Shkrime të Shenjta
faqja e titullit
Shënimet në Fund të Faqeve

Hide Footnotes

Tematika

Perla me
Vlerë të
Madhe

Përzgjedhje nga Zbulesat,
Përkthimet dhe Rrëfimet e
Joseph Smith-it,
Profeti, Shikuesi dhe Zbuluesi i Parë
i Kishës së Jezu Krishtit
të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Botuar nga
Kisha e Jezu Krishtit
e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Salt Lake City, Utah, U.S.A.