elkenahut.

  Fig. 6. Perëndia-idhull i Libnahut.

  Fig. 7. Perëndia-idhull i Mahmakrahut.

  Fig. 8. Perëndia-idhull i Korashit.

  Fig. 9. Perëndia-idhull i Faraonit.

  Fig. 10. Abrahami në Egjipt.

  Fig. 11. E skicuar për të paraqitur shtyllat e qiellit, sikurse kuptoheshin nga Egjiptianët.

  Fig. 12. Raukeejangu, duke nënkuptuar hapësirën ose kupën qiellore mbi kokat tona; por në këtë rast, në lidhje me këtë temë, Egjiptianët e përdornin atë për të nënkuptuar Shaumaun, të jesh i lartë, ose qiejt, duke iu përgjigjur fjalës hebraishte, Shaumahyeem.